top of page

Maldos svarba

MALDA - tai bendravimas su Dievu. Jeigu nėra pastovaus bendravimo, negali būti ir artimo santykio. Pats Dievas mus kviečia į bendravimą su Juo.

Jis rodo mums pavyzdį per savo Sūnų Jėzų Kristų, kuris anksti, dar neprašvitus eidavo į nuošalią vietą, kad pradėtų dieną su savo Tėvu tyloje ir maldoje (Mk 1:35). Jis pats daug meldėsi ir savo mokinius ragino budėti, nes žinojo, kad dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas (Mt 26:41). Jėzus karštai meldėsi ir tobulai įvykdė Tėvo valią. Mokiniai, kurie miegojo, pasidavė kūno silpnumui ir baimei. Mūsų dvasinė, vidinė būsena priklauso nuo maldos gyvenimo. Pastovumas ir ištvermė maldoje - tai mūsų tvirto tikėjimo ir dvasinio augimo šaknys. Jeigu esame silpni maldoje, būsime silpni ir savo išbandymų kelyje. Mūsų stiprybė yra Dieve, o malda, tai kelias į Jo artumą. Tai didelė malonė, kad turim galimybę ateiti prie Jo sosto. Ir didelė klaida šia galimybe nepasinaudoti.


“Pasitikėkite VIEŠPAČIU ir Jo galybe, be paliovos Jo veido ieškokite!” (1 Metraščių 16:11)


“Būkite atsidėję maldai, budėkite su ja dėkodami.” (Kolosiečiams 4:2)


“Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės! Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje.” (1 Tesalonikiečiams 5:16-17)


“Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius.” (Efeziečiams 6:18)


“Kas nors iš jūsų kenčia? Tesimeldžia. Kas nors džiaugiasi? Tegul gieda.”

(Jokūbo 5:13)


“Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti.”

(Luko 18:1)


“Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas.” (Mato 26:41)


“Niekuo perdaug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.” (Filipiečiams 4:6-7)


“Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda.” (Jokūbo 5:16)


“Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje.”

(Romiečiams 12:12)


/Viktorija Velkė/


98 peržiūros

Comments


bottom of page