top of page

Kas parašė Bibliją? Bibliniai faktaiKIEK KNYGŲ YRA BIBLIJOJE?


● Biblija sudaryta iš 66 knygų. Ji padalinta į dvi dalis – Senąjį Testamentą ir Naująjį Testamentą.


KIEK KNYGŲ YRA SENAJAME TESTAMENTE?


● Senajame Testamente yra 39 knygos.


KIEK KNYGŲ YRA NAUJAJAME TESTAMENTE?


● Naujajame Testamente yra 27 knygos.


KĄ REIŠKIA ŽODIS "TESTAMENTAS"?


● Testamentas – tai "sandora" arba "kontraktas".


KAS SUDARO BIBLIJĄ?


● Mozės penkiaknygė, įvairūs istoriniai dokumentai, karalių knygos, pranašystės, psalmės, patarlės, evangelijos, laiškai ir kt.

Senasis ir Naujasis Testamentai yra vienijami tų pačių temų: aukos, atpirkimo, malonės, nuodėmės, šventumo ir kt. Tačiau pagrindinė visos Biblijos tema yra Mesijas - atpirkėjas Jėzus. Senajame Testamente Jėzus pranašaujamas, o Naujajame Jis apreiškiamas.


KAS IR KADA UŽRAŠĖ BIBLIJĄ?


● Biblija buvo užrašyta Dievo vyrų, per Šventąją Dvasią. Tai buvo: karaliai, gydytojai, piemenys, muitininkai, žvejai, raštininkai ir kt.. Jie visi buvo skirtingo amžiaus, gyveno skirtingais laikmečiais, skirtinguose kontinentuose, skirtingomis gyvenimo sąlygomis, skirtingų pažiūrų, skirtingais išsilavinimais (kai kurie jų, net neturėjo jokio išsilavinimo) bei kalbėjo trejomis skirtingomis kalbomis. Nežiūrint į visą tai, kaip nebūtų keista, Biblija yra vientisa knyga. Vaizdas toks, kad ji parašyta, tiesiog, unisonu. Ji neprieštarauja pati sau ir niekur nesikerta.


{Juk jeigu paimtumėme vienos klasės mokinius ir duotume jiems parašyti rašinį pvz. meilės tema, negi manome, jog jie visi parašys jį vienodai???

Puikiai žinome, jog tikrai taip nebutu, nes kiek žmonių, tiek ir nuomonių.

Todėl iškarto kyla klausimas, kaip Biblija galėjo būti parašyta taip idealiai, kai ji buvo rašoma netgi 44-ties žmonių, kurių didžioji dauguma, vienas kito net, nepažinojo??

Atsakymas paprastas: Jos autorius yra Vienas - tai pats Dievas, kuris per Šventąją Dvasią užrašė ir paliko savo Žodžio Tiesą, savo vaikams, jog šie nepaklystų, nes žinojo, kad šėtonas klaidins ir pradangins daugelį pražūtin, kadangi žmonės nežino ir nepažįsta Tiesos. Ir todėl neveltui Dievo Žodis sako: " Mano žmonės žūsta dėl žinių stokos...".}


● Biblija buvo užrašyta per 1500 metų laikotarpį:

Senasis Testamentas buvo pradėtas rašyti apie 1300m. iki Kristaus ir baigtas rašyti apie 400 m. iki Kristaus. Naujasis Testamentas buvo pradėtas rašyti apie 50 m. po Kristaus ir baigtas rašyti apie 100m. po Kristaus.


● Visiškai neseniai, 1947m. Negyvosios Juros olose buvo rastos senesnės, negu dviejų tūkstančių metų senumo Šventraščių originalų kopijos (datuojamos 170m. prieš Kristų), kurios yra autentiškos mūsų dabartiniam Senajam Testamentui. Rastas beveik visas Senasis Testamentas, be Ezros knygos. Ten buvo rasta

viso 400 rankraščių.


● Labai svarbu☝️

Ar Naujasis Testamentas patikimas? Taip.

Nes tai yra Senojo Testamento, pranašysčių išpildymas, t.y. tas, kas buvo minima Senajame Testamente, to išpildymą matome Naujajame Testamente.

Jėzus atėjęs išpildė Senojo Testamento pranašystes ir visa tai buvo surašyta į Naująjį Testamentą. Sulyginus Senojo Testamento pranašystes su Naujojo Testamento įvykiais, viskas, tiesiog, tiksliai atitinka. Ir tai tampa gyvas įrodymas, kad tiek Senasis Testamentas, tiek Naujasis Testamentas yra ne šiaip sau knygos ir ne šiaip sau žmogaus sukurtos ar sugalvotos, bet tai yra tikrai iš Dievo. Labai aiškiai galima matyti, kaip jos liudija ir papildo viena kitą.

Visas Senasis Testamentas liudija apie Mesijo - Jėzaus Kristaus atėjimą, bet ik po Jo mirties, buvo pradėtas rašyti Naujasis Testamentas, kuriame aiškiai matome, kaip Jėzus pilnai išpildė Senojo Testamento pranašystes.

(Taigi, ☝️Naujasis Testam. yra tęsinys ir išpildymas, būtent, Senojo Testamento pranašysčių.)

Pradedant nuo to, kad Jėzus turėjo gimti Betliejuje (ko tu negali pats pasirinkti - t.y. savo gimimo vietos) ir baigiant tuom, kad Jis bus žiauriai nužudytas.

Taigi, visą išpildymą iki pačių smulkiausių detalių randame NT -te to, kas buvo išpranašauta ir surašyta Senajame T-te.

● Jėzus atėjęs išpildė virš 300 pranašysčių, kas pagal matematinius apskaičiavimus, paprastam žmogui būtų neįmanoma padaryti.

Pagal matematinius tikimybių teorijos apskaičiavimus, kurie buvo atlikti Matematikos Institute Amerikoje, šiuo atveju tik dėl 8-ių Jėzaus pranašysčių išpildymo, tai tikimybė buvo tokia,

kaip paėmus adatą, įmesti ją į šieno kupetą ir bandyti ją surasti. Toks buvo jų verdiktas.


Matematikos ir astronomijos profesorius bei tos pačios sryties departamento pirmininkas (Pasadena, Californija, Amerika) Peteris W. Stoneris atlikęs tyrimus pareiškė, kad pvz. tik 8 pranašysčių, tokių kaip šios:


• Jėzaus gimimo laikas

(žr. Danieliaus 8 ir 9 laiko juostą).


• Jėzus gims Betliejuje.

(Michėjo 5: 2)


• Jėzus gims iš nekaltos mergelės.

(Izaijo 7:14)


• Jėzus bus išduotas už 30 sidabrinių monetų.

(Zacharija 11:12)


• Iš Jėzaus bus tyčiojamasi.

(Psalmynas 22: 7,8)


• Jėzus bus nukryžiuotas.

(Jono 3:14)


• Jėzus bus perdurtas.

(Psalmių 22:16)


• Jėzus mirs su nedorėliais, bet bus palaidotas

kartu su turtuoliais.

(Izaijo 53: 9)


Išsipildymo tikimybė yra 1 iš 10 pakelta 17-kos arba dar kitaip, 1 iš 100 000 000 000 000 000.

O tai reiškia, jog tai prilygtų pvz. visos Teksaso valstijos (kuri yra apie 268 597 kvadratinių mylių) padengimui sidabrinėmis dolerio monetomis,

kurios gylis dar būtų dviejų pėdų, ir tada bandyti aklam žmogui, vaikštant per valstiją iš pirmojo bandymo surasti vieną pažymėtą monetą.

(daug daugiau ir plačiau apie tai būtų galima pasiskaityti paspaudus ant šios nuorodos -> https://www.bibletimelines.net/articles/is-jesus-really-the-messiah)


Taip išeina, jog paprastam žmogui išpildyti, vos tik 8 pranašystes yra tiesiog, neįmanoma. O Jėzus jų išpildė virš 300, kurios buvo išpranašautos ST -te ir išpildytos surašytos NT -te.

● Istoriniuose šaltiniuose, taipogi, randame užrašytus kai kuriuos Naujojo Testamento minimus įvykius.

Tokie garsūs žmonės, kaip žydų istorikas Flavijus Juozapas bei tuometiniai romėnų valdžios atstovai, kurie ėjo aukštas pareigas, kaip Tacitas ir Plinijus (beje, nei vienas iš jų nebuvo krikščionis), užrašė ir užfiksavo tuos pačius dalykus ir įvykius, kuriuos matome aprašytus Naujajame Testamente.

Paimkime vieną iš jų.

Tacitas pasakoja apie krikščionių persekiojimus tuometinėje Romoje ir jų kontekste pamini, kad Kristus, pagal kurį pasivadino krikščionys, buvo nuteistas mirti, kuomet Poncijus Pilotas buvo romėnų paskirtas Judėjos valdytoju, o Tiberijus buvo Romos imperatorius. Ir tai konkrečiai atitinka faktus, kuriuos mes žinome iš evangelijų.

Taigi, net ir jų užrašai liudija, kad Naujasis Testamentas yra autentiškas, kuris išpildo ir atitinka Senąjį Testamentą, kuris buvo rastas Kumrano olose, beveik visiškai nepakitęs.


KAS NUSPRENDŽIA KOKIOS KNYGOS ĮEINA Į BIBLIJĄ?


● Biblija buvo kanonizuota judėjų, apaštalų bei ankstyvosios Bažnyčios lyderių.


AR YRA BIBLIJOS ORIGINALŲ?


● Kadangi su laiku, rankraščiai susidėvėdavo, Judėjai buvo įpratę kruopščiai perrašyti seną rankraštį. Nauja kopija turėjo žymiai didesnę vertę nei senoji: joje nebebuvo jokių pažeidimo pėdsakų. O pamaldose buvo galima naudoti tik nepriekaištingus egzempliorius. Senieji Rašto ritiniai patekdavo į saugyklas, kur ir sudūlėdavo, — judėjų tradicija draudė naikinti daiktus su Dievo vardu. Štai kodėl seniausi mus pasiekę hebrajiški Biblijos rankraščiai yra tik iš I a. po Kristaus! Nors mes žinome, kad Biblija yra žymiai senesnė.


KOKS BIBLIJOS PATIKIMUMAS?


● Kad Biblija yra neišgalvota knyga, tai patvirtina ir paremia begalės atliktų archeologinių kasinėjimų, kuriuose buvo atrastas ne vienas daiktas, teritorinis objektas, liudijimas ir kt., kurie atitinka Biblijos pasakojimus.

Šiam kartui paminėsime tik keletą atradimų:


• Karnako Šventyklos sienos - Egiptas. (Žymi Xa. pr. Kr. nuoroda į Abraomą).


• Lachišo laiškai. (Aprašo Babilono karaliaus Nebukadnesaro įsiveržimą į Judą ir suteikia informacijos apie Jeremijo laikus).


• Gedalijo antspaudas. (Gedalijas minimas 2 Karalių Knyga 25:22).


• Kyro cilindras. (Patvirtina Biblijos aprašymo apie Karaliaus Kyro dekretą, pagal kurį žydams buvo leista atstatyti šventyklą Jeruzalėje, autentiškumą. Žr. 2 Metraščių Knyga 36:23; Ezros Knyga 1:2-4).


• Moabitų akmuo. (Suteikia informacijos apie Omrį - šeštąjį Izraelio karalių).


• Šalmanesero juodasis obeliskas. (Iliustruoja kaip Izraelio karalius Jehu turėjo pasiduoti Asirijos karaliui).


• Teiloro prizmė. (Joje yra asirų tekstas, kuriame yra smulkiai aprašoma, kaip Sinacheribas puolė Jeruzalę, Izraelio Karaliaus Hezekijo valdymo laikotarpiu).


• Nojaus laivas - Turkija Ararato kalnai. (Galima pasižiūrėti lietuviškai čia -> https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/graphql_id=UzpfSTc5NzE2NzE0Mzk4OTY0NToxMDA2NjU0NTk2Mzc0MjMx)


Daug daugiau archeologinių atradimų, kurie atitinka Biblijos aprašymus, galima rasti internete.KIEK BIBLIJOJE YRA KLAIDŲ?


● Kaip pavyzdį paimkime Izaijo knygą.

Atradus Izaijo ritinį, datuojamą II a. prieš Kristų, turėjome visą Senojo Testamento knygą, kuri buvo daugiau kaip tūkstančiu metų senesnė nei jos viduramžių rankraščiai. Tai buvo absoliuti sensacija. Paaiškėjo, kad tekstas perrašytas nuostabiai tiksliai. Kumrano (N.Jūros uolose rastą) ritinį sulyginus su viduramžių rankraščiais nustatyta, kad yra tik keletas visai nereikšmingų teksto svyravimų.


Pavyzdžiui, Iz 45, 2 Liuteris verčia „aš eisiu pirm tavęs ir sulyginsiu kalvas“, Izaijo ritinyje parašyta „aš eisiu pirm jūsų ir sulyginsiu kalnus“, —„ jūsų“ vietoj „tavęs“, „kalnus“ vietoj „kalvų“. Tai grynai kalbos varijavimas, nieko bendra neturintis su prasme ar turiniu.

Yra ir keli rašybos formų nesutapimai: tokio pobūdžio skirtumus lietuvių kalboje iliustruotų žodžiai vidudienis ir vidurdienis, kaip dvi vieno žodžio formos.

Taigi, žydų mokslininkas M. Perlmanas daro išvadą: „Vertas dėmesio dalykas yra tas, kad, nepaisant daugelio galimybių pakeisti tekstą, kai jis buvo daug kartų perrašomas, šiandieninis mūsų Izaijo tekstas yra beveik nepakitęs ir toks, koks jis buvo užrašytas prieš 2100 metų Kumrane“.

Kartu su šiuo didžiuliu Izaijo ritiniu 1-ojoje oloje (Kumrane buvo daug uolu ir visose jose buvo rasta skirtingų Biblijos Šventraščių) rastas dar vienas, daug prasčiau išsilaikęs Izaijo knygos rankraštis.

Pastarojo tekstas beveik neturi tu skirtumų ir dar labiau sutampa su klasikiniu mūsų Biblijos tekstu.

Belieka stebėtis ir konstatuoti, kad tūkstančius metų trukęs perrašinėtojų darbas yra be galo kruopštus. Išskyrus nežymias smulkmenas, abu tekstai neturi jokių nukrypimų, kaip ir kiti rasti šventraščiai, todėl Negyvosios jūros radiniai suteikia žydų perrašinėtojams patį aukščiausią įvertinimą!"


/Jėzaus Šviesa/


976 peržiūros

コメント


bottom of page