• Jėzaus Šviesa

Kaip priimti Jėzų Kristų?

Atnaujinta: 2021-08-22

Dievas sukūrė mus, kad gyventume prasmingai. Ir Jis taip pat sukūrė mus laisvus pasirinkti. Bet mes veikiau aktyviai priešinamės arba tampame abejingi Jam.


Dievo Žodis (Biblija) sako:


''Visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės''. (Rom. 3,23)


''Atpildas už nuodėmę yra mirtis''. (Rom. 6,23)

Dievas yra tobulas, o žmogus nuodėmingas. Juos skiria gili bedugnė. Nei ėjimas į bažnyčia, nei faktas, kad artimieji yra tikintys, nei pastangos dorai gyventi nepadeda ateiti prie Dievo.


''Žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale jis nuveda į mirtį''.

(Pat. 14,12)


Tačiau yra išeitis…


JĖZUS YRA VIENINTELĖ DIEVO DUOTA IŠEITIS.


''Meilė - ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes''. (Pirmas Jono laiškas 4,10)


KRISTUS MIRĖ UŽ MUS.


''Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą''. (Pirmas Petro laiškas 3,18)

KRISTUS YRA VIENINTELIS KELIAS PAS DIEVĄ.


Jėzus sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane". (Evangelija pagal Jona 14,6)


Bet šito žinoti nepakanka…


TURIME PRIIMTI JĖZŲ KRISTŲ KAIP SAVO VIEŠPATĮ IR ATPIRKĖJĄ, KAD GAUTUME NUODĖMIŲ ATLEIDIMĄ IR TAPTUME ĮVAIKINTI DIEVO VAIKAIS.


''Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki Jo vardą''. (Evangelija pagal Joną 1,12)


''Jūs juk este išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. (Laiškas efeziečiams 2,8-9)


(Kristus sako:) „Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu". (Apreiškimo knyga 3,20)

AR NORI ŠIANDIEN PRIIMTI JĖZŲ Į SAVO ŠIRDĮ IR SAVO GYVENIMĄ?


Jėzų priimame, kada mes tikime Juo ir meldžiamės. Svarbiausia nuoširdumas, o maldos žodžiai gali būti savi arba panašūs į šiuos:


„Viešpatie Jėzau, aš atsiprašau, kad ėjau savo keliu be Tavęs.

Ačiū, kad mirei ant kryžiaus už mano nuodėmes ir savanaudiškumą.

Tikiu, kad Tu prisikėlei iš mirties ir esi Gyvas per amžius.

Viešpatie Jėzau, esu kaltas ir vertas pragaro bausmės.

Meldžiu, atleisk mano nuodėmes. Atveriu Tau savo širdies ir gyvenimo duris – pripildyk mane savo Šventosios Dvasios ir būk mano Gelbėtojas bei Viešpats.

Dėkoju, kad dabar man atleidai. Prašau, būk nuo šiol man svarbiausias gyvenime.

Pakeisk mane taip, kaip tu nori. Amen!


Ir štai Jėzaus pažadas Jums:


''Būsi su manimi''. (Luko 23, 43)


Tikėk tuom ir priimk tai.


SEKANTIS ŽINGSNIS KRIKŠČIONIO AUGIMUI.

TIKĖJIMAS DIEVU AUGA, JEI KASDIEN PASITIKIME DIEVU IR:


• Skaitome Šventajį Raštą. (Pgl. Antrą laišką Timotiejui 3,14-17)


• Paklūstame Kristui kasdien. (Pgl. Evangeliją pagal Joną 14,21)


• Pasitikime Jėzumi kiekvienu gyvenimo momentu. (Pgl Pirmą Petro laišką 5,7)


• Bendraujame su kitais krikščionimis. (Pgl Laišką hebrajams 10,25)


• Liudijame apie Kristų žodžiu ir savo gyvenimo pavyzdžiu. (Evangelija pagal Matą 28,18-20; Antras laiškas korintiečiams 5,17-20; Laiškas efeziečiams 4,1)


• Bendraujame su Dievu per maldą kasdien. (Pgl Laišką filipiečiams 4,6)


Leidžiame Šventajai Dvasiai vadovauti (Pgl. Laišką efeziečiams 5,18)


Tad skatiname visus įsigyti Bibliją ir pradėti skaityti nuo Naujojo Testamento,

kad susipažintume su Viešpačiu Jėzumi Kristumi artimiau, kad sužinotume Jo valią mūsų gyvenimui, bei kryptį, kuria turėtumėte eiti.


KAS ĮVYKSTA, KAI PATIKI SAVO GYVENIMĄ JĖZUI?

JEI TIKĖJIMU PASIRINKAI KRISTŲ, TAI DAUG KAS ĮVYKO:


• Jėzus Kristus atėjo į tavo gyvenimą ir niekada tavęs nepaliks (Apreiškimo knyga 3,20 ir Laiškas hebrajams 13,5)


• visos tavo nuodėmės atleistos (Laiškas kolosiečiams 1,14)


• tu tapai Dievo vaiku (Evangelija pagal Joną 1,12)


• tu pradėjai gyventi prasmingą gyvenimą, kuriam Dievas tave sukūrė (Evangelija pagal Joną 10,10; 17,3).Įsigykite Bibliją ir su malda pradėkite skaityti nuo Naujo Testamento.

Šitaip galėsite pasiruošti sekančiam žingsniui, t.y. vandens krikštui.


Dievo palaimos ir ramybės.


/Jėzaus Šviesa/


KITI KRIKŠČIONIŠKI STRAIPSNIAI IR SKAITINIAI

476 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską