top of page

Ruoškimės suspaudimo metui

Sprendžiant iš to kas vyksta šiandieną visame pasaulyje, panašu, jog artėja suspaudimo metas. Mums kaip niekad reikia ruošti save ir savo širdis, nes artėja tokie dalykai, kurie ištestuos ir patikrins mūsų tikėjimą ar jis yra tikras ar ne. Tai išbandymų metas visam pasauliui.Kaip niekad prieš tai, raginu jus pasninkauti ir melstis daug labiau nei betkada anksčiau. Tik nuo to kaip arti esame Dievo, priklausys kievieno iš mūsų likimas. Tik artimas ryšys su Juo, padės įveikti visus sunkumus ir negandas. Be Jo ramybės mumyse mes nepajėgūs įveikti priešo strėlių.


Noriu, kad kai ką įsidėmėtumėte!


Žinokime, supraskime ir prisiminkime, kad nesvarbu kas nutiktų, mes jokia kaina negalime išsižadėti Kristaus, net jei tai pakeistų mūsų finansinę padėtį arba net jei tai pareikalautų mūsų gyvybių. Nepasiduokite ir nesileiskite suklaidinami. Neleiskite priešui diktuoti savo nuodėmingų gyvenimo sąlygų ir jokiais būdais nepriimkite žvėries ženklo. Gali būti, kad atsisakius šio ženklo mus persekios, arba uždarys į koncentracijos stovyklas arba izoliuos kur nors prisidengdami pandemija.


Nepriimkite žvėries ženklo!!


Jau geriau pakentėti nepriteklių, izoliacijas ir neteisingą valdžios elgesį, negu priimti žvėries ženklą ir visiems amžiams atsidurti niekad nesibaigiančiose kančiose. Išlikite tikėjime ir laikykite savo akis nukreiptas į Viešpatį. Jis mūsų niekada nepaliks, ir laikysis savo žodžio iki galo. Išlike Jam ištikimi, kaip ir Jis yra mums ištikimas. Neišsižadėkite Viešpaties Jėzaus Kristaus!


Jėzus pasakė:


''Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir Aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsižadės manęs žmonių akivaizdoje, ir Aš jo išsižadėsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje“...

''Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, tas nevertas manęs. Kas norės išsaugoti savo gyvybę, praras ją, o kas praras savo gyvybę dėl manęs – tas atras ją''. (Mato 10:32-33; 38-39;).


''Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą?! Jei kas išsižadės manęs ir mano žodžių šios svetimaujančios ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to išsižadės ir Žmogaus Sūnus, kai Jis ateis savo Tėvo šlovėje su šventaisiais angelais“. (Mork. 8:36).


Tad mielieji, glauskimės prie Viešpaties ir prie Jo pažadų. Jis mums padės viską atlaikyti, jei tik neišsižadėsime Jo ir gyvensime pagal Jo mokymus ir įspėjimus. Jis sustiprins mus, kad atliktume visus mums pavestus darbus ir pergalingai užbaigtume savo bėgimą iki galo.


Ir apaštalas Paulius mums taipogi sako:


''Todėl pakelkite nuleistas rankas, sustiprinkite linkstančius kelius ir ištiesinkite takus po savo kojomis...''. (Hebr. 12:12).


Net jei atrodo, kad priešas ima viršų ir rodos laimi viską į vienus vartus, apaštalas Paulius ragina nenukabinti nosies ir sustiprinti linkstančius kelius bei pakelti nuleistas rankas, net kai rodos jau nori pasiduoti kovoje; Bet išlaikyti pakeltas rankas ir sustiprinti savo kelius galime tik tikėjimu. Tik stiprus tikėjimas padės nenuleisti rankų ir stovėti tvirtai ant abiejų kojų.


Matant kas vyksta šiandieną visame pasaulyje, mums labai svarbu išlikti Kristaus ramybėje kantriems, ir nepasiduoti emocijoms, pykčiui bei netikėjimui. Taip pat svarbu nepradėti burnoti prieš Dievą net kai matome žemėje vykstant daug neteisybės ir apgaulės, nes pasak Jėzaus, visa tai turi įvykti, kad išsipildytų tai kas pranašauta raštuose.

Todėl būkime kantrūs pakęsdami ir matydami žemės gimdymo skausmus, kuriems dažnėjant, mes žinome, jog Viešpaties diena artėja ir yra jau visai arti. Nes parašyta, kad kai žemėje neteisumas pasieks pačias aukščiausias aukštumas, kai neteisumo taurė bus perpildyta, tada Viešpats sugrįš įvykdyti teisingumą kiekvienam pagal jo darbus, kaip tai buvo Sodomos ir Gomoros dienomis.


Todėl pakluskime Jokūbo žodžiams, kurie ragina mus išlikt kantriems net jei tektų eiti per didyjį suspaudimą ir patirti sunkumus:


''Tad būkite kantrūs, broliai, iki Viešpaties atėjimo. Antai žemdirbys ilgai ir kantriai laukia brangaus žemės vaisiaus, kol šis gauna ankstyvojo ir vėlyvojo lietaus. Ir jūs būkite kantrūs, sustiprinkite savo širdis, nes Viešpaties atėjimas arti. Nemurmėkite, broliai, vieni prieš kitus, kad nebūtumėte teisiami. Štai teisėjas jau stovi prie durų. Imkite, broliai, kentėjimo ir ištvermės pavyzdžiu pranašus, kurie kalbėjo Viešpaties vardu. Štai mes laikome palaimintais ištvėrusius. Jūs girdėjote apie Jobo ištvermę ir matėte, kokia buvo jam Viešpaties skirta pabaiga, nes Viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo''. (Jok. 5:7-11).


Jobas turėjo pakęsti ir ištverti daug skriaudos nuo šėtono, bet mes nenusigąskime. Nebijokime to, ką gali padaryti priešas, bet gręžkimės į Viešpatį ir Jis mus sustiprins bei padės viską atlaikyti.


Dievo Žodis taip pat kalba mums apie paskutines dienas, duodamas padrąsinimą ir sakydamas:


''Sustiprinkite suglebusias rankas ir klumpančius kelius.

Sakykite išsigandusioms širdims: „Būkite drąsūs ir nebijokite. Štai jūsų Dievas atkeršys ir atlygins. Jis ateis ir išgelbės jus“... Viešpaties išlaisvintieji (tikintieji) sugrįš ir eis į Sioną giedodami; amžina linksmybė vainikuos jų galvas. Jie džiaugsis ir linksminsis, vaitojimo ir dūsavimo nebebus''. (Izaijo 35:3-4;10).


Tad neišsižadėkime Kristaus, bet išlikime kantrūs tikėjime ir maldoje per ateinančius išbandymus.

Melskitės, melskitės ir dar kartą melskitės! Malda padės išlikti dvasioje ir stipriame ryšyje su Dievu. O kai yra stiprus ryšys, tai tada yra ir stiprus tikėjimas. Ir tik stiprus tikėjimas padės atstovėti bei įveikti kovą, kuri yra paskelbta prieš mus.


Ir mielieji, kasdien gyvenkime su laukimu, ištikimai laukdami sugrįžtant mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, nes Jis pažadėjo ir Jis neužtruks, bet daugelį Jis užklups kaip vagis naktį, ir jie nebus tam pasiruošę. Bet mes nebūkime užklupti, o būkime pasiruošę sutikti savo Viešpatį, kad Jam grįžus, mūsų žibintai būtų pilni aliejaus.


Šlovė tebūnie Jam per amžius, Amen.


Viešpaties ramybė telydi jus!


Tiems, kurie nežino kas yra Žvėries ženklas, štai Biblijos pranašystės apie artėjantį žvėries ženklą:


Apr. Jon. 13:16 ''Jis (Antikristas) vertė visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargšus, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad nė vienas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo ar žvėries vardo, ar jo vardo skaičiaus. Čia slypi išmintis! Kas turi išmanymą, teapskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius; jo skaičius yra šeši šimtai šešiasdešimt šeši''.


Apr. Jon 14:9-11 ''Ir trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu: „Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą bei priima ant savo kaktos ar rankos ženklą, tas gers Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto Jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio akivaizdoje. Jų kankinimo dūmai kils per amžių amžius, ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį – tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą“.


Apr. Jon 20:4 ''Taip pat regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries, nei jo atvaizdo, ir neėmė ženklo sau ant kaktos ar rankos. Jie atgijo ir viešpatavo su Kristumi tūkstantį metų''.


Taip kaip šiandieną žmonės jau nebegali be kaukių įeiti į parduotuvę, arba greitu laiku be vakcinų nebegalės nieko daryti, tai lygiai tas pats bus ir su žvėries ženklu. Ir tai kas vyksta šiandieną pasaulyje, viskas eina būtent link to, kad laikui atėjus žmonėms bus paskelbtas ultimatumas, kai be žvėries ženklo negalėsi nei pirkti nei parduoti. Taip sako Dievo Žodis. O tie, kurie nepriims ženklo, bus persekiojami antikristinės žvėries sistemos.


/Jėzaus Šviesa/

175 peržiūros

Comments


bottom of page