top of page

Ar galima pasitikėti Biblija?

Biblija tvirtina, kad ji yra unikalus Dievo bendravimo būdas su žmonija.

Milijardai vyrų ir moterų jos žinią perėmė į savo gyvenimus. Milijonai dėl jos mirė.

Ar gali protingas žmogus tikėti Biblija?


Taip. Biblija nėra prasimanytų istorijų knyga. Skirtingai nei kitos dvasinės knygos, ji nereikalauja aklo tikėjimo. Įvairūs įrodymai paremia istorinį Biblijos tikslumą ir tvirtinimą, kad jos autorius yra Dievas. Biblijos patikimumas įrodytas keletu būdų:

Senovės istorija paremia Biblijos kaip istorinio dokumento tikslumą.

Evangelijose pateikiami įvairiapusiai patikimi pasakojimai apie Jėzaus gyvenimą.

Archeologija paremia biblinius pasakojimus. Teksto moksliniai tyrimai patvirtina, kad Biblijos knygos nebuvo pakeistos nuo to laiko, kai jos buvo pirmą kartą parašytos.


AR SENOVĖS ISTORIJA ATITINKA BIBLIJOJE PATEIKIAMUS FAKTUS?


Jeigu Biblija yra Dievo žinia mums, mes turėtume tikėtis, kad jos pateikiama istorijos versija yra tiksli. Iš tiesų taip ir yra.

Pavyzdžiui, Biblijoje pasakojama, kad Jėzus iš Nazareto padarė daug stebuklų, kad jam romėnai įvykdė mirties bausmę ir jis prisikėlė iš numirusių.


IR DAUG SENOVĖS ISTORIKŲ PATVIRTINO BIBLIJOS PASAKOJIMUS APIE JĖZAUS IR JO SEKĖJŲ GYVENIMUS:


Kornelijus Tacitas (55-120 m.), I a. Romos istorikas, yra laikomas vienu tiksliausių istorikų senovės pasaulyje.1 Ištrauka iš Tacito veikalo mums sako, kad Romos imperatorius Neronas „visuomenės klasei, vadinamai krikščionimis, skirdavo pačius didžiausius kankinimus. <...> Kristus, iš kurio vardo kilo jų pavadinimas, kentėjo aukščiausio laipsnio bausmę Tiberijaus valdymo laikotarpiu prižiūrint vienam iš mūsų prokuratorių, Poncijui Pilotui <...>. “2 Taip rašė Kornelijus Tacitas.


Juozapas Flavijus, žydų istorikas (38-100 m.), rašė apie Jėzų savo veikale „Žydų senovė“. Iš J. Flavijaus mes sužinome, kad Jėzus buvo išmintingas žmogus, kuris darė stebinančius žygdarbius, mokė daugelį žmonių, palenkė savo pusėn sekėjus iš žydų ir graikų, buvo tikima, kad jis Mesijas, jis buvo apkaltintas žydų vyresnybės, Piloto pasmerktas nukryžiavimui ir manoma, kad jis prisikėlė.“3


Suetonas, Plinijus Jaunesnysis ir Talis taip pat rašė apie krikščionišką garbinimą ir krikščionių persekiojimus, kurie pastoviai minimi Naujajame Testamente.

Netgi žydų Talmudas, tikrai nebūdamas šališkas Jėzaus atžvilgiu, yra tokios pat nuomonės apie pagrindinius jo gyvenimo įvykius. Iš Talmudo „mes sužinome, kad Jėzus surinko mokinius, darė stebuklus.“4

Tad yra labai daug duomenų apie Jėzų, žinant tai, kad dauguma senovės istorikų sutelkė savo dėmesį į politinius ir karo vadovus, o ne į mažai žinomus mokytojus iš tolimų Romos imperijos provincijų. Tačiau senovės istorikai (žydai, graikai ir romėnai) nors patys ir nebuvo tikintys, patvirtino pagrindinius įvykius, kurie yra pateikti Naujajame Testamente.


AR EVANGELIJOSE PATEIKIAMI PASAKOJIMAI APIE JĖZŲ YRA PATIKIMI?


Istorikai užrašė pagrindinius Jėzaus gyvenimo faktus, bet jo artimi bendrininkai užrašė daug detalesnius pasakojimus, paremtus tiesioginių įvykių liudininkų liudijimais. Šie užrašai vadinami Evangelijomis ir sudaro pirmas keturias Naujojo Testamento knygas.

Kaip mes galime būti tikri, kad šios Jėzaus biografijos yra tikslios?

Kai istorikai mėgina nustatyti, ar biografija yra patikima, jie užduoda klausimą: „Kiek kitų šaltinių pateikia tas pačias detales apie šį asmenį?“

Tai veikia taip: įsivaizduokite, kad jūs renkate JAV Prezidento Džono F. Kenedžio biografinius duomenis. Jūs randate daug faktų, aprašančių jo šeimą, prezidentavimą, tai, kaip jis elgėsi Kubos raketinės krizės metu, ir beveik visuose biografiniuose duomenyse pateikiami panašūs faktai. Tačiau kas būtų, jeigu jūs rastumėte vienus biografinius duomenis, kad Kenedis dešimt metų gyveno kaip kunigas Pietų Afrikoje? Juk remiantis kitais biografiniais duomenimis jis tuo pačiu metu buvo JAV. Nuovokus istorikas remtųsi tais pasakojimais, kurie sutampa vieni su kitais.

O kaip dėl Jėzaus iš Nazareto? Ar mes randame įvairiapusius biografinius duomenis, pateikiančius panašius faktus apie jo gyvenimą? Taip. Nors jie nedubliuoja ir neapima visos tos pačios informacijos, keturios Evangelijos iš esmės pasakoja tą pačią istoriją:

Dvi Evangelijos buvo parašytos apaštalų Mato ir Jono – vyrų, kurie pažinojo Jėzų asmeniškai ir keliavo su juo daugiau nei trejus metus. Kitos dvi knygos buvo parašytos Morkaus ir Luko, kurie buvo artimi apaštalų bendradarbiai.

Šie rašytojai turėjo tiesioginį priėjimą prie faktų, kuriuos jie užrašinėjo.

Ankstyvoji bažnyčia priėmė keturias Evangelijas, nes ji pritarė tam, kas jau buvo visiems bendrai žinoma apie Jėzaus gyvenimą.

Kiekvienas iš keturių Evangelijų rašytojų labai tiksliai viską aprašė.

Kaip ir galima tikėtis iš skirtingų biografinių duomenų apie realų žmogų, skiriasi stilius, tačiau faktai sutampa. Mes žinome, kad autoriai neišgalvojo dalykų, nes Evangelijose pateikiami specifiniai geografiniai pavadinimai ir kultūrinės detalės, kurias patvirtino istorikai ir archeologai.

Užrašytuose Jėzaus žodžiuose nėra daugelio temų, kuriomis ankstyvoji bažnyčia būtų norėjusi žinoti jo nuomonę. Tai tik įrodo, kad biografai buvo sąžiningi ir neįdėjo Jėzui į lūpas žodžių, kurie būtų atitikę jų interesus.


AR BIBLIJA LAIKUI BĖGANT PASIKETĖ IR TAPO IŠKRAIPYTA?


Kai kurie žmonės įsivaizduoja, kad Naujasis Testamentas buvo išverstas

„tiek daug kartų“, kad jis tapo iškraipytas. Jeigu tie vertimai būtų buvę daromi iš kitų vertimų, gal taip ir būtų atsitikę, tačiau vertimai iš tiesų buvo daromi iš originalių graikų, hebrajų ir aramėjų kalbomis parašytų šaltinių tekstų, kurie buvo paremti tūkstančiais senovinių rankraščių.

Pavyzdžiui, mes žinome, kad Naujasis Testamentas, kokį mes turime šiandien tiksliai atitinka originalą, nes:

    1. Mes turime didžiulį kiekį rankraščių kopijų – virš 24 000.     2. Tos kopijos 99,5 proc. tikslumu sutampa.     3. Tų rankraščių datos yra labai artimos jų originalų datoms.


Kai yra lyginamas vieno rankraščio tekstas su kito rankraščio tekstu, sutapimas yra stebinantis. Kartais gali skirtis rašyba arba žodžiai gali būti pakeisti vietomis, bet tai praktiškai nereikšminga. Prinstono teologinės seminarijos nusipelnęs profesorius Bruce M. Metzger apie žodžių tvarką aiškina: „Anglų kalboje yra didžiulis skirtumas, tarp pasakymo „Šuo kandžioja žmogų“ ar „Žmogus kandžioja šunį“, nes žodžių eilės seka yra labai svarbi anglų kalboje. Tačiau graikų kalboje ji nėra svarbi. Vienas žodis funkcionuoja sakinyje kaip veiksnys, nepaisant to, kur jis stovi sakinyje.“5


Naujasis Testamentas yra pats patikimiausias senovinis žmonijos dokumentas.

Jo teksto vientisumas yra tikresnis nei Platono raštai ar Homero „Iliada“.


Senasis Testamentas taip pat stebėtinai gerai išsilaikė. Mūsų šiuolaikiniai vertimai yra patvirtinti didžiuliu skaičiumi senovinių rankraščių hebrajų ir graikų kalbomis, įskaitant ir XX a. vidurio Negyvosios jūros rankraščių atradimą.

Šiuose rankraščiuose yra seniausi kada nors egzistavę beveik viso Senojo Testamento knygų fragmentai, kurie yra datuojami nuo 150 m. pr. Kr. Negyvosios jūros rankraščių ir kitų rankraščių kopijų, padarytų net po 1000 metų, panašumas yra įrodymas, kaip rūpestingai senovės hebrajų raštininkai perrašinėjo savo raštus.


AR ARCHEOLOGIJA PAREMIA BIBLIJĄ?

Archeologija gali pagrįsti Biblijos istorinį tikslumą.

Archeologai nuolatos atrasdavo Biblijoje minimų valstybės pareigūnų, karalių vardus ir miestų bei švenčių pavadinimus, net kai kartais istorikai nemanė, kad tokie žmonės ar vietos išvis egzistavo. Pavyzdžiui, Jono Evangelija pasakoja apie tai, kaip

Jėzus išgydė luošą žmogų prie Betsaidos tvenkinio. Tekste netgi aprašomos penkios stoginės, vedančias prie tvenkinio. Mokslininkai nemanė, kad tas tvenkinys egzistavo, kol archeologai rado jį išlikusį su visomis penkiomis stoginėmis maždaug dvylikos metrų gylyje po žeme.6

Biblijoje yra milžiniškas skaičius istorinių detalių, todėl dar ne viskas, kas joje yra paminėta, yra rasta. Vis dėlto nei vienas archeologinis radinys neprieštarauja tam, kas užrašyta Biblijoje.7


Taipogi, daugelis senovinių vietų, kurias Naujojo Testamento Apaštalų darbų knygoje mini Lukas, archeologijos pagalba buvo nustatytos. „Iš viso ir be vienos klaidos Lukas įvardina trisdešimt dvi šalis, penkiasdešimt keturis miestus ir devynias salas.“8

Archeologija taip pat paneigė daug nepagrįstų teorijų apie Bibliją. Pavyzdžiui, teorija, kurios dar ir šiandien mokoma kai kuriuose universitetuose, tvirtinanti, kad Mozė negalėjo parašyti Penkiaknygės (pirmųjų penkių Senojo Testamento knygų), nes pasak juos, tuo metu dar nebuvo išrastas raštas. Bet archeologai atrado Juodąją stelę (akmuo, ant kurio buvo iškalti Hamurabio įstatymai – vert. past.). „Ant jo buvo dantiraščiu smulkiai išdėstyti Hamurabio įstatymai. Ar tas radinys buvo iš laikotarpio, buvusio po Mozės gyvenimo? Ne! Tai buvo iš laikotarpio buvusio iki Mozės. Dar daugiau – tai buvo iš laikotarpio, buvusio iki Abraomo (2000 m. pr. Kr.). Tai buvo užrašyta bent jau prieš tris amžius iki Mozės raštų. Dėl to nėra priežasties, kodėl Mozė negalėjo parašyti pirmųjų penkių Biblijos knygų, nes raštas jau buvo atsiradęs dar prieš Mozės dienas.“9

Kitas labai svarbus archeologinis radinys – Eblos lentelių atradimas šiaurės Sirijoje 1974 m., - patvirtino, kad buvo ankstyvasis raidynas. Manoma, kad šios 14 000 molinių lentelių datuojamos 2300 m. pr. Kr., tai yra šimtai metų iki Abraomo.10 Lentelėse aprašoma vietinė kultūra panašiai kaip užrašyta Pradžios knygoje nuo 12 iki 50 skyriaus.


AR BIBLIJOJE YRA PRIEŠTARAVIMŲ?


Nepaisant to, kad kai kurie žmonės teigia, jog Biblija yra pilna prieštaravimų, tai paprasčiausiai nėra tiesa. Akivaizdžių prieštaravimų skaičius, tiesą sakant, yra nepaprastai mažas Biblijos dydžio ir apimties knygai. Jei ir egzistuoja kokie akivaizdūs nesutapimai, tai jie yra retenybė. Be to, jie neliečia ir neiškreipia nei vieno esminio įvykio ar tikėjimo tiesų.


Štai pateiksime taip vadinamo ''prieštaravimo'' pavyzdį:

Pilotas įsakė, kad ant kryžiaus, ant kurio kabėjo Jėzus, būtų prikabintas užrašas. Trijose Evangelijose aprašyta, kas buvo parašyta ant to užrašo:     Mato: „Tai yra Jėzus, žydų karalius.“     Morkaus: „Žydų karalius.“     Jono: „Jėzus iš Nazareto, žydų karalius.“

Formuluotė skiriasi, taigi yra akivaizdus prieštaravimas. Tačiau nuostabu tai, kad visi trys autoriai taip detaliai aprašo tą patį įvykį – Jėzaus nukryžiavimą. Dėl to jie visi sutaria. Jie netgi pažymi, kad užrašas buvo prikabintas ant kryžiaus, o užrašo prasmė visų trijų aprašymuose ta pati!

Kaip tada dėl tikslios formuluotės? Graikiškame Evangelijų originale jie nenaudojo kabučių, kaip mes šiandien, norėdami pažymėti tiesioginę citatą. Evangelijų autoriai užrašė netiesioginę citatą, dėl ko atsirado vos pastebimi skirtumai skirtingose ištraukose.

Štai kitas ''prieštaravimo'' pavyzdys: ar prieš prisikeldamas Jėzus kapo uoloje išbuvo dvi ar tris naktis?

Jėzus, prieš savo nukryžiavimą, sakė: „Kaip Jona išbuvo tris dienas ir tris naktis jūrų pabaisos pilve, taip ir Žmogaus Sūnus išbus tris dienas ir tris naktis žemės širdyje“ (Mato 12:40). Morkus užrašė kitą Jėzaus teiginį: „Štai keliaujame į Jeruzalę, ir Žmogaus Sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir Rašto aiškintojams; jie pasmerks jį mirti ir atiduos pagonims, o tie išjuoks jį, apspjaudys, nuplaks ir nužudys, bet po trijų dienų jis prisikels“ (Morkaus 10:33-34).

Jėzus buvo nužudytas penktadienį, o prisikėlimas įvyko sekmadienį. Kaip tai gali būti laikoma trimis dienomis ir trimis naktimis kapo rūsyje? Jėzaus laikais tai buvo kalbėjimo stilius bet kurios dienos ar nakties dalies skaičiavimui pavadinti.

Taigi penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis Jėzaus kultūroje būtų pavadinta trimis dienomis ir trimis naktimis. Mes šiandien taip pat sakome panašiai – kai žmogus sako: „Aš visą dieną apsipirkinėjau“, bet mes juk suprantame, kad jis neapsipirkinėjo 24 valandas.

Tai yra tipiški taip vadinami ''prieštaravimai'' Naujajame Testamente, bet jie yra išsprendžiami atidžiau išnagrinėjus patį tekstą ar studijuojant istorinį kontekstą.


KAS PARAŠĖ NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ? KODĖL NEPRIPAŽINTI APOKRIFŲ, JUDO IR TOMO EVANGELIJOS?


Yra tvirti argumentai, kodėl pasitikima šiandieniniu Naujojo Testamento knygų sąrašu. Bažnyčia Naujojo Testamento knygas pripažino beveik tuoj pat po to, kai jos buvo parašytos. Jų autoriai buvo bendravę su Jėzumi arba buvo jo tiesioginiai sekėjai – vyrai, kuriems Jėzus patikėjo vadovavimą ankstyvajai bažnyčiai. Evangelijų autoriai Matas ir Jonas buvo vieni iš artimiausių Jėzaus sekėjų. Morkus ir Lukas buvo apaštalų draugai, kurie turėjo priėjimą prie apaštalų pasakojimų apie Jėzaus gyvenimą.


Kiti Naujojo Testamento autoriai taip pat turėjo tiesioginį priėjimą prie Jėzaus: Jokūbas ir Judas buvo Jėzaus netikri broliai, kurie iš pradžių juo netikėjo. Petras buvo vienas iš dvylikos apaštalų. Paulius, kuris iš pradžių nekentė krikščionybės, bet po to, kai pamatė Kristaus regėjimą, tapo apaštalu. Jis taip pat bendravo ir su kitais apaštalais.

Naujojo Testamento knygų turinys atitiko tai, ką tūkstančiai liudytojų buvo patys matę. Kai kitos knygos buvo parašytos po šimtų metų (pvz., Judo evangelija parašyta gnostikų sektos 130-170 m., praėjus daug laiko po Judo mirties), bažnyčiai nebuvo sunku atpažinti, kad tai yra klastotės. Tomo evangelija, parašyta apie 140 m., yra kitas suklastotas raštas, klaidingai pavadintas apaštalo vardu. Šios ir kitos gnostikų evangelijos prieštaravo žinomam Jėzaus mokymui bei Senajam Testamentui ir dažnai jose buvo apstu istorinių ir geografinių klaidų.11

367 m. Atanazijus oficialiai sudarė 27 Naujojo testamento knygų sąrašą (tai tas pats sąrašas, kurį turime šiandien). Netrukus po to, Džeromas ir Augustinas platino tą patį sąrašą. Tačiau šie sąrašai nebūtinai buvo skirti krikščionių daugumai.

Apskritai visa bažnyčia pripažino ir naudojo tą patį knygų sąrašą nuo pirmojo amžiaus po Kristaus. Kai bažnyčia išaugo už graikiškai kalbančių žemių ribų ir reikėjo versti Šv. Raštą, ir kai toliau netikėtai pasirodydavo atskilusių sektų šventų knygų, tapo svarbu turėti nustatytą knygų sąrašą.


KODĖL NAUJOJO TESTAMENTO EVANGELIJAS PARAŠYTI UŽTRUKO NUO 30 IKI 60 METŲ?


Pagrindinė priežastis, dėl kurios Evangelijos nebuvo parašytos iškart po Jėzaus mirties ir prisikėlimo, yra ta, kad tuo metu nebuvo jokio tokių raštų poreikio.

Iš pradžių Jeruzalėje Evangelijos sklido žodžiu. Nebuvo poreikio rašyti pasakojimo apie Jėzaus gyvenimą, nes žmonės iš Jeruzalės regiono buvo matę Jėzų ir žinojo apie jo tarnystę.12


Tačiau kai Evangelija pasklido už Jeruzalės ribų ir ten nebebuvo liudytojų, tiesiogiai mačiusių Jėzų, atsirado poreikis užrašyti pasakojimą apie Jėzaus gyvenimą, kad būtų galima kitus mokyti apie Jo gyvenimą ir tarnystę.

Daug mokslininkų Evangelijas datuoja tarp 30 ir 60 m. po Kristaus mirties, kas išties yra nuostabu. Nes jeigu Evangelijose minimi faktai būtų netiesa, tai tuo metu gyvenę Jėzaus dienų liudininkai būtų galėję prieštarauti Evangelijas užrašiusiems apaštalams. Tad nekyla abejonių, kad Naujasis Testamentas pateikia tikslius, tų dienų įvykius.

Lukas savo Evangelijos pradžioje mums duoda šiek tiek įžvalgos nurodydamas, kodėl jis ją rašė:

„Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir apaštalai. Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas.“13


Jonas taip pat mini, kodėl parašė Evangeliją:

„Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per Jo vardą.“14


AR IŠ TIKRŲJŲ SVARBU, AR JĖZUS TIKRAI SAKĖ IR DARĖ TAI, KAS UŽRAŠYTA EVANGELIJOSE?


Taip. Tam, kad tikėjimas būtų tikras ir pagrįstas, jis turi būti paremtas faktais ir realybe. Taip yra todėl, kad, pavyzdžiui, jei skristum į Londoną, tu žinoti ir būti įsitikinęs, kad lėktuvas yra pripildytas degalų ir techniškai patikimas, kad pilotas yra kvalifikuotas ir lėktuve nėra teroristų. Tačiau ne tavo tikėjimas tave nuskraidina į Londoną. Tavo tikėjimas yra naudingas tuo, kad dėl jo tu įlipai į lėktuvą. Tačiau į Londoną tu nuskrendi dėl lėktuvo, piloto ir kt. faktorių vieningo veikimo, kuris tikrai žinai, kad yra tikras ir realus dalykas. Tu galėtum pasitikėti savo teigiama buvusių skrydžių patirtimi. Tačiau tavo teigiamos patirties neužtektų tam, kad lėktuvas nuskristų į Londoną. Yra svarbu, kas yra tavo tikėjimo objektas ir ar jis patikimas ir tikras.


AR NAUJĄJAME TESTAMENTE YRA TIKSLIAI IR PATIKIMAI PRISTATOMAS JĖZUS KRISTUS?


Taip. Mes galime pasitikėti Naujuoju Testamentu, nes daugybė faktų paremia jį. Šis straipsnis palietė tokius dalykus: istorikai yra tokios pačios nuomonės, archeologija yra tokios pat nuomonės, keturiose Evangelijose pateiktos biografijos sutampa, dokumentų kopijų išsilaikymas yra stebinantis, vertimai yra visiškai tikslūs. Visa tai duoda rimtą pagrindą tikėti tuo, ką mes skaitome Naujajame Testamente: kad Jėzus yra Dievas, kad jis prisiėmė bausmę už mūsų nuodėmes ir kad jis prisikėlė iš numirusių. Tad belieka tikėti, atgailauti ir priimti Jėzų į savo širdis, kad būtume išgelbėti nuo amžinos kančios, kuri užklups kiekvieną, kuris nepriėmė atpirkimo ir apvalymo nuo nuodėmių dovanos.


/Jėzaus Šviesa/Šaltiniai:

(1) McDowell, Josh. The New Evidence that Demands a Verdict (Thomas Nelson Publishers, 1999), p. 55. (2) Tacitus, A. 15.44. (3) Wilkins, Michael J. & Moreland, J.P. Jesus Under Fire (Zondervan Publishing House, 1995), p. 40. (4) Ten pat. (5) Strobel, Lee. The Case for Christ (Zondervan Publishing House, 1998), p. 83. (6) Strobel, p. 132. (7) Žinomas žydų archeologas Nelson Glueck rašė: „Gali būti kategoriškai teigiama, kad nei vienas archeologinis atradimas niekada neprieštaravo biblinėms nuorodoms.“, citavo McDowell, Josh. The New Evidence That Demands a Verdict (Thomas Nelson Publishers, 1999), p. 61. (8) Geisler, Norman L. Baker Encyclopedia of Christian Apologetics (Grand Rapids: Baker, 1998). (9) McDowell, Josh. Evidence That Demands a Verdict (1972), p. 19. (10) Pettinato, Giovanni. The archives of Ebla: an empire inscribed in clay (Garden City, NY: Doubleday, 1981) (11) Bruce, F.F. The Books and the Parchments: How We Got Our English Bible (Fleming H. Revell Co., 1950), p. 113. (12) Žr. Apaštalų darbų 2:22; 3;13; 4:13; 5:30; 5:42; 6:14 ir kt. (13) Luko 1:1-3 (14) Jono 20:30-31561 peržiūra

Comments


bottom of page