top of page

Kaip per laiką buvo iškreiptas Dievo paveikslas

Tikroji krikščionybė yra visiškai kitokia nei mums yra vaizduojama šiandieną, dėl to ir nenuostabu, kad dabar Dievas yra taip smarkiai daugelio nekenčiamas.


Bet kodėl taip yra?? Ką blogo Dievas padarė? Daugelis be priežasties Jį keikia, nė nenutuokdami ką kalba. Pagrinde, didžiausias to nuopelnas yra tariamų 'dievo tarnų', kurie dedasi dievota išvaizda, bet yra atsižadėję Dievo jėgos. Tai yra apsišaukėliai ir melagiai sėdintys aukščiausiose susirinkimų vietose. Dievo vardu prisidengę jie vykdė inkvizicijas (nekaltų žmonių žudynes), plačiai pagarsėjo pedofilijos klanų skandaluose, taipogi palaikymas tos pačios lyties santuokų įteisinimo, jungimosi su kitatikiais į bendras religijas bei iš godumo per žmonių surenkamas aukas darydamiesi sau pelną, suteršė Dievo Šventą vardą per šitiek metų. Pats Jėzus niekada nesimaudė turtuose, bet atvirkščiai, net galvos neturėjo kur padėti. Kristus atnešė tyrą Evangeliją žmonėms išgelbėti, bet jie iš to pasidarė sau verslą. Jie prekiauja Evangelija visais įmanomais būdais ir šitaip vidury baltos dienos apiplėšia daugelį. O žmonės matydami tokį akiplėšiškumą, net nesusimąstydami ima kaltinti krikščionybę ir jos Dievą, kai tuo tarpu Dievas nei liepė, nei mokino savo tarnus šitaip elgtis, kadangi Jo Žodis sako: "Dovanai gavote (Evangeliją), dovanai (veltui) ir duokite". (Mt. 10:8)

Tad šitokiu būdu yra iškraipomas paties Dievo bei tikrosios krikščionybės paveikslas. Daugelis neteisingai pristatydami Jėzų, taipogi sudaro klaidingą kitų žmonių nuomonę apie Kristų, kas galiausiai priverčia juos atmesti Jį. Šio pasaulio "sugedę" žmonės iškreipė tikrąjį Dievo veidą, o daugelis nė nepasidomėję tikrąja tiesa, patiki kaimyno plepalais arba šio pasaulio filosofija ir šitaip plačiuoju keliu išeina į pražūtį. Nesižvalgykite į kunigus ar pastorius, kurie patys yra pilni nuodėmių ir stokoja Dievo šlovės bei išganymo. Ne jie turi būti jums pavyzdžiais, bet Jėzus - idealiausias Aukščiausiasis Kunigas, be jokios dėmės ar tamsos šešėlio. Tai jie sutepė Jo paveikslą savo purvinu elgesiu, bei įvairiais klaidingais krikščionybės mokymais, šitaip priversdami daugelį atkristi nuo tikėjimo ir nebūti išgelbėti. Jeigu matote bažnyčias, kunigus ar žmones, kurie prisidengę krikščionio vardu ir dievota išvaizda elgiasi priešingai Dievo Žodžiui, tai šalinkitės tokių, nes žinokite, jog šie nėra Dievo tarnai. Jie nei patys siekia Dievo Karalystės, nei kitiems leidžia įžengti į ją, savo žodžiais ir veiksmais klaidindami kitus. Tokie tarnauja ne kam kitam, bet tik tamsai, o ne šviesai.


Jėzus aiškiai pabrėžė sakydamas:

"Ne kiekvienas, kuris man šaukia: "Viešpatie, Viešpatie!", įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje". (Mt 7,21).


Ir taipogi, Jėzus iš anksto pasakė:

"Saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Nes geras medis negali duoti blogų vaisių ir blogas medis negali duoti gerų vaisių. Tad iš jų vaisių jūs juos pažinsite".

(Mt 7,15).


Kitais žodžiais tariant, Jėzus mus įspėja sakydamas, kad tikrai bus tokių, kurie dėsis dievota išvaizda šaukdami "Dieve!!!", bet jie ir elgsis nedorai, kas reiškia, jog jie neverti Karalystės. O jeigu jie neverti Karalystės, vadinasi nepriimtini Dievui.

Tad jei tokie nėra priimtini Dievui, tai iš jų elgesio neskubėkime spręsti ir apie patį Dievą. Dievas juk yra šventas, ir Jame nėra nė truputėlio tamsos, taip moko Šventasis Raštas. Tad nespalvinkime Dievo tokiomis pačiomis spalvomis kaip ir nusidėjėlius, kurie save vadina krikščionimis.


Daugelis sako, kad tikėjimas yra tam, jog būtų galima valdyti mases ir pasipelnyti materialiai, kai pažvelgus į daugelį bažnyčių iš šalies, supranti, jog tai yra tiesa, nes iš tiesų jie tikėjimą Dievu pavertė religija bei verslu, kadangi tarnauja mamonai (pinigams).

Bet jei pažvelgsime į Jėzų ir į apaštalus, tai jie turtuose niekada nesimaudė ir jokiame klestėjime negyveno. Vien dėl žmogaus išgelbėjimo nuo amžinosios pražūties dėl jo nuodėmių, skelbė Evangeliją dėl ko jie buvo persekiojami, plakami, kankinami, mušami ir žudomi. Ištisai pavojuose, kalėjimuose, nepritekliuje, alkyje ir troškulyje. Pasakykite, kas ryžtūsi tokiam gyvenimui? Kas aukotų save dėl kito gerbuvio? Kas atiduotų save kasdieniai mirčiai kaip šitie žmonės? Iki kraujo ir iki mirties jie tarnavo Dievui, jog tik žmonių sielos būtų išgelbėtos ir ne kam kitam. Jėzus atėjo tam, kad per Jį turėtume asmeninį ryšį su mūsų Dangiškuoju Tėvu ir, kad per tikėjimą į jo auką būtume išgelbėti nuo amžinosios kančios, o ne tam, kad apkrautų mus religija esančią šiandieną bažnyčiose, kurios Dievas niekada neprašė ir nereikalavo. Jie tikėjimą Dievu pavertė religija bei kultu, kas yra toli nuo tikrosios krikščionybės. Pasiimkime Šventąjį Raštą ir patys studijuodami jį ištirkime Dievo mokymus ir kelius, kad surastume tikrąją tiesą, tikruosius mokymus ir nepražūtume šio pasaulio sugedime, kuris mus tik atitraukia ir atitolina nuo mūsų Viešpaties ir amžinojo išganymo. Nes tik nuo mūsų pačių priklausys tai, kur užbaigsime savo ėjimą.

Po mirties absoliučiai visų laukia amžinybė, nuo kurios nei vienas neišsisuks, tik vieni išeis į amžiną džiaugsmą, o kiti į gėdą ir amžiną kančią.

Tad nelyginkime apsišaukėlių mokytojų, kunigų, pastorių ar pranašų, su tikraisiais Dievo tarnais. Tik tie, kurie vykdo Dievo valią yra tikrieji Dievo tarnai. Ir nelyginkime ankstyvosios krikščionybės su dabartine, iškreipta "krikščionybe", kuri per visokius savo melus, klaidžiamokslius bei juodus darbus daugelį suklaidino, priversdami žmones manyti blogai apie Viešpatį. Gi tie, kurie ankščiau tikėjo Dievu, per visokius apsišaukėlius ir apsimetėlius tarnus pradeda abejoti Juo. O tie, kurie niekada netikėjo Dievu, dar labiau atitolsta nuo Jo, matydami ką daro, taip vadinama, šiandieninė "krikščionybė". Savo netinkamu elgesiu ir netinkamais mokslais, taip vadinami 'Dievo tarnai', per laiką ir suformavo neigiamą požiūrį į Dievą, štai kodėl po šiai dienai turime šitiek daug netikinčių ir keikiančių Kristų. Neveltui Šventojo Rašto pranašystėse parašyta:


"Ir jie manęs nekentė be priežasties"... (Jn 15,25).


/Jėzaus Šviesa/


291 peržiūra

Komentarai


bottom of page