top of page

Patikėk kai Dievas sako, jog atleido

Ar klausai ką tau sako Dievas? Daugeliui krikščionių būna labai sunku pamiršti ir sau atleisti praeities klaidas net ir po to, kai jie jau atgailavo

ir atsiprašė už visas nuodėmes. Tokiems norėčiau priminti, kad priešas būtent to ir siekia. Jis nori, kad mes vis žvelgtume praeitin ir negalėtume judėti į priekį savo tikėjimo keliu.

Nesileiskite apgaunami, nes Šėtonas yra visų melų tėvas. Jis visada mums meluoja ir mus kaltina, ir dėl to Raštuose parašyta, kad jis dieną ir naktį kaltina mūsų brolius ir seseris priešais Dievą (Apr. Jono 12:10). Tuos kaltinimus girdi ne tik Dievas,

bet ir mes. Tai nutinka tada, kai negalime palikti praeities ten, kur ji priklauso.

Išmokime ją paleisti, ir galų gale patikėkime tuom, kad Dievas tikrai mums atleido, jei tik atgailavome Kristaus vardu. (I Jono 1:9). Jis juk visada laikosi savo duoto žodžio! O jei ne, tai turėtų dangus ir žemė praeiti, kaip kad parašyta raštuose,

jeigu Dievas neišpildytų savo pažadų. (Mato 24:35). Tad prisiminkime dar kartelį, ką Jis mums sako:


''Aš būsiu gailestingas dėl jų neteisumo ir jų nuodėmių bei nedorybių daugiau nebeprisiminsiu“ (Hebrajams 8:12)


''Jis nepasielgė su mumis pagal mūsų kaltes ir neatlygino mums pagal mūsų nuodėmes. Kaip dangus yra aukštai virš žemės, taip didis yra Jo gailestingumas tiems, kurie Jo bijo. Kaip toli nuo rytų yra vakarai, taip Jis atitolino nuo mūsų nuodėmes. Kaip tėvas pasigaili vaikų, taip Viešpats gailisi tų, kurie Jo bijo.

Jis mūsų prigimtį žino, atsimena, kad esame dulkės''. (Psalmės 103:10-14)


Tad štai kodėl ir apaštalas Paulius ragina mus nebesigręžioti atgal, bet žvelgti tik į priekį. Mūsų senas žmogus yra miręs, todėl ir visos praeities nuodėmės yra pašalintos per atgailą kartu su senu žmogumi. Mes juk esame naujas kūrinys! (II Korint. 5:17). Tad nebesame tas ''ankstesnis aš''.

Nepasiduokime šėtono melams, nes jis tik ir trokšta, kad žvelgdami į praeitį, šitaip sustotume pusiaukelėj. Tai trukdo eiti pirmyn ir siekti Dievo karalystės.

Būkime budrūs velnio gudriom schemom ir planams. Neklausykime ką mums be paliovos kartoja priešas, bet įsiklausykime į Dievo balsą, į tai, ką mums sako Jėzus Kristus ir Šventieji Raštai.

Dievo palaimos jums ir Jo ramybės. Stiprėkite Dieve.

Te Viešpats pašlovins save mūsų tarpe. Amen! <3


/Jėzaus Šviesa/
174 peržiūros

Comments


bottom of page