top of page

Ką garbini ir kam tarnauji?

Sakydami, kad tikime Dievu, dar nereiškia, kad tikime Dievu, kuris yra minimas Biblijoje. Daugelis tiki pačių susikurta dievybe, kuri neturi nieko bendro su tikruoju Viešpačiu, minimu Šventuosiuose Raštuose.

Didžioji dauguma krikščionių mano, kad Dievas yra tiktai meilė, bet pamiršta, kad Jis taipogi yra ir Teisėjas, kuris teisingai teisia. Ir tuom įsitikiname, pažvelgę į tvano laikų įvykius. O ir pats Jėzus pasakė, kad pabaigoje bus taip, kaip Nojaus dienomis.


“Kaip buvo Nojaus dienomis, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus". (Mt.24:37)


Ir tai reikškia, kad Dievas tikrai vykdys teismą, kaip ir tą dieną, kai Nojus ir jo šeima įlipo į arką (Dievas užliejo žemę vandeniu..).

Negi manote, kad Jėzus bereikalo kalbėjo sakydamas, jog tie, kurie nėra pakklusnūs, atsidurs ten, kur bus šauksmas ir dantų griežimas? (Mt 22,13 Mt 24,51 Mt 25,30).

Jėzus yra Tiesa (Jn.14:6) ir Jis niekada nemeluoja, todėl ir minėti Jo žodžiai bei įspėjimai yra tikri. Nes Jis tarė: "Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis". (Mt 24,35).

Taigi, paklauskite savęs, ar jūsų Dievas, kuriuo tikite yra šventas, kuris taipogi reikalauja šventumo ir dorumo iš jūsų?

Nes Biblijoje yra parašyta:

“Būkite šventi, nes Aš esu šventas”.(1 Pt 1:16)

Tai reiškia, kad vaikai turi būti tokie, kaip ir jų Tėvas.

Pasitikrinkite ar jūsų Dievas nėra melo tėvas. Kaip tai galime patikrinti? Atsakymą rasite pagal tai, kaip pats gyvenate. Meluojate ar ne?

Kieno troškimus pildote, Dievo ar velnio?

Jėzus žydams kalbėjo:


"Jūsų tėvas - velnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas." (Jn 8,44)


"Kas yra iš Dievo, tas Dievo žodžių klauso. Jūs neklausote todėl, kad nesate iš Dievo“. (Jn 8,47)


Iš šių Jėzaus žodžių, galime suprasti, kam mes tarnaujame ir kas iš tiesų yra mūsų DIEVAS. Tik pažvelgę į save, t.y. į savo veiksmus ir poelgius, mes galime suprasti, kuris iš jų yra mūsų tėvas ir kuriam Dievui ištikro mes tarnaujame, t.y. ar tarnaujame Dievui, vykdydami tiesą, ar visgi, savo veiksmais garbiname šėtoną, vykdydami melą ir neteisumą?

Tie, kurie gyvena tiesoje, jų Tėvas yra tikrasis Biblijos Dievas, kuris stipriai pabrėžia būtinybę vykdyti tiesą mūsų gyvenime, sakydamas: geriau nusikirsti ranką, negu degti pragare (Mt 18:8,9). Kadangi Jis yra Tiesa (Jn.14:6), todėl primygtinai ir reikalauja, kad mes gyventume teisingai.

Paklauskite savęs, ar būtent, toks yra jūsų Dievas?

Ne visi, kurie šaukia: "..Viešpatie, Viešpatie...(Mt.7:21)", iš tiesų tarnauja tikrąjam Dievui, nes Jėzus pasakė, kad jie neįžengs į Dievo Karalystę, vien dėl to, kad nevykdo tiesos ir teisingumo.

Kad pažintume tikrąjį Dievą ir būtume tikri, jog iš tiesų einame Gyvojo Dievo žingsniais, turime žvelgti į Kristų, nes Jėzus yra tikrojo Dievo atvaizdas. Turime žiūrėti į tai, ką Jis darė, kaip gyveno, kaip Jis kalbėjo, kaip elgėsi ir kuom gyveno. Nes tik Jis yra mums vienintelis, tikras pavyzdys.

Jeigu stengiamės panašėti į Jį, reiškia iš tiesų einame teisinga linkme. Ir nesistenkime būti panašiais į Dovydą, į Saliamoną, į Juozapą ar į dar kokį kitą, Biblinį personažą. Nustokite dairytis ir į žymias šio pasaulio personas, t.y. visokias garsenybes, religines "žvaigždes", įvairius išminčius ir garsius filosofus bei religinius lyderius. Nes jie visi turi žmogiškų silpnybių bei trūkumų.

Jie nėra tobulumo pavyzdžiai, kad galėtumę jų gyvenimo pavyzdžius taikyti sau. Todėl dar kartą pabrėžiame, kad mūsų vienintelis tobulas pavyzdys ir Mokytojas yra tiktai Jėzus. Ir būtent dėl to Jis yra Bažnyčios Galva.


"..bet, kad kalbėdami tiesą meilėje, augtume visame kame į Jį, kuris yra galva – Kristus". (Efez.4:15)


Jis yra mūsų tikėjimo kelio epicentras ir branduolys. Todėl nustokime pagaliau, blaškytis ir dairytis į kitus asmenis, kad ir kas jie tokie bebūtų. Kreipkime žvilgsnį tik į Kristų ir iš to žinosime, kad tikime bei sekame tikruoju Biblijos Dievu, o ne savo pačių susikurta dievybe, kuri mums yra suformuota ir primesta iš klaidžiamokslių bei aplinkinių įtakos.


"..kad daugiau nebebūtume kūdikiai, siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjo, žmonių apgaulės, gudrumo, vedančio į paklydimą." (Efez. 4:14)


Taigi, pažvelkime į tai, koks yra Jėzus ir koks yra Jo pavyzdys mums.

• Jis buvo šventas ne tik darbais, bet ir mintimis. (Apd 3,14)

• Kadangi Jėzus yra Tiesa (Jn.14:6), Jis nebijojo jos kalbėti net ir susilaukęs didžiulio pasipriešinimo bei nepritarimo (Jn.8:40).

• Jis vykdė Dievo valią, kiekviename žingsnyje. (Jn 8:29)

• Guodė prislėgtuosius (Mt 5:3,12), atleido tiems, kurie Jo nekentė (Lk 23:34).

• Atėjo Dievo akivaizdoje nusižeminęs, kad patarnautų mums, net iki mirties.

(Fil 2:8)

• Mokė ne tik apie meilę, bet ir apie Dievo rūstybę visiems, kurie nenori paklusti. (Mt 22:13/Mt 24,51)

• Jis nesiekė pritarimo ar pripažinimo iš žmogaus, bet verčiau iš Dievo. (Mt 10:28/ 1Tes 2:4/ Gal 1:10/ Kolos 3:23).

• Ieškojo šlovės ir garbės ne sau, bet Tam, kuriam ji priklauso (Dievui). (Jn 7:16-18)

• Gyveno Dievo Žodžiu ne tik vienai dienai, bet per visą savo gyvenimą žemėje. (Mt 4,4) Ir Dievo Žodį priėmė visoje pilnumoje, neatsirinkinėdamas tik Jam patinkančias vietas. (Mt 4,4)

• Jo pagrindinis tikslas ir prioritetas buvo Evangelijos skelbimas, žmogaus išgelbėjimas ir Dievo valios vykdymas (Lk 4:18). Kvietė ir kitus daryti tą patį. (Mork 16:15).

• Patyręs didžius persekiojimus ir suspaudimus, Jis nepanikuodamas laukė Dievo. Nei minutei neprarado tikėjimo ir nesidavė vėjų blaškomas. Nepuolė dvejoti Dievo pažadais, bet pilnai pasitikėjo Juo, net ir eidamas į savo mirtį (Jn 16:32).

Visa širdimi ir mintimis liko su Dievu (Lk 9:58).

• Jis buvo romus ir nuolankios širdies. (Mt11:29)

• Jėzus nesivaikė turtų ar patogumų, nei kitiems neliepė jų vaikytis.

(Mt 6:19-21/ Mt 19:21)

Tai buvo tik keletas, pagrindinių Jėzaus savybių. Ir tai nuostabiai nupiešia mums vaizdą to, koks yra Jėzus, kuris sakėsi esąs Dievo atvaizdas. Štai, šitokį gyvenimo pavyzdį, turime taikyti sau, žinoma, jeigu tik iš tiesų,

esame Kristaus.

Taigi, nuoširdžiai paklauskime savęs, ar panašėjame į savo Tėvą? Ar stengiamės tapti tokiais, kaip Jis? Pasitikrinkite, ar aukščiau išvardinti punktai atsispindi jumyse ir ar savo gyvenime, atpažįstate Jėzaus gyvenimą?

Būkit sąžiningi pirmiausiai priešais patį Dievą, o po to jau ir prieš save, bandydami atsakyti į šiuos klausimus.

• Ar lygiai taip pat, kaip ir Jėzus, neieškote sau garbės ir šlovės?

• Ar neturite kitų dievų, tik Jį vieną? (ar nestabmeldžiaujate - pinigai, turtai, valgiai, geidžiami daiktai, garsenybėms, pramogos be kurių negalite gyventi, meldimasis prieš šventųjų statulas, paveikslus, nes tai pagal Šv. Raštą yra stabai, pasaulis, talismanai, ir kt.?)

• Ar visada kalbate tiesą, nesistengdami įtikti žmogui, bet Dievui?

• Ar visada kalbate tiesą, nebijodami, kad kiti nusisuks nuo jūsų ir tapsite nepopuliarus?

• Ar nešate gerąją žinią žmonėms, apie Kristaus išgelbėjimą?

• Kokios dvasios vedamas vaikštote?(ar tiesos ir romios dvasios? O galbūt nėra jumyse ramybės, nes negyvenate tiesoje?)

• Ar iš tiesų esate nusižeminęs, kad patarnautumėte kitam? O gal atvirkščiai, ieškote, kad jums kas patarnautų?

• Ar nėra jumyse godumo?

• Ar negeidžiate turtų?

• Ar nepataikaujate žmonėms, dėl kažkokių tai savanaudiškų tikslų?

• Ar atleidžiate savo kaltininkams?

• Ar visada vaikštote nusižeminęs prieš Dievą ir paklusdamas Jo valiai, o ne savo?

• Ar neiškraipote Dievo pavesto Žodžio, kuris jums patikėtas skelbti, jog įtiktumėte Jam? O gal vis dėlto, ieškote savų išmanevruotų būdų Jam įtikti, kad pateisintumėte savo vienokius ar kitokius poelgius?

• Ar tikrai kalbate tik tai, ką apreiškimu gavote iš Jėzaus per Tiesos Dvasią, kai kitiems kalbate Dievo Žodį, ar visgi būna, kad prigalvojate, prikuriate taip, kaip jums patiems patinka ir atrodo yra gerai?

• Ar neatsirankiojate nuo Jo Žodžio tiktai tai, kas jums malonu girdėti arba tiktai tai, kaip jums patogu gyventi?

• Ar nėra jumyse pykčių ir nesantaikos su kitais?

• Ar su meile ir kantrumu bendraujate su broliais ir seserimis Kristuje?

Taipogi, norime pabrėžti, kad tie, kurie pildo piktojo norus ir jam tarnauja, gyvena šitaip:


‘’Kūno darbai aiškūs – tai paleistuvavimas/svetimavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, godumas, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėju jus, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės.’’ (Galatams 5:19-21)


O tie, kurie garbina ir tarnauja Gyvajam Dievui, kuris minimas Biblijoje, šie turi Jo Dvasios vaisius, ir jie yra akivaizdūs jų gyvenimuose. Tokių žmonių darbai ir poelgiai, eina pirmiau jų. Tokie atspindi Kristų Jėzų.


''Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir geismais’’. (Galatams 5:22-24)


Taigi, apmąstykime visa tai. Jeigu jūsų kelias neturi jokių panašumų su Jėzaus pavyzdžiu, tai galite būti tikri, kad tarnaujate ne Bibliniam Dievui, o Šėtonui - savo pačių susikurtam, dievybės atvaizdui.

Susimąstykime mielieji ir nežaiskime su savo gyvenimu, pastatydami jį ant plauko, kol dar galime ir turime šansą keisti savo kelius ir širdžių sumanymus. Atsisakykime visko, kas piktina Dievą. Nusigręžkime nuo pasaulio kelių ir gręžkimės į Kristaus paveikslą.

Viešpats gali pareikalauti mūsų sielų, bet kurią minutę, todėl būkime tam pasiruošę, gyvenkime lyg kiekviena diena būtų paskutinė. Kad mūsų mintys ir darbai būtų pagal Jo valią, o ne pagal mūsų. Nustokime tarnavę šio pasaulio kunigaikščiui - Šėtonui. Nustokime lenktis jam.

Kviečiame visus pasimelsti ir paprašyti, kad Dievas atvertų jums, jūsų širdžių kerteles ir parodytų, kas dar nėra atskleista. O jeigu pats sąmoningai žinote, kad elgiatės ir gyvenate ne pagal Dievo žodį, atgailaukite ir nusisukite nuo nedorumo. Tegu Viešpats iškels į paviršių viską, dėl ko turime atgailauti, kad būtume pakeisti į Jo atvaizdą. Pasikalbėkite su Dievu. Atsiverskite Dievo Žodį ir neatsirinkinėdami patogių Rašto vietų, pilnumoje nagrinėkite Dievo paveikslą, kad galėtumėte jį pritaikyti sau ir žinotumėte į ką turite lygiuotis.


Jėzus tarė:‘’ Mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją nei tarnas už šeimininką. Pakanka, jei mokinys prilygsta mokytojui ir tarnas šeimininkui’’. (Mt 10:24-25).


Taigi, neapsigaukite, bet žiūrėkitės kas iš tiesų yra jūsų Dievas ir kam jūs tarnaujate, savo pačių labui, kad nepaklystumėte.

Palaiminimo jums!


/Jėzaus Šviesa/


162 peržiūros

Comments


bottom of page