top of page

Kodėl Dievas vis neatsako?

Kai kurie krikščionys neretai skundžiasi, kad Dievas vis neatsako į jų maldas ar į jų prašymus. Kad ilgą laiką situacijos nesikeičia, ir niekas nevyksta. Rodos Dievas negirdi. Yra įvairių situacijų, kodėl tai vyksta, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną iš jų.


Mes sakome, Dievas mūsų negirdi ir neatsako. Bet visgi, tai galbūt Dievas yra tas, kuris būtent šitaip galvoja apie mus. Tai mes, esame tie, kurie negirdim ir neatsakom, kai Dievas šaukia mus į teisingumo kelią. Tai mes, kurie užsikemšam ausis Jo prašymams ir maldavimams, kad vykdytume Jo gerą valią ir mylėtume vienas kitą. O kadangi kažkurioje vietoje Dievo neklausome, tai ir tų palaiminimų Dievas neskuba mums siųsti.


Labai dažnai mes patys save stabdome savo kelyje, dėl mūsų pačių neklusnumo, ir būtent dėl to niekas nesikeičia mūsų situacijose, kai šaukiamės Dievo.

Kaip mes galime tikėtis, kad Dievas mums viską greitai ir laisvai duos, kai tik paprašysim, jeigu mes patys sunkiai duodame kitiems?

Juk ne veltui Jėzus sako, kokiu saiku seikėsi, tokiu saiku ir tau bus atseikėta, tiek šiame, tiek ateinančiame gyvenime. Jei sunkiai duosi, tai sunkiai ir iš Dievo atsakymai ateis. Jei nepaklusime Dievui ir nebūsime dosnūs geruose darbuose ir pagalboje kitiems, tai ir patys matysime nedaug atsakymų, ateinančių mūsų adresu nuo Dievo.

Supraskime, kad kiekviena diena yra pasirinkimas, ir mūsų pasirinkimai yra daromi laisva valia. Mūsų niekas negali versti daryti vieną ar daryti kitą, bet supraskime ir tai, kad atitinkamai nuo mūsų pasirinkimų priklausys ir mūsų užderėtas derlius.

Jei mūsų pasirinkimai geri, tai ir skinsime gerą vaisių. Turėsime gausos Dievo pagalboje ir atsakymuose. Jeigu darysime negerus pasirinkimus, tai nėra ko ir tikėtis, kad Dievas palaimins mūsų sėjamas piktas sėklas.

Už blogą visada atlyginama blogu, o už gerą, visada bus atlyginta geru. Tokie yra kūrinijos dėsniai. Tad jeigu renkamės daryti gerą, ir norime gauti GAUSIŲ Dievo palaiminimų, tai ir patys būkime GAUSIAI dosnūs visuose savo darbuose.

Kaip gausiai duosime, taip gausiai matysime Dievo atpildus ir atsaką į maldas. Kaip skurdžiai duosime, taip sunkiai ir ilgai lauksime pagalbos ir atsako į maldas.


Tik nesupraskite neteisingai. Dievas yra daug dosnesnis ir daug gailestingesnis už žmogų, ir Jam nėra bėdos tuoj pat duoti mums tai, ko prašome. Bet Jis būdamas protingas Mokytojas, Auklėtojas ir Tėvas, Jis naudoja visas mūsų gyvenimo situacijas, kad iš jų pasimokę, siektume būti kaip mūsų Tėvas danguje. Kad panašėtume į Jį ir taptume dosnūs visuose savo reikaluose, kaip ir Jis yra dosnus. Neatsakydamas į mūsų prašymus iškart, Jis šitaip pastūmėja mus pirmiausia paklausti, kas negerai su manimi? Jis pastūmėja pirmiausia pasižiūrėti į savo širdį, kad pažvelgus į ją įvertintume realią jos situaciją. Ir tai yra būtina tam, kad suprastume, kodėl mums yra neatsakoma į mūsų maldas iškart.

Ir kai pamatome savo širdies tikrąją situaciją, tada mes galime kaskart blaiviai daryti savo pasirinkimus. Daryti tokius pasirinkimus, dėl kurių mūsų širdis augtų ir tobulėtų Dievo tiesos ir meilės keliuose.


Juk ne veltui Jėzus moko mylėti savo artimą kaip save patį. Argi mes sau dosniai neduotume jei savęs ko nors paprašytume?? Žinoma, kad taip, ir turbūt nereiktų net svarstyti antrą kartą. Bet jei duotume sau dosniai, tai duokime ir kitam dosniai, nes kaip duosi kitam, taip ir tau bus duodama nuo Dievo.


Ir aš nekalbu apie tai, kad jeigu mes duosime, tai Dievas apipils mus turtais, geriausiomis mašinomis, geriausia darbo vieta ir pan. Tai būtų klaidinga evangelija. Verčiau sakau tai, kad už mūsų dosnumą, Dievas mus gausiai apdovanos Dvasios dovanomis, kurios veda į amžinybę, ir yra daug vertingesnės už pasaulio daiktus, prabangą, turtus ar malonumus. Dievas verčiau apdovanoja dvasiniais palaiminimais: savo džiaugsmu, savo ramybe, savo palaima, dvasine pilnatve, paguoda, meile, kantrybę ir kitais brangiais žmogaus sielai dalykais, kurie padeda augti ir tobulėti. Jis taip pat pakeičia įvarias situacijas į gerą ir daugelį kitų dalykų Dievas gali padaryti dėl mūsų.

Aš renkuosi duoti kitiems dėl to, nes pasitikiu Dievu, mat Jis žino, koks gyvenimo būdas labiausiai praturtintų mano kelią. Tai yra mano kasdienis pasirinkimas, rinktis Dievo kelius vietoje pasaulio kelių.

Tad, kai aš duodu kažką iš savęs kitam, Dievas atlygina man, duodamas išminties ir supratimo. Kai jaučiuosi lyg išdžiūvusi žemė, Jis mane pagirdo ir pamaitina. Jis atgaivina mano sielą kai ji liūdi, ir pakelia mane dvasioje, kai juočiuosi parblokšta. Prie viso to, Jis dar duoda, kad ir kitam galėčiau duoti, (pvz. įdeda žodžius burnon, kad kalbėčiau juos lyg palaiminimą nuo Dievo, kito labui, ko paprastai aš iš savęs duoti negaliu, nes tai gali ateiti tik nuo Dievo. Arba duoda įvairios gausos, kad galėčiau pagelbėti kitam nelaimėje ir pan.).

Dievas taipogi duoda ir Šv. Dvasios jėgos, vis atnaujindamas savo jėgą manyje, kuri gali man padėti išlikti Dievo kelyje, ko paprastai žmogus iš savęs padaryti negali. Tai yra didžiuliai ir dosnūs palaiminimai nuo Dievo vedantys į amžiną

gyvenimą, jeigu priėmėme Kristų. Bet ar žmogus tai supranta? Ar įžvelgia visus šiuos Dievo mylinčius gailestingumus?


Neklausydami Dievo paliepimų, mes patys save apvagiame. Patys atsisakome Dievo palaiminimų, kurie pripildytų mus Dievo ramybe ir dvasine pilnatve.

Taigi atminkite, kad kiekvieną dieną, kiekviename žingsnyje, mes darome savo pasirinkimą. Dievas nėra atėmęs iš mūsų laisvo pasirinkimo, todėl paklusti Dievui ar ne, rinktis dvasinę tinginystę ar ne, visa tai yra mūsų pačių pasirinkimas.

Žinoma, nekalbu apie šėtono apsėdimus, kai žmogus tikrai negali savęs valdyti ar kontroliuoti. Kai jis demonų veikiamas pats save žaloja ir yra pavojingas aplinkai.

Bet apart to, paklusimas Dievui, tai yra pasirinkimas ir kartu kova. Tereikia nuspręsti, ką rinksiesi kiekvieną dieną. Raginu visus sėti meilę artimui, visokeriopą gėrį, tiesos kalbėjimą ir dosnumą. Tai keliai džiuginantys ir

praturtinantys žmogaus sielą ir gyvenimą. Tai Viešpaties keliai, nešantys mums Dievo palaiminimus.

Būkite visi palaiminti. Kristaus ramybė telydi jus.


/Jėzaus Šviesa/


107 peržiūros

Comentários


bottom of page