top of page

Jėzaus Kristaus išpildytos pranašystės

Kad sustiprintume jūsų tikėjimą ir išsklaidytume abejones dėl Dievo žodžio ir jo tikrumo, išrinkome keletą pranašysčių, kurios buvo užrašytos 700 metų prieš Kristaus gimimą.

Pasiskaitykite ir pažiūrėkite, kaip nuostabiai išsipildė visi šie Dievo pažadai. Ir jei išsipildė šie, tai juo labiau, išsipildys tie, kurie dar turi išsipildyti.


''Jis ganys savo bandą (tikinčiuosius) kaip piemuo, surankios (išgelbės) avinėlius, juos neš prie krūtinės, o avis su jaunikliais vedžios švelniai''. (Izaijo 40:11)


„Štai mano tarnas (Jėzus), kurį palaikau, mano išrinktasis, kurį pamėgau. Aš suteikiau jam savo dvasią, jis įgyvendins teisingumą pagonyse. (Atvers pagonis į tikėjimą ir išgelbėjimą)''. (Izaijo 42:1)


„Aš, Viešpats, pašaukiau tave (Jėzų) tiesoje. Aš laikysiu tave už rankos ir padarysiu tave sandora tautai (duotas naujas įstatymas per tikėjimą į Kristų), šviesa pagonims, kad atvertum akis akliems, išvestum iš kalėjimo belaisvius, sėdinčius tamsiuose kalėjimuose (nuodėmėse). (Izaijo 42:6-7)


''Aš vesiu akluosius jiems nežinomais keliais, nepažįstamais takais; (Atves juos į tikėjimą ir vaikščiojimą tiesoje ir šventume) pakeisiu jiems tamsą šviesa, kreivus takus – tiesiais (išmokys daryti gera). Aš tai įvykdysiu ir jų nepaliksiu''.

(Izaijo 42:16)


'' Aš įsakysiu šiaurei: ‘Atiduok’ ir pietums: ‘Nesulaikyk’. Atvesk mano sūnus iš tolimų šalių ir mano dukteris nuo žemės pakraščių. Kiekvieną, kuris vadinasi mano vardu, Aš sukūriau savo šlovei, Aš sutvėriau ir padariau jį''. (Izaijo 43:6-7)


'' Aš išliesiu vandens sroves ant išdžiūvusios žemės ir ant dykumų; išliesiu savo dvasios ant tavo palikuonių ir savo palaiminimą ant tavo vaikų, jie žels kaip žolė prie vandens, kaip gluosniai prie tekančio upelio. Vienas sakys: ‘Aš esu Viešpaties’, kitas vadinsis Jokūbo vardu, trečiasis rašys savo ranka: ‘Viešpaties’ ir pasivadins Izraeliu’ “. Bet Viešpats, Izraelio karalius, jo atpirkėjas, kareivijų Viešpats, sako: „Aš esu pirmasis ir paskutinysis (Jėzus Kristus), be manęs nėra kito dievo''.

(Izaijo 44:3-6)


'' Atsiminkite praeitį, kad Aš esu Dievas ir kito dievo, panašaus į mane, nėra. Aš skelbiu dalykus nuo pat pradžios ir pasakau, kas dar nėra įvykę. Mano nutarimas pasiliks ir Aš padarysiu, ką esu numatęs.Aš šaukiu iš rytų plėšrų paukštį (Jėzų), tolimo krašto vyrą (Jėzų), mano paskirtą (Jėzų). Aš tai paskelbiau ir padarysiu, nusprendžiau ir įvykdysiu. Klausykite manęs, sukietėjusios širdies žmonės, esantys toli nuo teisumo. Aš priartinu savo teisumą (Kristaus atpirkimą), ir jis nebus toli. Mano išgelbėjimas neuždels''. (Izaijo 46:9-13)


'' Aš jus nešioju ir globoju nuo užgimimo. Aš esu, kuris nešiosiu jus ir jūsų senatvėje. Tai dariau ir toliau darysiu: nešiosiu ir globosiu jus. Su kuo mane palyginsite, į ką mane darysite panašų?'' (Izaijo 46:3-5)


'' Klausykitės, salos, stebėkite, toli esančios tautos! Viešpats pašaukė mane (Jėzų) dar man negimus, Jis minėjo mano vardą, kai tebebuvau motinos įsčiose. Jis padarė mano žodžius lyg aštrų kardą ir pridengė mane savo rankos šešėliu;

Jis padarė mane (savo ginklu) tinkama strėle ir paslėpė savo strėlinėje.

Jis sakė: „Tu, Izraeli (Jėzau), esi mano tarnas, per tave būsiu pašlovintas“... Dabar kalba Viešpats, kuris nuo gimimo padarė mane (Jėzų) savo tarnu, kad sugrąžinčiau Jam Jokūbą ir surinkčiau Izraelį. Aš būsiu šlovingas Viešpaties akyse, Dievas yra mano stiprybė. Jis sako: „Negana to, kad tu (Jėzau) būsi mano tarnu Jokūbo giminėms sugrąžinti ir Izraelio likučiui surinkti. Aš tave padarysiu šviesa pagonims, kad tu būtum mano išgelbėjimas iki žemės pakraščių“. Taip sako Viešpats, Izraelio atpirkėjas, jo Šventasis, valdovų (tarnui) vergui (Jėzui), kurį žmonės paniekino ir tautos bjaurisi: „Karaliai pamatys ir atsistos, kunigaikščiai pagarbins dėl Viešpaties, kuris ištikimas, ir Izraelio Šventojo, kuris tave išsirinko“. Taip sako Viešpats: „Tinkamu metu išklausiau tave ir išgelbėjimo dieną padėjau tau; padarysiu tave (Jėzau) sandora tautai, kad atkurtum šalį ir apgyvendintum apleistą nuosavybę (pastatytum bažnyčią). Kad sakytum belaisviams (esantiems nuodėmės vergams): ‘Išeikite’, ir tamsoje (nuodėmėse) esantiems: ‘Pasirodykite’. Jie ganysis pakelėse, aukštumos bus jų ganykla. Jie nealks ir netrokš (nes valgys Kristaus kūną ir gers Jo kraują, kad būtų išgelbėti), jų neištiks saulė nė karštis (jie nepražus); Tas, kuris jų pasigailėjo, ves juos prie tyro vandens šaltinių (Dievo Žodžio). Aš pravesiu (siaurus) kelius kalnuose ir vieškelius aukštumose. Štai šitie (pagonys) ateis iš toli, tie – iš šiaurės ir vakarų, o anie – iš Sinimo krašto“. Giedokite, dangūs! Džiūgauk, žeme! Kalnai, linksmai giedokite! Nes Viešpats paguodė savo tautą, pasigailėjo savo prispaustųjų! (Izaijo 49:1-13)


Argi visa tai neišsipildė? Ar nenuostabu matyti, kaip žodžiai užrašyti prieš 2700 metų mums tikrai nemelavo? Tad jeigu matome, kad pranašautas Mesijo atėjimas įvyko, tai tuo labiau, Jo pranašautas antras atėjimas irgi įvyks! Todėl sustiprinkime pavargusius kelius ir suglebusias rankas. Tikėkime ir pasitikėkime Juo, kad Jis įvykdys tai ką pažadėjo. Šios yra nuostabios tikėjimo tiesos. Džiūgaukime ir šlovinkimę Viešpatį, už Jo didžius darbus ir gailestingą širdį. Atiduokime Jam savo gyrių! Te bus Jis palaimintas per amžių amžius. Amen!/Liana Victoria/


54 peržiūros

Comments


bottom of page