top of page

Dievo trimitas skamba, galbūt, tau!

Sugrįžkite prie krikščionybės šaknų, prie pamatinių Dievo įsakymų ir nustokite vaikytis naujų vėjų, gyvenimo pagal įvairias ideologijas ir kultūras, nes tai jus suės. Tai tiesioginis kelias pragaran.

Tik Dievo įsakymuose yra randamas tikrasis tiesos ir meilės pagrindas vedantis į šviesą.


Jei nesilaikysite to, kas yra tikra, išeisite į melą, kuris jus paklaidins negrįžtamai.

Sugrįžkite, sugrįžkite prie krikščioniškų pagrindų! Nustokite žvalgytis į visokių naujovių triukšmą. Liberalios pažiūros jus pražudys.

Tra..nXs..g..en..d..r..izm..as nėra normalu, h..m..os..e..kX..s..liz..ma..s nėra norma, vaikų lyt. keitimas yra amoralu, abor..t..as - tai savavališka žmogžudystė, miegojimas su skirtingais partneriais, keičiant juos/jas kaip kojines, tai nėra ‘’meilė’’, bet verčiau tamsa, kūniški ir netramdomi geiduliai, paslėpti po meilės pavadinimu.

Girtuoklystė, narkotikai ir rūkalai, tai savęs žudymas, kenkimas kūnui, tai savižudybė, kas skaitosi nuodėmė. Konsultacijos su burtininkais, ekstrasensais, spiritistais, raganom ir hipnotikais, tai stabmeldystė.

Išeikite iš tamsos į šviesos taką!


Jūs sakote, kad skleidžiate šviesą, bet jūsų šviesoje pilna demoniškos veiklos. Nuo kada pyktis, neapykanta, apkalbos ir aukščiau išvardintos praktikos tapo šviesa? Išsitirkite savo širdis.


VARGAS ŠIAI KARTAI, nes pasaulį užvaldžiusi antikristo dvasia. Brolis brolį ėda dėl valgio, dėl palikimo, dėl geresnio rūbo ar geresnio kąsnio.

Pavydas valdo žmonių širdis, burnos perpildytos keiksmažodžiais, keiksmais, prakeikimais ir bjauriais žodžiais.

Keikūnai, ką jūs keikiate? Pašaipūnai, prieš ką jūs šaipotės? Argi nesuprantate, kad šaipotės ne iš ko kitko, bet iš savęs pačių? Palaidūnai, negi nežinote, kad paleistuvaujate prieš save pačius ir išduodate savo pačių sielą, vesdami save pragaran? Apkalbinėtojai, ką jūs apkalbinėjate? jūsų apkalbos liudija danguje prieš jus pačius, Dievo akivaizdoje. Šmeižikai, ką jūs šmeižiate? Ar nežinote, kad klastingas liežuvis grįš bumerangu atgal ir laikui atėjus, tiesa vistiek apnuogins jūsų melą ir išieškos jūsų tikrąjį veidą?

Tiesa, tai kaip karštas, ugnyje įkaitintas žarsteklis. Nuo tiesos niekam ir niekada nepabėgti, nes ji anksčiau ar vėliau vistiek iškels viską į paviršių ir parodys tikruosius visų veidus.

Tiesa visada nuplėšia visas kaukes ir nei vienas neištrūks, nei vienas nepasislėps po melu, nes melas negali pridengti žmogaus amžinai, mat mums yra žinoma, kad po nakties visada ateina rytas, dėl to melas vis tiek anksčiau ar vėliau bus atskleistas. Šviesa įjungta kambaryje nugali ir užgožia tamsą ir parodo, kas iš tiesų joje slepiasi.


Todėl raginu, tegul tiesa bus jūsų namai ir slėptuvė, nes mele ilgai nepasislėpsi. Tegul tiesa bus jūsų tvirtovė, kurios niekas negali nugalėti. Tiesoje pasidarykite sau buveinę ir prieglaudą, nes tik joje randame nenugalimą apsaugą. Ji yra mūsų skydas ir šarvas prieš visą piktą ir prieš teismą, kuris artėja ant viso pasaulio; ant pasaulio, kuris pamėgo melą ir ištvirkusias kalbas, ant pasaulio, kuris iškeitė gėrį į blogį ir rinkosi pasidaryti sau namus tamsoje.

Visas pasaulis sudaręs vedybų sandorą su šėtonu ir guli su juo vienoje tamsos lovoje.

Išeikite!!!...Išeikite!!!...

Kada pagaliau nustosite šokti su šėtonu ir nutrauksite visus sandorius su juo, kurie anksčiau ar vėliau vistiek jus pražudys???

Išeikite!!!....Išeikite iš jų ir nesusidėkite su tamsos darbais, bet rinkitės šviesą ir gyvenimą Kristuje, gyvenimą Jo žodyje ir Jo tiesoje, kuri apsaugo ir myli.

Šiandien, skambindamas savo varpais, Dievas jums sako:


„Išeikite iš jų ir atsiskirkite, – sako Viešpats, – ir nelieskite to, kas netyra, ir Aš jus priimsiu ir būsiu jums Tėvas, o jūs būsite mano sūnūs ir dukterys, – sako visagalis Viešpats“. (II Korint. 6:17-18).


Bet Dievas sako, vargas tiems, kurie šviesą iškeičia į tamsą, kurie piktą laiko geru:


‘’Vargas tiems, kurie vadina pikta geru ir gera piktu, kurie paverčia tamsą šviesa ir šviesą tamsa, kurie padaro kartų saldžiu ir saldų karčiu. Vargas tiems, kurie išmintingi savo pačių akyse ir sumanūs savo pačių manymu. Vargas tiems, kurie yra karžygiai gerti vyną ir drąsūs vyrai maišyti stiprius gėrimus, kurie išteisina nedorėlį už kyšius, o nekaltą pasmerkia. Kaip liepsna sudegina ražienas ir sausa žolė pranyksta ugnyje, taip jų šaknys supus ir žiedai dulkėmis pavirs, nes jie atmetė kareivijų Viešpaties įstatymą ir paniekino Izraelio Šventojo žodį’’. (Izaijo 5:20-24).


Dievas tesuteikia jums jėgų ir stiprybės atsiplėšti nuo to, kas ilgą laiką jums buvo įprasta ir priimtina, kas atrodė normalu ir nieko blogo, bet pradėjote suprasti, kad iš tikro, tai šokis su tamsa. Dievas tepadeda iš tamsos ateiti į šviesą ir iš mirties įžengti į gyvenimą. Šaukitės Jėzaus, šaukitės Jo ir Jis jus išlaisvins. Visa šlovė, Jėzui Kristui, už ištiestą ranką, per Jo kryžių, tebūnie Jam per amžių amžius, amen.


Labai prašome bendrinti ir dalintis šiuo straipsniu, kad tai pasiektų žmones, kuriems, galbūt, reikia šiandieną tai išgirsti. Dėkojame iš anksto.


/Jėzaus Šviesa/75 peržiūros

Comments


bottom of page