top of page

Ką reiškia Mato evangelijoje minimi talentai?

Ką reiškia Mato Evangelijoje minimi ''Talentai'' Jėzaus pamoksle?

Šį pamokslą galite pasiskaityti po paaiškinimu.

Taigi trumpai paaiškinsime kokią reikšmę, Jėzaus mokyme, turi 'Talentas'.

Palyginime talentas tiesiogiai reiškia pinigą, bet kai aiškiname šio palyginimo reikšmę, tai kalba eina apie mūsų įgautą žinią apie Jėzaus Evangeliją ir išgelbėjimą.

Todėl patys tai gavę, turime eiti ir skelbti bei dalintis išgelbėjimo evangelija su kitais, kad ir kitos sielos būtų išgelbėtos. Taipogi čia prisiskaito įvairūs sugebėjimai bei dovanos, kuriuos Dievas mums duoda, kad juos panaudotume Dievo darbams.

T.y Dievo žodžio pažinimas, pranašysčių pažinimas, kad aiškinti ir dėstyti kitiems. Evangelizuoti, mokyti ir statydinti. Taipogi finansai, kuriuos Dievas mums duoda, kad padėtume vargstantiems ir vargšams. Taigi Jėzaus pamoksle 'Talentas' taip pat reiškia viską ką mums duoda Dievas, jog visą tai panaudotume Dievo tikslams,

Jo darbams, ir kad galų gale, visą tai duotų gerų vaisių. t.y vidinius pokyčius bei atvestų kitas sielas į išgelbėjimą.


Palyginimas apie Talentus (Mato 25:14:30)


„Bus taip, kaip atsitiko žmogui, kuris, iškeliaudamas į tolimą šalį, pasišaukė savo tarnus ir patikėjo jiems savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną – kiekvienam pagal jo gabumus – ir tuojau iškeliavo. Tas, kuris gavo penkis talentus, nuėjęs ėmė su jais verstis ir pelnė kitus penkis.

Taip pat tas, kuris gavo du talentus, pelnė kitus du.

O kuris gavo vieną, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus.

Praėjus nemaža laiko, tų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą.

Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus; jis atnešė kitus penkis ir tarė: ‘Šeimininke, davei man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis’.

Jo šeimininkas atsakė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, pavesiu tau didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’

Taip pat tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė: ‘Šeimininke, davei man du talentus, štai aš pelniau kitus du’. Jo šeimininkas tarė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, pavesiu tau didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’

Priėjęs tas, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė: ‘Šeimininke, aš žinojau, kad tu – žmogus kietas: pjauni, kur nesėjai, ir renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Še, turėk, kas tavo’.

Jo šeimininkas jam atsakė: ‘Blogasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, ir renku, kur nebarsčiau. Taigi privalėjai duoti mano pinigus pinigų keitėjams, o sugrįžęs būčiau atsiėmęs, kas mano, su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų.

Nes kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi.

Šitą niekam tikusį tarną išmeskite laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas''.


/Liana Victoria/


105 peržiūros
bottom of page