top of page

Paguodos žodžiai mums

Kokie širdį guodžiantys žodžiai iš Šventojo Rašto, kuriuos kalbėjo angelas pranašui Danieliui:


''...didžiai mylimas žmogau!...Nuo pirmos dienos, kai nusprendei širdyje suprasti ir nusižeminti savo Dievo akivaizdoje, tavo žodžiai buvo išgirsti...''.

(Dan. 10:11-12).Tikėkite, kad kai kreipiatės į Dievą, Jis jus tikrai girdi. Niekada tuom neabejokite. Viešpats nei miega nei snaudžia (Psalm. 121:4), Jo dvasia keliauja po visą pasaulį ieškodama širdžių, kurios nukreiptos į Jį (2 Kron. 16:9). Jo Dvasia ilgisi mūsų (Jok. 4:5). Jo meilė mums ištikima (II Tim. 2:13).


Dievas tik ir laukia kas pakreips savo mintis į Viešpatį ir panorės Jį pažinti. Tą pačią minutę Jis atsigręš į tave ir išklausys, jei tik visiškai nuspręsi pavesti savo gyvenimą Jam. Ne dalinai, ne pusiau, bet visiškai pilnai.


''Cezarėjoje gyveno vyras, vardu Kornelijus, vadinamosios italų kohortos šimtininkas. Jis buvo dievotas ir drauge su savo namiškiais bijojo Dievo, gausiai šelpdavo žmones ir nuolat melsdavosi Dievui. Kartą, apie devintą valandą, jis regėjime aiškiai išvydo pas jį ateinantį Dievo angelą, kuris jam tarė: „Kornelijau!“ Tas, pažvelgęs į jį, išsigando ir paklausė: „Kas yra, viešpatie?“ Šis jam atsakė: „Tavo maldos ir gailestingumo aukos pakilo Dievo akivaizdon, ir Jis tave prisiminė''. (Ap. darb. 10:1-4).


Dievas tikrai laikosi savo žodžio, ir visi šventieji raštai, kurie kalba apie Dievą, tikrai nemeluoja, bet sako tiesą apie Viešpatį, apie tai koks Jis yra geras, mylintis, gailestingas ir dosnus. Ir visiems ieškantiems Jo kelių, Jis gausiai atsilygina.


''Ieškokite Viešpaties, kol galima Jį rasti, šaukitės Jo, kol Jis arti. Nedorėlis tepalieka savo kelią, o neteisusis – savo mintis; tegrįžta jis pas Viešpatį, mūsų Dievą, ir Jis pasigailės jo, nes yra gailestingas. Nes mano mintys yra ne jūsų mintys ir mano keliai – ne jūsų keliai, – sako Viešpats. – Nes kiek dangūs yra aukščiau už žemę, tiek mano keliai aukštesni už jūsų kelius ir mano mintys – už jūsų mintis''. (Izaijo 55:6:9).


Tad nė minutei neabejokime, bet tikėkime, kad jei vaikštome su Dievu, tai Jis tikrai mus myli ir mus girdi. Ir savu pasirinktu laiku, atsakys kiekvienam pagal savo valią. Tebūnie šlovė mūsų Tėvui, Jėzaus Kristaus vardu, per amžių amžius už Jo nuostabiai tyrą bei ištikimą meilę mums. Šlovė karalių Karaliui! Amen ir Amen!


/Jėzaus Šviesa/


245 peržiūros
bottom of page