top of page

Priimk savo sprendimą dabar ir rinkis išmintingai

Dievas kviečia tave šiandieną rinktis mirtį arba gyvenimą, ir štai ką Jis tau siųlo. Citatos ištrauka iš Biblijos Šventojo rašto:


‘’... jei neklausysi Viešpaties, savo Dievo, balso ir nesilaikysi bei nevykdysi visų Jo įsakymų ir įstatymų, kuriuos aš tau skelbiu, visi šitie prakeikimai ateis ir pasivys tave. Prakeiktas tu būsi mieste ir prakeiktas tu būsi lauke. Prakeiktos bus tavo klėtys ir atsargos. Prakeiktas bus tavo kūno vaisius, tavo žemės derlius, tavo galvijų ir avių prieauglis. Prakeiktas būsi įeidamas ir prakeiktas būsi išeidamas. Viešpats siųs tau prakeikimą, sumišimą ir nepasisekimą visame, ką darysi, iki tave visai sunaikins dėl tavo piktų darbų, nes apleidai mane (Dievą). Viešpats siųs tau marą, kol tave nušluos nuo tos žemės, kurios paveldėti eini. Viešpats baus tave drugiu, šalčiu, sausra ir kardu, kurie persekios tave iki pražūsi. Dangus virš tavęs bus varinis ir žemė po tavimi – geležinė. Viešpats vietoje lietaus tavo žemei (vietoje palaiminimų tavo gyvenime) siųs smilčių audras (nesėkmes), kol tave sunaikins. Viešpats leis priešams tave pavergti; vienu keliu išeisi prieš juos, o jiems puolant bėgsi septyniais; tu būsi išblaškytas po visas žemės karalystes. Tavo (tautos) žmonių lavonai bus maistu padangių paukščiams ir žemės žvėrims, niekas jų nenubaidys. Viešpats baus tave Egipto votimis, šašais ir niežais, kurių negalėsi išgydyti. Viešpats ištiks tave pamišimu, aklumu ir širdies sustingimu. Vidudienį grabaliosi, kaip aklas grabalioja patamsyje, ir tau nesiseks tavo keliuose; tu būsi spaudžiamas ir išnaudojamas visą laiką, ir niekas tavęs neišgelbės. Vesi žmoną, o kitas gulės su ja. Pasistatysi namą, bet jame negyvensi. Užveisi vynuogyną, bet jo vaisių nerinksi (dirbsi sunkų darbą, bet jo vaisiais džiaugsis kiti). Tavo jautį papjaus tavo akyse, bet tu jo neragausi (vagystė). Tavo asilą (tavo turtus) pasigaus tau matant ir tau jo negrąžins. Tavo avis (tavo turtus) paims priešas ir niekas tau nepadės. Tavo sūnūs ir dukterys bus išvesti į kitas tautas (emigracija); belaukdamas jų, pražiūrėsi akis ir būsi bejėgis. Tavo žemės derlių (užgyventus turtus) ir visus darbo vaisius paims svetimieji, tu pats būsi mušamas ir žiauriai baudžiamas. Tu išprotėsi nuo to, ką matys tavo akys. Be to vargins tave piktos votys ir nepagydomos žaizdos, negalėsi išsigydyti nuo galvos iki kojų. Tave ir tavo karalių Viešpats atiduos tautai, kurios nepažinai nei tu, nei tavo tėvai; ten tarnausi mediniams ir akmeniniams dievams (stabmeldystė). Tu tapsi pasibaisėjimu ir priežodžiu tose tautose, į kurias Viešpats tave nuves. Daug sėsi (sunkiai dirbsi), bet mažai surinksi (turėsi mažą pelną), nes skėriai (priešas) viską suės. Užsiveisi vynuogyną ir jį prižiūrėsi (statysi sau patogumą žemėje), bet vyno negersi ir vynuogių nevalgysi (t.y. tavo patogumą apvogs kitas), nes viską kirminai (priešas) sunaikins. Turėsi alyvmedžių visame krašte, o aliejumi nesitepsi, nes jų vaisiai neprinokę nubyrės. Tau gims sūnų ir dukterų, bet jais nesidžiaugsi, nes jie bus išvesti nelaisvėn (dvasinė vergystė). Visus tavo medžius ir žemės vaisius suės skėriai (tavo įdėtą sunkų darbą sunaikins velnias). Tavo žemėje gyvenąs ateivis labai iškils virš tavęs, tu gi labai nusmuksi. Jis tau skolins, bet tu jam neturėsi ko skolinti. Jis bus galva, o tu uodega. Tau ateis šitie prakeikimai, persekios ir pasivys tave, iki būsi sunaikintas, nes neklausei Viešpaties, savo Dievo, ir nevykdei Jo įstatymų bei įsakymų, kuriuos Jis tau davė. Jie bus tau ir tavo palikuonims ženklu ir stebiniu per amžius. Netarnavai Viešpačiui, savo Dievui, su džiaugsmu ir linksma širdimi, turėdamas visko, tai tarnausi priešui, kurį Viešpats tau siųs; kęsi badą, troškulį, nepriteklių ir vargą. Jis uždės tau geležinį jungą, kol tave sunaikins. Jis atves tautą iš pačių žemės pakraščių, kuri puls tave kaip erelis; jos kalbos tu nesuprasi. Žiaurią tautą, kuri neaplenks seno nė pagailės jauno. Ji valgys tavo galvijus ir žemės derlių. Ji tau nepaliks kviečių, vyno, aliejaus, jaučių ir avių ir tu būsi sunaikintas. Jie puls tavo miestus ir sugriaus stiprius ir aukštus mūrus, kuriais pasitikėjai. Apguls miestus visame tavo krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau davė… Jei nesilaikysi ir nevykdysi visų šito įstatymo žodžių, kurie surašyti šioje knygoje, ir nebijosi šlovingo ir baisaus vardo – Viešpaties, tavo Dievo, Jis siųs tau ir tavo palikuonims dideles, piktas ir ilgas negalias, be to, Jis užleis ant tavęs visas Egipto ligas, kurių tu bijai, ir jos prikibs prie tavęs. Taip pat ligas ir negalias, kurios neįrašytos šitoje įstatymo knygoje, Viešpats užleis ant tavęs, iki sunaikins tave. Jūsų buvo tiek, kiek dangaus žvaigždžių, bet po to paliks tik mažas skaičius, nes neklausėte Viešpaties, savo Dievo… Tarp svetimų tautų neturėsi poilsio nė vietos kojai ramiai pastatyti, nes Viešpats duos tau baukščią širdį, nusilpusias akis ir kankinančias mintis. Tavo gyvybė bus pavojuje dieną ir naktį, tu nebūsi tikras dėl jos. Rytą lauksi vakaro, o vakare – ryto. Tavo širdis bus įbauginta pergyvenimų, kuriuos patyrei“... Ir žiūrėkit, kad nė vienas, išgirdęs šio prakeikimo žodžius, nelaimintų savęs savo širdyje, sakydamas: ‘Aš turėsiu ramybę, nors vaikštau pagal savo širdies įsivaizdavimus’, tarsi būtų galima lyginti girtą su ištroškusiu. Viešpats nesigailės tokio, bet Jo pyktis ir pavydas užsidegs prieš tą žmogų, ir visi prakeikimai, surašyti šioje knygoje, kris ant jo, ir Viešpats išnaikins jo vardą iš po dangaus…''.


BET!!!


''Viešpats, tavo Dievas, laimins tavo darbus, vaikus, galvijus ir žemės derlių. Viešpats vėl džiaugsis, matydamas tavo gerovę, kaip džiaugėsi tavo tėvais, JEI KLAUSYSI Viešpaties, savo Dievo, balso, vykdysi Jo įsakymus bei paliepimus..ir atsigręši į Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi ir visa siela. Šitas įsakymas, kurį šiandien skelbiu, nėra tau paslėptas ir nepasiekiamas. Jis ne danguje, kad sakytum: ‘Kas už mus pakils iki dangaus ir mums jį atneš, kad klausytume ir vykdytume?’ Ir ne už jūrų, kad sakytum: ‘Kas už mus perplauks jūras ir jį atneš, kad klausytume ir vykdytume?’ Žodis yra labai arti tavęs – tavo burnoje ir tavo širdyje, kad jį vykdytum! Šiandien leidžiu tau pasirinkti gyvenimą ir gėrį ar blogį ir mirtį. Jei mylėsi Viešpatį, savo Dievą, vaikščiosi Jo keliais ir laikysies Jo paliepimų bei įsakymų, būsi gyvas; Jis padaugins ir palaimins tavo palikuonis žemėje, kurios paveldėti eini. Bet jei tu priešinsies ir nenorėsi klausyti, nuklydęs garbinsi kitus dievus ir jiems tarnausi, skelbiu šiandien, kad žūsi.. Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę, kad leidau tau pasirinkti gyvenimą ar mirtį, palaiminimą ar prakeikimą. Tad pasirink gyvenimą, kad būtum gyvas tu ir tavo palikuonys, mylėtum Viešpatį, savo Dievą, klausytum Jo balso ir glaustumeis prie Jo, nes Jis yra tavo gyvenimas ir tavo dienų ilgumas;“. (Pak. Įstatymo 28:15-68;30:10-20).


Jei randiesi aukščiau išvardintose situacijose, tai būtų pats laikas susimąstyti ir gręžtis į Dievą su nuolaunkiausia širdies atgaila, atsisakius ir išsižadėjus visų nuodėmių, jų nebekartojant.

Sukluskite Dievo įspėjimams ir apsivalykite nuo viso pikto, kad su jumis viskas būtų gerai ir, kad Dievo apsauga ir Jo ranka, visada lydėtų jus visur kur.

Taipogi, tikėkite Jėzumi Kristumi, kaip savo vieninteliu gelbėtoju ir vykdykite meilę Dievui bei savo artimui, ir šitaip išpildysite Dievo paliepimus.

Jo žodis yra tiesa ir Viešpats laikosi savo pažadų už kiekvieną piktą ir už kiekvieną gerą darbą. Todėl darykite gerą, kad Dievas jums atmokėtų gerumu, siekite šventumo ir doros kelio, siekite Dievo veido ir Jo širdies. Glauskitės prie Jo kelių visa savo esybe ir Viešpats bus jūsų palaiminimas ir dovana.

Dievas telaimina jus savo išmintimi, kad priimtumėte teisingą pasirinkimą. Geros ir palaimintos jums dienos, amen.


/Jėzaus Šviesa/41 peržiūra

Comments


bottom of page