top of page

Dievo poilsio vieta

Dievas klausia visų mūsų, ''kur yra mano poilsio vieta?'', arba, ''kokius namus man statysite?'', (pgl., Iz. 66:1).

Ar nežinote, kad nuo tos dienos, kai priėmėme Jėzų Kristų į savo širdis, mes tapome Dievo namais, Jo šventykla ir Jo poilsio vieta?

Mums priėmus Kristų, Jis ateina ir apsigyvena pas mus tikėdamasis rasti poilsį mumyse.Tad klausimas jums, ar Dievo Šventoji Dvasia turi poilsį jumyse?

Ar jūsų šventykla švari nuo chaoso, netikėjimo, abejonių ir nuodėmių?

Ar jūsų šventykloje yra švara ir ramybė, kurioje galėtų ilsėtis Dievo Šventoji Dvasia?

O gal ramybės nėra ir Šventoji Dvasia yra liūdinama visokių bjaurysčių jūsų šventykloje? Tokių bjaurysčių, kaip visokiausio melo, mažo ir didelio?

Liežuvavimo, apkalbų, keiksmažodžių, barnių, pavydo, godumo, gobšumo, išdidumo, egoistiškumo, savimeilės, nesąžiningumo, savanaudiškumo,

neapykantos, neatleidimo, niekaip nesibaigiančios savigailos, perdėto negatyvo, keiksmų ir piktų žodžių, įvairių tuštybių, meilės pinigams, svetimavimo, paleistuvavimo, kūniškų geidulių, svetimų vyrų ir moterų geismo,

ne savo daikto pasisavinimo, alkoholizmo, narkotikų vartojimo, pornografijos, homoseksualizmo, burtininkavimų, konsultacijų su aiškiaregiais, stabmeldysčių

ir kitų religijų praktikavimų..


Jei šie dalykai randasi jūsų šventykloje (jumyse) ir teršia Dievo namus (t.y. jus), tai tada jūsų šventykloje betvarkė ir Dievo Dvasia neturi joje

nei poilsio nei ramybės.


''Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten NETVARKA bei įvairūs pikti darbai''. (Jok. 3:16).


''..Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu. Gal manote, kad Raštas veltui sako: „Pavydžiai trokšta Dvasia, kuri gyvena mumyse“. Bet Jis duoda dar didesnę malonę...Todėl atsiduokite Dievui;... Artinkitės prie Dievo, ir Jis artinsis prie jūsų...Nusižeminkite prieš Viešpatį, ir Jis jus išaukštins.''. (Jok. 4:4-10).


Jūsų šventykloje turi būti tvarka, tad apsivalykite ir nusiplaukite rankas nuo visų papiktinimų. Visomis jėgomis priešinkitės nuodėmei ir šėtonas bėgs nuo jūsų. Te Dievo šventykla jumyse bus ne savartynas, prikrautas visokių šiukšlių, bet tvarkingi namai, kuriuose Dievui bus malonu gyventi.


''Jėzus jam atsakė: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nesilaiko''. (Jon. 14:23).


Ieškokite Viešpaties veido ir susitvarkykite Dievo namus. Tebus jie švarūs ir tvarkingi, šilti, jaukūs ir malonūs. Kristaus tiesa telydi jus. Palaimintos jums dienos.


/Jėzaus Šviesa/


82 peržiūros
bottom of page