top of page

Krikščionių verslai tapę plėšikų lindynėmis!

Pastaruoju metu tenka girdėti, kad krikščionys užsiimdami kažkokia tai pragyvenimo veikla, kaip pavyzdžiui, darydami kažkokį tai bizniuką ar verslą, pradedant visokių rūbų, marškinėlių ir baigiant juvelyrinių dirbinių prekyba internetinėse parduotuvėse, jie į tai visaip stengiasi įtraukti Dievo vardą. Atseit čia prekiaujama krikščioniškais daiktais.


Matome ir girdime įvairių priežasčių, kodėl krikščionys taip elgiasi. Pavyzdžiui, viena iš pagrindinių priežasčių pasak juos yra ta, jog šitaip jie bando skelbti tikėjimą Dievu per savo verslą. Kiti tai daro, atseit, norėdami padėti žmogui tapti krikščioniu ir pan., bet apie jų tariamas priežastis pakalbėsime truputį vėliau, nes noriu atkreipti jūsų dėmesį į kai ką kitką. Taigi, noriu pasakyti, kad tokie krikščionys, kurie reklamuoja savo prekes pritempinėdami Dievo vardą, lyg jų prekės būtų vos ne nuo paties Dievo siųstos pirkėjams, tokie krikščionys versilinkai užsiiminėja ne kuo kitu, kaip šventvagyste! Argi taip greitai pamiršome, ką Jėzus padarė atėjęs į Dievo Šventyklą Jeruzalėje? Įėjęs vidun Jis išvartė prekiautojų stalus ir išvarė iš ten visus parduodamus gyvulius bei paukščius.


(Mt 21:12-13) ''Įėjęs į Dievo šventyklą, Jėzus išvarė visus parduodančius ir perkančius šventykloje, išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus ir tarė jiems: „Parašyta: ‘Mano namai vadinsis maldos namai’, o jūs pavertėte juos ‘plėšikų lindyne!’


Kiekvienas krikščionis, kuris užsiima verslu pridengdamas jį Dievo vardu, nedaro Dievui šlovės. Toks žmogus turi atgailauti ir nusigręžti nuo tokios savo nuodėmės, nes dėdami Dievo vardą šalia verslo ir pinigų, mes automatiškai sudarome netikintiems žmonėms klaidingą Dievo paveikslą, jog Dievas yra eilinė pinigų trokštanti religija ir tiek. Ir tai yra viena didžiausių priežasčių, kodėl daugelis yra atkritę nuo tikėjimo, nes jie mano, kad krikščionybė, tai tik dar viena pinigų gaminimo mašina prisidengusi Dievo vardu. Tai sakau ne tik tiems žmonėms, kurie savo biznį pridengia Dievo vardu, bet sakau tai ir bažnyčioms, pastoriams bei krikščioniškų bendruomenių lyderiams, kurie savo susirinkimuose prekiauja įvairiais dalykais, kaip pvz., visokiomis ale, šventomis relikvijomis, įvairiomis krikščioniškomis knygutėmis, įvairiais krikščioniškais video (DVD) įrašais, statulėlėmis, įvairiais atvaizdais, rožančiais ir netgi didžiausiais saldainių nukrautais stalais!

Supraskime vieną dalyką, kad tikinčiųjų tarpe, Jėzaus išgelbėjimo Evangelija yra daug brangesnė, ir jos vertės kaina yra daug didesnė už bet ką, ką tik žmogus gali parduoti, bet net ir Evangelija yra draudžiama prekiauti Dievo šventyklos teritorijose (tikinčiųjų tarpe). Ją privalu skelbti visiems veltui/ nemokamai, nes parašyta, ''Veltui gavote, veltui ir duokite'' (Mato 5:8). Tad kaip jums ateina į galvą imti ir pradėti prekiauti žemiškomis prekėmis pridengiant jas Dievo vardu, kai tuo tarpu net Evangelijos negalima pardavinėti Kristaus valdose? Kaip prieš tai sakiau, juk Evangelija yra daug brangesnė ir daug reikalingesnė žmogui už viską, ką tik galima nusipirkti šiame pasaulyje, bet net ir ja yra draudžiama prekiauti Dievo namuose! Tad ką mes sau galvojame pridenginėdami savo verslus Dievo vardu? Juk šitaip per žmonių neišmanymą yra drabstomas Dievo vardas purvais ir šmeižtu. Šitaip aplinkiniai žmonės susidaro klaidingą paveikslą apie Viešpatį Dievą ir atmeta išgelbėjimą. Tai neprideda Dievui jokios garbės, bet sutepa Jo gerą vardą ir tokiu būdu Evangelija bei Dievo vardas yra valkiojami kaip skuduras pasipelnymo reikaluose, o netikintys ir toliau negerbia Dievo, manydami, kad Dievui tik mūsų pinigai ir terūpi. Ir tik nereikia sakyti, kad tokiomis praktikomis norima savo verslu arba savo prekėmis liudyti žmonėms Kristų!!! Atleiskite, bet mes negalime maišyti dvasinių dalykų su žemiškaisiais, nes viskas, kas yra iš pasaulio, tai prieštarauja Dievui ir yra Dievo priešingybė. Juk kūniški dalykai pasotina kūniškumą, tad kaip mes juos galime maišyti su dvasiniais dalykais? Jauskime ribas, kur ir kas yra galima, o jeigu trūksta išminties, prašykime Dievo, kad per Dvasios apreiškimą leistų suprasti kas yra gerai, o kas ne. Prašykime skyrimo dovanos, jog būtų galima atskirti gerą nuo pikto. Kad būtų galima atskirti kas tenkina Dievą, o kas liūdina. Liudyti Kristų galima ir be verslų...!!! Pats Jėzus atėjo būdamas vargšas ir neturtingas, ir nors galėjo greitai pralobti iš žmonių dovanų, Jis nesiėmė iš to lobti, nes nedrįso tuom sutepti gero Dievo vardo, kad paskui žmonės, kurie išgirs apie Kristų tolimose kartose nesakytų, jog Jėzus buvo tik dar vienas pinigų grobikas ir pasipelnytojas. Aš asmeniškai niekada nebūčiau priėmusi Kristaus, jeigu būčiau žinojusi, kad Jis maudėsi piniguose skelbdamas Dievo karalystę. O kadangi Kristus žinojo, jog pinigai sutepa Evangeliją bei atgrąso žmones, būtent dėl to Jėzus atėjo kaip vargšas. Būtent dėl to ir apaštalai nebuvo sodinami į aukščiausias karališkas kėdes žemėje, nes tai būtų kliudę evangelijai ir derliaus darbuose. Vietoj garbingų sostų, Jėzus ir apaštalai turėjo kęsti nepriteklių, plakimus, persekiojimus ir žudymą, ir būtent tai įtikino mane, kad Kristus prisikėlė, nes jie rinkosi kentėti dėl tiesos, o ne dėl pinigų, ką paprastai netikintys žmonės ryžtųsi daryti jei tik jiems būtų pamokėta. Tik netikintys dėl pinigų gali rizikuoti atsidurti kalėjimuose, bet Kristaus ir apaštalų atvejai buvo ne dėl pinigų. Jie ėjo į kančias dėl TIESOS, kuri liudija, kad Kristus tikrai prisikėlė, kad yra gyvas ir yra visagalis Viešpats! Prisiminkime ir tai, kad Jėzus pasirinko ne tik pats likti neturtingu, bet ir kitiems liepė parduoti savo turtus bei sekti paskui Jį, jog Dievo vardas nebūtų maišomas su verslais ar pinigais. Tad kaip, juo labiau mes, galime maišyti Dievo vardą su bizniais? Juk šitaip yra paleidžiamas paties Dievo vardas į prekybą ir tai yra ne kas kita, kaip prekiavimas Jo vardu. Nuo kada mes gretiname ir statome kartu Dievą ir Momoną (pinigų dievą) į vieną komandą? Ką bendro turi šviesa su tamsa, arba ką bendro turi Kristus su velniu? Kaip galima gretinti dvasinius dalykus su žemiškais? Juk pasaulis yra Dievo priešingybė (Jok. 4:4). Kai kurie žmonės šitaip elgdamiesi, puikiai supranta ką daro, bet yra ir tokių, kurie užsiima tuom, patys nesuprasdami, jog šitaip teršią šventą Viešpaties vardą. Yra žmonių, kurie sakys, kad jie naudoja Dievo vardą savo versle tam, kad šitaip galėtų, pvz. skelbti Kristų arba išreikšti savo tikėjima ir pan. Pasakysiu labai trumpai: nėra visiškai jokio pasiteisinimo ar pateisinamos priežasties, dėl kurios aplamai būtų galima naudoti Dievo vardą versluose. Galiu jus patikinti, Dievą skelbti žmonėms galime ir be verslų, netemdant Kristaus vardo pinigų šešėlyje. Palikime ir atiduokime Ciesoriui tai, kas yra Ciesoriaus, o Dievui atiduokime tai, kas yra Dievo. Mes negalime maišyti į vieną, šių nesugretinamų dalykų. Įtraukiant Dievo vardą į savo biznį ar verslą, jūs tikrai nepridedate Dievui garbės, bet kaip tik trukdote ir kenkiate Evangelijai bei Dievo karalystės darbams. Dievas nesimaišo su pinigais. Tie, kurie šitaip darote, atgailaukite ir nusigręžkite nuo tokių užsiėmimų, nes jei atsisakysite paklusti, žiūrėkite, kad paskutinę dieną, Dievas neištartų jums šių žodžių, ''Jūs savo atlygį žemėje jau atsiėmėte, nes susikrovėte turtų tampydami mano vardą po savo verslus'' (palyginimas su Lk 6:24). O juk Šv. Raštas, netgi draudžia minėti Dievo vardą be reikalo!!! Tad pagalvokite, ką darote!!!

Turime suprasti, kad tokie užsiėmimai versluose yra šventvagystė ir ne kas daugiau. Gręžkitės nuo tokios nuodėmės, kol Viešpats neatidavė taip darančių į paklydimą, nes yra parašyta, kad kiekvienas, kuris nemylės tiesos ir nenorės jos priimti, tas bus atiduotas į didžiulę apgaulę, kadangi tiesos Dvasia negali būti ten, kur yra nepaklusnumas, mat Dvasia per tokius darbus yra labai liūdinama.


''... visokia neteisumo apgaulė žūstantiems už tai, kad atsisakė mylėti tiesą savo išgelbėjimui. Todėl Dievas jiems pasiųs stiprų paklydimą, kad jie tikėtų melu ir būtų nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisumą''. (II Tesal. 2:10-12).


Atmerkite savo akis tiesai ir pakluskite jai! Atgailaukite ir prašykite Kristaus atleidimo, kol dar nevėlu! Dievo ramybė telydi jus!


/Jėzaus Šviesa/


70 peržiūrų

Comments


bottom of page