top of page

Kaip išlikti Dievo tiesoje prieš velnio gundymus

Kai žmonės įtiki Jėzumi Kristumi, t.y. kai jie patikėjo Jėzaus Kristaus žodžiais, patikėjo Jo išlietu krauju už mūsų nuodėmęs, sudarė Naują sandorą su Juo, tai yra - pasikrikštijo išpažindami ir prisiekdami Jėzui Kristui ištikimybę, tada iškart prasideda ir velnio atakos. Gudrus velnias nenori atiduoti mūsų Jėzui Kristui. Čia ir prasideda velnio manipuliacijos. Mūsų (krikščionių) kovai prasidėjus, prasideda budėjimas dėl išlikimo, kad nenupultume nuo tikėjimo ir viską atlaikytume. Bet kaip gi atsilaikyti, kad nenupulti?


Kalbėkite DIEVO TIESAS sau ir aplinkiniams, bei patys tomis tiesomis gyvenkite. Kai Jėzus Kristus po krikšto buvo gundomas velnio dykumoje, Jis jam atsakė ŠVENTO RAŠTO ŽODŽIU:


Mt 4:4: „Yra parašyta: ‘Žmogus gyvens ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo burnos’“."


Mt 4:10: "Tuomet Jėzus jam sako: „Eik šalin, Šėtone, nes yra parašyta: ‘Garbink Viešpatį, savo Dievą, ir jam vienam tarnauk’“."


Tad kalbėkite drąsiai:


Ap. Darb. 2:21: "Ir įvyks, kad kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas."


Nuolat kalbėdami ir primindami sau, bei kitiems Dievo tiesas - mes ne tik Jėzų Kristų išpažįstame, bet tvirtėjame dvasiškai ir kitiems padedame išlikti aštriems, kad tikintieji neprarastų pirmykščio sūrumo, koks ir yra krikščionių pašaukimas iki pat mirties. Jėzus sakė:


Mt 10:27: "Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidury dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų."


Drąsiai tarkite Jėzaus Kristaus vardą, išpažindami Jį savo ir visų mūsų išgelbėtoju visur kur, kad ir netikintys išgirdę patikėtų ir atsivertų. Ir taipogi skelbkite Dievo tikėjimo mokymus bei patys jų nepamirškite laikytis.


Mt 5:14: "Jūs - pasaulio šviesa, neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno."


Jei šviesite Kristaus šviesą, velnias bėgs nuo jūsų, kaip ir parašyta:


Jok 4:7: "Todėl būkite pavaldūs Dievui. Priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų."


Taigi, vadovaukimės Dievo žodžiu visame kame ir visur kur. Kiekvienoje situacijoje taikykime sau Šventojo Rašto pamokymus ir konsultuokimės visada su Dievu maldoje visais klausimais. O suklydus ir prasikaltus, nusižeminkime prieš Dievą, pripažinkime savo kaltes ir skubėkime atgailauti, kad būtume apvalyti. Tai mums padės išlikti tiesiame kelyje. Na ir galiausiai išlikite stiprūs tikėjime, nepaliaudami daryti gera, iki kol Viešpaties šlovė apsireikš ir pakels mus iš suspaudimo pelenų. Dievas yra geras, pasitikėkite Juo, ir Jis palaikys jus jūsų kelionėje.

Būkite palaiminti Jėzaus Kristaus vardu, Viešpats telydi jus, amen.


/Brolis Algis/


71 peržiūra

Comments


bottom of page