top of page

Evangelijos skelbimas - mūsų visų pareiga

''TEISIOJO VAISIUS yra gyvybės medis, ir kas laimi sielas, tas yra išmintingas''. (Patarlių 11:30)

Nemanykime, kad šie žodžiai skirti tik Dievo apaštalams, kunigams, pastoriams ar pranašams, jog skelbtų Kristaus išgelbėjimo žinią. Tai kas parašyta Biblijoje, yra skirta ne tik jiems, bet ir visiems mums įtikėjusiems. Kad skelbtume Dievo žodį nebūtinai turime būti pastoriais ar kunigais. Tai galime daryti įvairiais būdais,

pradedant nuo menkiausių dalykų, kaip pvz. paprasčiausiai pasidalinus krikščioniška medžiaga feisbuke su savo draugais. Paspaudus ''patinka'' ir ''bendrinti'' mygtuką. Šitaip jūs jau prisidedate prie Kristaus Evagelijos skelbimo.

Taip pat žodžiu pasakokime artimiesiems, draugams ir pažįstamiems apie viltį, kurią turime Kristuje, kad kiekvienas kuris įtikės, bus išgelbėtas. Pasinaudokite savo sugebėjimais (tai gali būti rašymas, raštų aiškinimas ar mokymas, eilėraščių ir gyriaus dainų kūrimas, vertėjavimas, meniniai sugebėjimai kurti įvairias krikščioniškas karikatūras, paveikslėlius, video filmus, montažus, galima eiti ir skelbti evangeliją gatvėse ir t.t.

O galbūt, jūs nekoks kalbėtojas, ir nelabai turite sugebėjimų, bet užtai turite resursų arba turite platformą, kurioje galėtumėte leisti kitiems įvairiais būdais skelbti Kristaus Evangeliją. Yra parašyta:

''Tarnaukite vieni kitiems kaip geri visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai, sulig kiekvieno gautąja dovana. Jei kas kalba, tekalba kaip Dievo žodžius; jei kas tarnauja, tegul tarnauja pagal Dievo teikiamus sugebėjimus, kad visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų pašlovintas Dievas. Jam šlovė ir valdžia per amžių amžius! Amen''. (I Petro 4:10)


Ir žinoma, nepamirškime dar vieno svarbaus dalyko, kad esame kviečiami melstis dėl to, kad žodis būtų skelbiamas sieloms išgelbėti. Šitaip mes vėl prisidedame prie Kristaus bažnyčios tarnavimo.

''Tuomet Jis tarė savo mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Todėl melskite pjūties Viešpatį, kad siųstų darbininkų į savo pjūtį“. (Mato 9:37-38)


Biblija sako, kad Evangelijos skelbimas, yra mūsų PAREIGA, ir vargas mums, jei jos neskelbsim ir ja nesidalinsim su kitais. Panagrinėkime žemiau esančias rašto eilutes. Įsigilinkime į jų svarbą.

''Jeigu skelbiu Evangeliją, neturiu pagrindo girtis, nes tai mano būtina pareiga, ir vargas man, jei Evangelijos neskelbčiau! Jeigu tai darau savo valia, turiu atlygį''; (I Kor. 9:16-17)


''Dėkokite Viešpačiui, šaukitės Jo vardo, skelbkite tautose Jo darbus. Giedokite Jam, giedokite Jam psalmes. Garsinkite visus Jo stebuklus''. (Psalmių 105:1-2)


''Aš girdėjau Viešpaties balsą. Jis klausė: „Ką man pasiųsti? Kas eis už mus?“

Aš atsiliepiau: „Aš čia, siųsk mane!“ (Izaijo 6:8)


„Žmogaus sūnau, Aš paskyriau tave sargybiniu Izraelio namams. Ką išgirsi iš manęs, pranešk jiems mano vardu. Jei Aš sakysiu nedorėliui: ‘Tu mirsi’, bet tu neįspėsi jo ir nepamokysi, kad jis paliktų savo nedorą kelią ir išliktų gyvas, nedorėlis mirs dėl savo nusikaltimų, bet jo kraujo pareikalausiu iš tavo rankų. Jei tu įspėsi nedorėlį, bet jis neatsivers nuo savo nedorybių ir nepakeis savo kelių, jis mirs dėl savo nusikaltimų, bet tu išgelbėsi savo sielą''.(Ezekielio 3:17-19)


''Ir niekas, uždegęs žiburį, neuždengia jo indu, bet stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris danguje“. (Mato 5:15-16)


''Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen“.(Mato 28:19-20)


Taigi, drąsiai visus kviečiame darbuotis pjūtyje skelbiant Jėzaus išgelbėjimą, kad tai pasklistų iki žemės pakraščių. Nes yra parašyta:

''Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas“. (Mato 24:14)

Todėl tai darydami, paskubinsime Kristaus sugrįžimą!

Te būna Jam šlovė ir garbė per amžius, Amen!


Būkite visi palaiminti Jėzaus malonėje, skelbdami Jo gerąją žinią!/Liana Victoria/26 peržiūros
bottom of page