top of page

Kristus sako, ateik tarnauti Viešpačiui

Kreipiamės į visus, kurie nori prisidėti prie tarnystės Dievui, bet nežino kaip.


Mielieji, Kristaus bažnyčia šiuo metu yra labai nusilpusi!!! Labai silpna maldose ir pasninke. Dabar kaip niekad šėtono pikti darbai siautėja po visą pasaulį ir pavergia tuos, kurie yra akli. Kaip mes galvojame nugalėti velnio pavergimą, kuris paliečia mūsų artimuosius ir aplinkinius, jeigu mes vos ne vos sugebame

prisiversti maldai?? Jeigu Kristaus bažnyčia nekovos už žūstančius, tai kas kitas daugiau kovos??Jei nesimelsime ir nepasninkausime, viskas bus daroma per jėgą ir sunku bus kažką pakeisti ar išgimdyti. Patys vos paeisime ropodami savo tikėjimo kelyje, o ką jau kalbėti apie pagalbą tiems, kuriems reikia Dievo pažinimo, kad išsilaisvintų iš velnio pančių?

Be maldos, mielieji, nieko nebus.

Mūsų tikslas yra tas, kad gera Dievo valia būtų įvykdyta mūsų tarpe ir mūsų aplinkoje. Kad patys keistumėmės, ir kad aplinkiniai atgręžtų savo veidus į Dievą.

Bet tik pastovi malda, tikėjimas tiesoje, pagalba kitam ir pasninkas gali atnešti tikrus pokyčius, nes tai sudaro tą tikrąjį pilną pasninką, kurį Dievas trokšta matyti mumyse, kad sekdami Jėzaus pavyzdžiu, skintume pergalę po pergalės.


Parašyta, ''Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą''. (Galatams 6:2).


Jeigu tik mes apsiimsime nešti kitų naštas, tai tada Dievas mus ir pripildys tų reikiamų jėgų, (kurių paprastai neturime), kad galėtume nešti tą pasiaukojimo kryžių dėl kitų gerovės.

Taip kaip Jėzus nešė mūsų naštas ir sunkumus, lygiai taip ir mes, turime nešti naštas padėdami vieni kitiems. Turime pilnai atsiduoti tarnavimui, kuris galbūt nėra visada malonus ar patogus, kaip kad mes norėtume.


Reikia suprasti ir tai, kad ne visos aukos yra vienodos. Pagalba, kurią yra lengva suteikti kitam yra visiškai kitokia nei ta pagalba, kuri reikalauja mūsų tarkim ekstra pastangų, ar mūsų atskiro laiko, ar tai mūsų kantrybės, ar mūsų pastovių maldų, ar pasninko, ar mūsų pastovaus palaikymo, ar rūpinimosi kitais ir atsidavimo.

Būtent tokios aukos, į kurias turime įdėti savo jėgas, jos yra ypač didžiulės Dievo akyse, nes jose atsiskleidžia Kristaus paveikslas. Būtent per tokias aukas pasimato Kristaus auka mumyse, ir tai parodo, kad mes tikrai gyvename ne sau, bet gyvename Kristui.


Juk prašyta, kad tas, kuris nori būti didžiausias tarp jūsų, būkite tarnu. Jėzus kalbėdamas mokė:


''Kas iš jūsų nori būti didžiausias, tebūnie jūsų tarnas, ir kas nori būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. Ir Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad Jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“. (Mato 20:26-28).


Atiduoti savo gyvybę, tikrai nėra kažkoks lengvas pasivaikščiojimas po parką, todėl melskime Dievą, kad ir mums suteiktų pasiaukojančias širdis, kurios nebijotų sunkumų, ir kurios eitų Kristaus pasiaukojimo takais. Nes tas, kas eina šiuo keliu, randa save dar arčiau Dievo, ir Dievas pats artinasi tokių link, mat jiems reikia daugiau Dievo pagalbos ir Dievo jėgos, kad jie galėtų atlikti savo tarnavimą.


Kviečiu visus į pasiaukojančią maldos tarnystę. Kviečiu visus šitaip kilti į kovą už savo artimuosius, už pažįstamus, už gimines ir už tikinčiuosius. Mielieji, jeigu jūs nieko negalite, tai bent jau kaip minimum galite tarnauti Dievui melsdamiesi. Tai yra super galinga tarnystė. Ji vadinasi Maldos Tarnystė.

Pasiimkite popieriaus lapelį, ir užsirašykite žmonių vardus, kuriems jūsų manymu, tikrai reikia maldos, ir melskitės už juos kiekvieną dieną. Jeigu atsiranda daugiau žmonių jūsų gyvenime, kuriems irgi yra sunku jų kelionėje, arba tarkim, jie nepažįsta Dievo, pridėkite ir juos į savo sąrašą. Užsibrėžkite širdyje tikslą pastoviai už juos melstis. Galų gale, jei kaskart pamirštate arba sunku prisiminti, tai nusistatykite žadintuvą savo pasirinktam laikui, kad nepamirštumėte pasimelsti už tuos žmones. Ir žinoma, būtinai melskitės už Dievo tarnautojus. Tai yra ypač svarbu. Nes jeigu tarnautojai atkris, tai kas daugiau tarnaus?


Ir atminkite, kad nepakanka pasimelsti už žmogų vieną kartą ir maždaug viskas tuom pasibaigė. Reikia melstis už jį iki tol, kol atsiranda kažkokie tai pokyčiai. Reikia pastovios maldos, o neretai ir pasninko, ir tai yra tikra pasiaukojanti maldos tarnystė ir tikrasis tarnavimas maldoje. Tik turint tvirtą tikėjimą ir be paliovos meldžiantis, mes galime išjudinti sunkiausius kalnus, kurie rodos yra nepajudinami.

Bet malda turi būti su tikėjimu, užsibrėžus tikslą išmelsti Dievo pagalbos. Tik tada ji bus galinga. Turime pastoviai neduodami Dievui ramybės, belsti į Jo duris, kad Jis jas atidarytų, taip juk mokė daryti Jėzus Kristus. (Luko 11:5). Mat tik Dievas gali atidaryti duris ir niekas jų nebeuždarys. Tik tada mes matysime pokyčius tų žmonių gyvenimuose, už kuriuos meldžiamės. Taip sako Šventasis Raštas, ''Belskite, ir jums bus atidaryta'', (Mato 7:7).


Būtų labai džiugu, jeigu kas nors iš jūsų, taip pat norėtų rimtai prisidėti ir prie mūsų maldos tarnystės, kur reikalui esant, jums būtų atsiųstas maldos prašymas dėl žmonių, kuriems reikia pastovios maldos, o gal net ir pasninko, atitinkamai pagal situaciją. Jeigu jaučiate, kad Dievas įdėjo širdin ir kviečia į šią tarnsytę, tai visus norinčius, prašome rašyti privačią žinutę ir prisijungti prie maldos tarnystės su mumis. Rašykite žinutėje ''Noriu prisidėti prie maldos tarnystės'', ir su jumis bus susisiekta. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie nori prisidėti, ir taip pat tiems, kurie tarnauja nepaliaujamose maldose ir kelia savo prašymus bei maldas Dievui į dangų.

Dabar kaip niekada anksčiau, turime visi kartu vieningai kilti į kovą maldose ir pasninke. Kiekvienas, kuris savo širdyje nusistatys ir pakils Dievo darbams, bus vedamas ir saugomas paties Dievo.


Ir prisiminkit, tie, kurie pasninkaujate, kad tikrasis pasninkas yra daug daugiau negu eilinis nevalgymas. Štai ką Dievas sako, kaip atrodo tikras pasninkas.


''Ar tai pasninkas, kokį Aš pasirinkau, kad žmogus vargintų per dieną savo sielą, nulenktų galvą kaip nendrę, klotų po savimi ašutinę ir pasibarstytų pelenų? Ir tai jūs vadinate pasninku, Viešpačiui priimtina diena?

Ar ne toks pasninkas, kurį Aš pasirinkau: pašalinkite nedorybės pančius, išlaisvinkite pavergtuosius (per evangelijos skelbimą), suteikite laisvę prislėgtiesiems, sulaužykite kiekvieną jungą. Pasidalink maistą su alkanu, benamius ir vargšus parsivesk į namus, pamatęs nuogą, aprenk jį, nesislėpk nuo savo paties kūno. Tada tavo šviesa nušvis kaip aušra, tavo sveikata išsiskleis greitai, tavo teisumas eis pirma tavęs ir Viešpaties šlovė lydės tave. Tu šauksies, ir Viešpats atsakys, prašysi pagalbos, ir Jis tars: ‘Aš čia!’ Jei pašalinsi iš savo tarpo priespaudą, pirštais nebadysi ir nekalbėsi piktumo, jei alkstantį pasotinsi kaip pats save ir prispaustajam padėsi, tada tavo šviesa spindės tamsoje ir tavo tamsybė taps šviesa. Tada Viešpats vedžios tave, pasotins tavo sielą sausros metu ir sustiprins tavo kūną; tu būsi kaip palaistytas sodas, kaip neišsenkantis vandens šaltinis''. (Izaijo 58:5-11).


Viešpats telaimina jus ir tepalenkia jūsų širdį kasdieną tarnauti ir atsiduoti visa širdimi Jam, kaip ir Jis atidavė save už mus. Amen.


Kristaus ramybė telydi jus!/Jėzaus Šviesa/


110 peržiūrų

コメント


bottom of page