top of page

Jėzus Kristus Senojo Testamento knygose

Ar žinojai, kad Jėzaus šviesa atsispindi visose Senojo Testamento knygose, kuriose slypi tai, ką Jėzus Kristus turėjo išpildyti praeityje, ir tai, kas dar turės būti išpildyta ateityje? Straipsnyje pateiksime sąrašą šių slėpinių.

Jėzus tarė:''Jeigu jūs tikėtumėte Moze, tai tikėtumėte ir manimi, nes jis rašė apie mane. Bet jeigu jūs netikite jo raštais, kaipgi patikėsite mano žodžiais?!“ (Jono 5:46-47)


Jėzaus pagrindinis vaidmuo yra užslėptas Senojo Testamento asmenyse bei istoriniuose Biblijoje užfiksuotuose įvykiuose. Pažvelkime, kur galime rasti Jėzų keletoje iš Seno Testamento Biblijos vietų. Čia bus tik maža dalis išvardytų Dievo slėpinių. Taigi, kur buvo paslėptas Jėzus Senojo Testamento Knygose?


PRADŽIOS KNYGOJE

- Jis yra ta Moters sėkla. (3:15) - Jis yra vaizduojamas Nojaus asmenyje, kuris statosi arką, kuri simbolizuoja Dievo Šventyklą. (5:32 - 10:1) - Jis yra Abraomo sūnaus Izaoko asmenyje, kuris turėjo būti paaukotas Dievui už nuodėmes. (22:1-19) - Jis yra vaizduojamas Jokūbo asmenyje, kuris užsivilkęs gyvulio kailiu (Jėzus apsivilko žmogaus kūnu/oda), kad būtų panašus į savo brolio Ezavo išvaizdą, paveldėjo savo tėvo Izaoko palikimą.

Taip Jėzus apsivilkęs žmogaus kūnu, arba tapęs kūnu, paveldėjo Dievo Karalystę. (27:5) - Jėzus yra tos Kopėčios - priėjimas prie Dievo, apie kurias sapnavo Jokūbas. (28:10-19) - Jėzus yra neteisingai apkaltinto Juozapo asmenyje, o taip pat valdančio, tuo metu galingą karalystę šalia Faraono (Tėvo simbolika), ir maitinančio (Dievo Žodžiu) visas pas jį atklydusias pasaulio tautas (įtikėjusius Jėzumi pagonis). (37sk-50sk.)

IŠĖJIMO KNYGOJE

- Jis yra tas mūsų Perėjimo (Dievo) Avinėlis, (Jėzaus) pateptas kraujas ant kiekvienų tikinčiųjų durų Egipte (Egiptas simbolizuoja pasaulį). (Nuo 12:13) - Jis yra tas Debesies stulpas dieną ir Ugnies stulpas naktį. (13:21-22) - Jis yra tos, Dievo ranka užrašytos plokštės (Istatymas), kurias Mozė sudaužė. (Išėj. kn.31:18) Plokščių sulaužymas - simbolizmas Jėzaus nukryžiavimo, (Istatymo/Plokščių/Dievo Žodžio (Kristaus kūno) sulaužymas). Tai yra tas pats Jėzaus duonos laužymas, per paskutinę vakarienę, kai Jis kalbėjo sakydamas: ''tai mano kūnas, Naujosios Sandoros, kuris yra už jus atiduodamas..'', Jis laužė duoną ir davė savo mokiniams.

KUNIGŲ KNYGOJE - Jis yra tas Aukščiausiasis Kunigas. SKAIČIŲ KNYGOJE - Jis yra tas Debesies stulpas dieną ir Ugnies stulpas naktį. (9:16) PAKART. ĮST. KNYGOJE - Jis yra tas Pranašas, apie kurį pranašavo Mozė. (18:15) JOZUĖS KNYGOJE - Jis yra Jozuės asmenyje, kaip Didysis Nugalėtojas/Užkariautojas. TEISĖJŲ KNYGOJE - Jis yra Teisėjas, Įstatymo davėjas ir gelbėtojas. RŪTOS KNYGOJE - Mūsų Brolių Gelbėtojas. 1 ir 2 SAMUELIO KNYGOSE - Jis yra Dovydo Sėkla. - Jis yra vaizduojamas Dovydo asmenyje, nugalėjęs milžiną Galijotą. Tai Jėzaus pergalės simbolika prieš mirtį. (1 Sam. 17)

KARALIŲ IR KRONIKŲ KNYGOSE - Jis mūsų Didysis Karalius. - Jis yra vaizduojamas Saliamono asmenyje, kuris pastatė Dievo Šventyklą. (1 Kar. 6) EZDRO IR NEHEMIJO KNYGOSE - Jis yra mūsų sugriuvusių sienų Atstatytojas. ESTEROS KNYGOJE - Jis yra mūsų kelias į laisvę. JOBO KNYGOJE - Jis yra mūsų viltis bėdoje. - Jis yra taip pat vaizduojamas Jobo asmenyje, kuris patyres kančią, buvo apdovanotas daugeliu vaikų ir turtų.

PSALMIŲ KNYGOJE - Jis yra mūsų Ganytojas. (Ps. 23) PATARLIŲ IR EKLEZIASTO KNYGOSE - Jis yra ten minima Išmintis. (Pat. 4:6-7) (Ekl. 7:11-22) GIESMIŲ GIESMĖS KNYGOJE - Jis yra tas Mylimasis ir Jaunikis. (Nuo 2:4) IZAIJO KNYGOJE - Jis tas Kenčiantis Gelbėtojas. (53 skyr.) JEREMIJO KNYGOJE - Jis yra ta Teisioji Atžala iš Dovydo giminės. (23:5; 33:15) RAUDŲ KNYGOJE - Jis yra tas dėl mūsų Verkiantis Pranašas. EZEKIELIO KNYGOJE - Jėzus yra tas Sargybinis Izraeliui. (Ezek. 33:7) DANIELIAUS KNYGOJE - Jis yra tas ketvirtas asmuo Ugnies Krosnyje.

(Dan. 3sk) - Jis yra Danieliaus asmenyje, kai Danielius buvo įmestas į liūtų narvą, ir kitą dieną įšėjo iš jo gyvas ir sveikas. (Dan 6sk) Tai simbolizuoja Jėzaus mirtį, ir prisikėlimą gyvu.

OZĖJO KNYGOJE - Jis yra tas Ištikimas Vyras. JOELIO KNYGOJE - Jis mūsų Krikštytojas Šventąja Dvasia. AMOSO KNYGOJE - Jis mūsų Naštos Nešėjas. ABDIJO KNYGOJE - Jis Galingasis Gelbėtojas. JONOS KNYGOJE - Jis yra Jonos asmenyje, kuris išbuvo žuvies pilve tris dienas ir tris naktis, kaip ir Jėzus žemės širdyje. Kuris po to prisikėlė, kaip ir Jona išgyveno. Ir kuris ėjo skelbdamas atgailą,

kad žmonės atgailautų ir Dievas nesudegintų Ninevės miesto.

MICHĖJO KNYGOJE -Jis yra Gerosios žinios nešėjas. NAHUMO KNYGOJE - Jis Tas, kuris atpildo priešams. HABAKUKO KNYGOJE - Jis Tas, kuris atkeršyja už teisiuosius. SOFONIJO IR AGĖJO KNYGOSE - Tas kuris duoda dar vieną šansą. ZECHARIJO KNYGOJE - Jis yra tas Perdurtas Sūnus.(Zech. 12:10) MALACHIJO KNYGOJE - Jis yra ta ''Užtekėsianti Teisumo Saulė su išgydymu po Jo sparnais''. (Malach. 4:2)


Tai tik buvo maža dalelė Dievo išvardytų slėpinių. Jų yra daug daugiau. Todėl studijuokime raštus, ir ieškokime Jo! Nes parašyta, kad tie kurie Jo ieško, Jis leisis jų surandamas. Ir ne tik Dievo Raštuose, bet ir savo gyvenime. Būkite palaiminti.


/Liana Victoria/


KITI KRIKŠČIONIŠKI STRAIPSNIAI IR SKAITINIAI

49 peržiūros
bottom of page