top of page

Ar išsiskyręs krikščionis gali vėl tuoktis?

Vienas aktualiausių ir pastaruoju metu dažniausiai užduodamų klausimų yra tai:

Ar krikščionis gali turėti keletą santuokų?

Pasižiūrėkime, ką apie tai sako Dievo Žodis. Ar tikrai Dievas leidžia turėti daugiau, negu vieną santuoką?


"Susituokusiems ne aš (Paulius), bet Viešpats įsako, kad žmona nesiskirtų nuo vyro, o jei atsiskirtų, tepasilieka netekėjusi arba tesusitaiko su savo vyru." (1Kor.7:10)


" Žmona surišta, kol jos vyras gyvas. Tik vyrui mirus, ji yra laisva ir gali tekėti už ko nori, bet tik Viešpatyje." (tas pats ir vyrams) (1Kor.7:39)


Jėzus: "Ir aš jums sakau: kas tik atleis (išsiskirs su) savo žmoną, – jei ne dėl paleistuvystės, – ir ves kitą, tas svetimauja. Ir kas atleistąją (išsiskyrusią) veda, tas irgi svetimauja." (Mt.19:9) ir ( Mork.10:11)


Šiandieną daugelis krikščionių neklauso šių Biblijos mokymų ir maištauja prieš Viešpatį Dievą, elgdamiesi savaip. O mes žinome iš ko ateina maišto dvasia.

Labai dažna tendencija, kai žmonės norėdami patenkinti savo geismus ir norus teisinasi, sakydami, kad pastorius ar kunigas pasakė, jog tai nėra Dievo įstatymo laužymas, todėl galime turėti ne vieną santuoką. Kiti tikintieji dar kitaip teisinasi, sakydami jog gavo apreiškimą arba viziją nuo Dievo, kuri parodė, kad jiems Dievas leido pažeisti šį Įstatymą, t.y išsiskirti su savo sutuoktiniu ir persituokti su kitu partneriu.

Deja, tai didelė apgaulė ir klaidos dvasia, veikianti žmoguje, ir meluojanti tiems, kurie vaikosi savo užgaidų. Turime suprasti, kad ne kunigai, ne pastoriai ar apreiškimai turi patvirtinti nenuginčijamą ir skaidrų Dievo Žodį, bet Dievo Žodis turi paneigti arba patvirtinti apreiškimą, bei kunigų, pastorių ar paprastų žmonių pasisakymus, nuomones ar patarimus. Jeigu jūsų gauti apreiškimai atitinka Dievo Žodžio mokymus, reiškia jie yra teisingi ir tas apreiškimas tikrai yra nuo Dievo. O jeigu jums duotas apreiškimas ar kieno nors patarimas neatitinka Biblijos mokymų, ir kertasi kažkur nors truputį su Dievo Žodžiu, reiškia jūsų apreiškimas atėjo nuo šėtono, kuris irgi sugeba apsireikšti šviesos angelu.

Juk mes žinome, kad Dievas yra vienintelis, kuris teisia teisingai, nes Raštas sako, kad tik Jo Žodis teis paskutiniąją dieną. Taigi, kadangi Jo žodis yra absoliuti Tiesa, tai tik Jo žodis sprendžia ir patvirtina kas yra teisinga, o kas ne. Todėl kai norime pasitikrinti savo vizijas, regėjimus ar apreiškimus, tai turime daryti remdamiesi Dievo Žodžiu. Tik Žodis gali nurodyti ar apreiškimas nuo Dievo, ar nuo piktojo.

Išsiskyrusiems Dievo Žodis sako:


"Bet jei netikintis skiriasi, tegul atsiskiria. Tokiais atvejais brolis ar sesuo nėra vergovėje, bet Dievas pašaukė mus taikai." (1Kor.7:15)


"Bet kaip Dievas paskirstė kiekvienam, kaip Viešpats pašaukė kiekvieną, taip jis tevaikšto.......Kiekvienas tepasilieka tam pačiam pašaukime, kuriame buvo pašauktas. Ar esi pašauktas būdamas tarnu? Nesirūpink tuo, bet jei gali tapti laisvu, verčiau tuo pasinaudok. Nes tas, kuris pašauktas Viešpatyje būdamas tarnu, yra Viešpaties laisvasis. Taip pat ir tas, kuris pašauktas būdamas laisvu, yra Kristaus tarnas. Jūs esate nupirkti už kainą, todėl nebūkite žmonių tarnais. Broliai, kame kiekvienas yra pašauktas, tame tepasilieka prieš Dievą." (1Kor.7:17,20)


Tai reiškia, kad jei buvai pašauktas tarnystei būdamas santuokoje, tai pasilik santuokoje, jeigu tik antroji pusė nepaleistuvauja. Jei buvai pašauktas jau išsiskyręs, tai ir pasilik išsiskyręs. Jei buvai pašauktas vis dar niekada nebuvęs santuokoje, tada irgi taip pat pasilik (laisvėje) jei tik turi laisvą valią neverčiamas pasirinkt, o jei neturi, tai norint išvengti nuodėmės (paleistuvavimo, pagundos), tada galima vesti ir tekėti.

Kodėl yra sakoma:


"...nebūkite žmonių vergais.." , bet verčiau ‘’laisvi’’, jei esate nevedę arba išsiskyrę? (1Kor.7)


Ogi todėl, kad:

"Aš norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpesčių. Nes nesusituokęs rūpinasi Viešpaties reikalais ir trokšta patikti Viešpačiui. O susituokęs rūpinasi šio pasaulio reikalais, stengiasi patikti žmonai ir yra pasidalijęs. Taip pat netekėjusi moteris bei mergina rūpinasi Viešpaties reikalais, trokšdama būti šventa kūnu ir dvasia.

O ištekėjusi rūpinasi pasaulio reikalais ir stengiasi patikti vyrui. Aš tai kalbu jūsų pačių labui, nenorėdamas užnerti jums kilpą, bet linkėdamas kilnumo ir neblaškomo atsidavimo Viešpačiui."


Taigi iš to suprantame, kad kai žmogus turi šeimą, jis yra apkrautas šeimyniniais rūpesčiais ir reikalais, bei stengiasi įtikti savo antrąjai pusei, o tada belieka mažai laiko tarnauti Dievui. Todėl Paulius sako:


"Dėl nesituokiančiųjų aš neturiu Dievo įsakymo, bet duodu patarimą kaip žmogus, iš Dievo gailestingumo vertas pasitikėjimo. Taigi aš manau, jog tai (būti nevedus) yra gerai, matant šio meto suspaudimų (rūpesčių šeimose): gera žmogui būti tokiam (t.y. nesusituokusiam). Jei esi susietas su žmona, neieškok skyrybų. Jei likai be žmonos, neieškok žmonos. Jei apsivedi, nenusidedi (tai galioja tiems, kurie nėra buvę susituokę, arba našliams/ėms)." (1Kor.7:25)


O ką daryti tiems, kurie buvo pašaukti jau esant ne pirmoje santuokoje arba, kurie jau daug metų gyvena kartu šeimose susidėję? Atsakymas toks:


"Bet kaip Dievas paskirstė kiekvienam, kaip Viešpats pašaukė kiekvieną, taip jis tevaikšto. Tegul kiekvienas pasilieka toksai, koks buvo pašauktas. Kiekvienas iš jūsų, broliai, koksai buvo pašauktas, toks ir tepasilieka prieš Dievą." (1Kor.7:17)


Todėl nesisielokite ir pasilikite tame, kame radote Dievą. Pasilikite taip, kaip buvote pašaukti Viešpaties (t.y. jeigu buvote jau ne pirmoje santuokoje tuo metu, joje ir pasilikite). O tie, kurie gyvena kartu susidėje (kaip sugyventiniai) šeimose jau daug metų, tesusituokia. Taigi į klausimą ar Dievas leidžia turėti daug santuokų atsakymas yra toks:


"Žmona surišta, tol kol jos vyras yra gyvas. Bet tik jos vyrui mirus, ji yra laisva ir gali tekėti už ko nori, bet tik Viešpatyje." (Tas pats galioja ir vyrams) (1Kor.7:39).


O Tuoktis Viešpatyje, reiškia būti vienodai suvestam su kitu tikinčiuoju/-a.


"Ir aš jums sakau: kas tik atleis (išsiskirs su) savo žmoną, – jei ne dėl ištvirkavimo, – ir ves kitą, tas svetimauja. Ir kas atleistąją (išsiskyrusiąją) veda, taip pat svetimauja“. (Mt.19:9)


Iš to aiškiai galime suprasti, kad Dievas tikrai jums nekalbėjo duodamas leidimą per kažkokį tai apreiškimą ar kunigo patarimą tuoktis antrą kartą, pakol jūsų antroji pusė, iš pirmos santuokos, tebėra gyva. Kitu atveju išeitų, kad Dievas prieštarauja pats sau. O mes žinome, kad kas paneigia Dievo žodį, tame yra antikristo dvasia. Todėl iškyla klausimas: kokia dvasia jums tai apreiškė? Nes Dievas yra toks pats vakar, šiandien ir rytoj. Jis negali duoti žodį ir tuoj pat jį atsiimti arba pakeisti,

kitu atveju Jis būtų melagis.

O žmogus pasakęs, kad Dievas jam apreiškė, jog galima vėl tuoktis pakol sanktuokinis tebėra gyvas, padaro Dievą melagiu.

Ir čia jau klausimas jums: o kuo jūs skiriatės nuo kitų, kad jums yra galima turėti ne vieną santuoką, o kiti turi laikytis Dievo įsakymų? Negi Dievas skirsto asmenis sakydamas: štai jums galima, va šitiems negalima, o ten aniems nelabai ir tt..?

Raštas gi aiškiai sako, kad Dievas neatsižvelgia į asmenis. Todėl Dievo žodžiai, kurie sako, kad moteris yra surišta su savo vyru iš pirmos santuokos, pakol jos vyras gyvas yra patikimi, nes Raštas sako:


"...Dangus ir žemė praeis, bet mano žodis nepraeis...".


Ir tai dar karta patvirtina Dievo Žodžio stiprumą ir patikimumą bei paneigia betkokį priešgyniaujantį apreiškimą, viziją, sapną ar patarimą iš šalies.

Viena yra kai tu nebuvai atgimęs iš naujo, nežinojai ir susituokei jau nebe pirmą kartą. Bet visai kas kita, kai žmogus tikintis Dievu yra atgimęs iš naujo, tarnauja Dievui, žino Dievo Žodį, Jo valią ir vis dėlto, nepaklusęs eina į sekančią santuoką.

Šitoks poelgis prilygsta tokiai situacijai: Tai yra lygiai tas pats, kaip jeigu Jėzus stovėtų priešais tave per žingsnį, ir ištiesęs rankas į tave, žiūrėtų tau tiesiai į akis, o tu žiūrėdamas Jam tiesiai į akis, nusigręži nuo Jo, sukryžiuoji rankas sau ant krūtinės ir nužygiuoji sau.

Tai yra lygiai tas pats. Todėl tie, kurie žino jog tyčia nusideda, Raštas sako:


"Jeigu, pasiekę tiesos pažinimą, sąmoningai nusidedame, tada nebelieka aukos už nuodėmes." (Heb 10,26)


O kai nusidedame prieš Dievą, mes automatiškai išeiname iš saugumo zonos ir atveriame duris velniui, kuris tada turi legalią teisę apsireikšti mūsų gyvenime.

Šiuo atveju, tai jau nuo pat santuokos slenksčio. Todėl kai nepaklūstame Dievui, nesistebėkime, kad Dievo žodžiu nestatomi santykiai jau nuo pat pradžių stokoja Dievo palaiminimų. Tokiuose santykiuose, kurie buvo pradėti statyti pagal savo valią, maištaujant prieš Dievo žodį, šėtonas yra pirmasis svečias jūsų gyvenime. Todėl mylėkime Dievą prisiklausant Jo ir neatsisakykime Jo palaiminimų vykdydami Jo žodį su meile ir paklusnumu. Nes ne veltui Raštas sako:


"Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. Jei kas tėra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris žiūri į savo gimtąjį veidą veidrodyje. Pasižiūrėjo į save ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo. Bet kas įsižiūri į tobuląjį laisvės įstatymą ir jį vykdo, kas tampa nebe klausytojas užuomarša, bet darbo vykdytojas, tas bus palaimintas savo darbuose." (Jok 1,22-25)


"Jis atsiliepė: “Labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi”. (Lk 11,28)


“Kodėl vadinate mane: ‘Viešpatie, Viešpatie’, o nedarote to ką sakau?" (Lk 6,46)

"Jei mylite mane, laikykitės mano įsakymų". (Jn 14,15)


Todėl tie, kurie teisinasi, jog jiems kunigas ar pastorius davė leidimą eiti į kitą santuoką (kol antroji pusė tebėra gyva iš ankstesnės santuokos) arba tie, kurie sakosi gavę apreiškimą, viziją, sapną, kuris prieštarauja Dievo Žodžiui, tie meluoja ir nusideda, nes Dievo Žodis nekinta. Šventasis Raštas sako:


"Aš sakau kiekvienam, kuris klauso šios knygos pranašystės žodžių: „Jeigu kas prie jų ką pridės – Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje negandų. Ir jeigu kas atims ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių – Dievas atims jo dalį nuo gyvybės medžio ir šventojo miesto, kurie aprašyti šitoje knygoje“. (Apr.22:18)


"Jis atsiliepė: “Labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi”. (Lk 11,28)


"Santuoka gerbiama visuose, ir lova nesuteršta, bet paleistuvius ir svetimautojus teis Dievas". (Hebr.13:4)


Taigi, štai šitokia tvarka yra pas Dievą. Todėl jeigu kam nors kyla pasipiktinimas ar nepasitenkinimas dėl to, tai klauskite pas patį Žodžio ir Įstatymo Leidėją bei Savininką, kurio Žodyje nėra nei dėmės, nei šešėlio, bet viskas yra tyra, dora ir šventa.


Te laimins Viešpats, Dangiškasis Tėvas tiesoje.


/Jėzaus Šviesa/


578 peržiūros

Comments


bottom of page