top of page

Apreiškimai nuo Dievo

O viskas prasidėjo nuo to, kai kažkas eilinį kartą pasakė, kad Biblija yra perrašyta ir suklastota... Bet iš karto prašau, išlikite kantrūs ir viską atidžiai skaitykite iki galo. Pažadu, straipsnis tikrai vertas dėmesio.

Tai, kuom šiandieną pasidalinsiu, ne kūnas ir ne kraujas man tai apreiškė, kaip kad pasakytų apaštalas Paulius, bet tai atėjo tiesiogiai kaip apreiškimai ir supratimas nuo Dievo Šventosios Dvasios, ir visos puzlės detalės pagaliau tapo sudėliotos. Tad visi laurai Jam vienam!


Pasak Bibliją, mūsų ateitis yra užrašyta ne tik Šventajame Rašte, bet ir mūsų pačių istorijoje. Biblija sako: ''Tai, kas jau buvo, vėl bus'', tad sakau, mokykimės iš savo klaidų, t.y iš savo istorijos. Jeigu norite sužinoti pabaigą, reikia visada žinoti ir pažinti pradžią, tokia yra Šventojo Rašto išmintis.Vis pastoviai girdžiu, kad Biblija yra rašyta, nurašyta ir perrašyta. Tad iškart pradėsiu nuo trumpo ''pabarimo''. Kiekvienas, kuris taip sakot, kad Biblija pakeista ar perrašyta, būkite geri, pateikite tam įrodymus, nes tai gan rimti teiginiai. Ką jeigu klystate ir tokiais savo teiginiais (kuriais, beje, nesate garantuoti visu 100 procentų) ne tik kad patys, savo nenaudai, tolstate nuo tiesos, bet ir kitus atitraukiate nuo galimo Dievo pažinimo? Ar pagalvojate, kad už tai gali grėsti didžiulė Dievo bausmė? Mat šitaip mes galim pražudyti kitas sielas ir pasiųsti jas pragaran.


Na, o kas dėl teiginių, jog Biblija buvo perrašyta, tai pirma reikia suprasti, kad originalų kopijų, kurios buvo rašytos ranka ir išplatintos apaštalų bei kitų šventųjų yra tūkstančių tūkstančiais visame pasaulyje. Tad jeigu kažkas norėtų imti ir kažką pakeisti ar perrašyti, tai būtų labai lengva įrodyti viską sulyginus su jau turimomis originalų kopijomis, kad įsitikinti ar kažkas yra suklastota ar ne.

Taip yra tiek su Naujuoju Testamentu, tiek su Senuoju Testamentu, tad nė prie geriausio noro, niekas negalėtų pakišti falsifikato, nes kaip jau minėjau, originalų tekstų kopijų yra tūkstančių tūkstančiais visame pasaulyje.

Bet būtent šis faktas veda mus prie labai gilių, Biblijos paslapčių.

Iš istorijos šaltinių žinome, kad šėtonas tikrai bandė suklastoti Biblijos Raštą, bet deja jam to padaryti nepavyko dėl jau turimų daugelio tekstų kopijų. O kadangi nepavyko Rašto suklastoti, tai velnias pasirinko kitą taktiką. Jis pasirinko visiškai ją sunaikinti.

Kodėl taip sakau? Tereikia pažvelgti į visai netolimą istorijos laikotarpį ir tuoj pamatysite, kur visa tai mus nuves. Juk visai ne per seniausiai visi savo akimis stebėjome, kaip Rusijos komunizmo okupacijos laikais buvo bandoma atsikratyti Biblija. Ji buvo draudžiama, draskoma, plėšoma, deginama ir visaip naikinama.

Dvasininkai, tikintys krikščionys ir visi kas ją platino buvo persekiojami ir sodinami į kalėjimus. Į pasaulį tuo metu buvo nešami nauji Darvinizmo evoliucijos vėjai, kad būtų panaikintos krikščioniškos vertybės ir tikėjimas Dievu,

kuris gali išgelbėti žmogaus sielą. Visais būdais per jėgą buvo stengiamasi įtvirtinti komunizmą ir ateizmą. Mat jei ''ištrinsi'' Kūrėją, tada gali pradėti statyti jau visiškai kitą pasaulį pagal savo taisykles ir statyti save į Dievo kūrėjo vietą. Toks visada buvo ir yra šėtono planas, nes tas, kas įveda ar įkuria naują ''tiesą'', tas ir yra šlovinamas bei garbinamas, nes yra naujos sitemos įkurėjas ir šeimininkas.

Ir būtent štai kodėl, velnias visada kėsinasi į istorijos praeitį bei į jos tiesas. Viską pagrinde, bandoma keisti per mokslo ir švietimo sistemą. Kitais žodžiais tariant, propagandinis informacijos karas prieš tiesą, vyko visais laikais.


Mes žinome, kad komunizmas atėjo būtent masonų ir slaptųjų organizacijų dėka, kai jie bendromis pastangomis nuvertė Rusijos Caro giminę nuo valdžios. Jie tarnauja ne kam kitam, kaip tik pačiam šėtonui.

Vietoj to, kad paklustų Kūrėjui jie užsimanė patys būti kaip dievai ir diktuoti savo taisykles, įvedant komunizmą ir naują Darvino evoliucijos teoriją.

Kyla klausimas, kažin kur mes tai jau matėme? Argi ne Šėtonas (vardu Liuciferis) pasielgė būtent tai pat, kai nepakluso Dievui ir ėmėsi maištauti, nes manėsi

galintis pats būti dievu? Tad tomis dienomis komunizmą propagavę, tikėjimą ir Bibliją draudę masonai, buvo ne kas kita, kaip paties šėtono įrankiai. Šitaip buvo paskelbtas realus karas prieš patį Dievą.


Bet iš istorijos mes pamename, kad Rusijos okupacijos laikais, tikintieji visose okupuotose šalyse slapčia platindavo Šventąjį Raštą rizikuodami savo gyvybėmis taip, kaip tai darė ir mūsų partizanai, slapta platindami ir lietuvių literatūrą, šitaip kovodami, kad nebūtų ištrinta lietuvių kalba iš mūsų atminties, tikėjimas, bei krikščioniškosios vertybės. Bet pažiūrėkime kaip viskas baigėsi?

Po šios didelės priespaudos Dievas vistiek laimėjo, ir Jo Žodis dar galingiau paplito po visą pasaulį iki tokio lygio, kad priėjimą prie Šv. Rašto šiandieną gali turėti bet kas. Ne gana to, Šventajį Raštą dabar jau galima skaityti ir internete visame pasaulyje, vieno mygtuko paspaudimu! Gėris ir tiesa visada nugali ir laimi.


Bet noriu priminti ir dar kai ką. Prie viso to, kas vyko anomis dienomis, tuo pačiu metu siautėjo ir nacių režimas, naikinantis Dievo tautos žmones - žydus . Vokiečiai ir rusai tuo metu padarė susitarimą ir sukirto rankomis.

Vieni turėjo sunaikinti tikėjimą ir Dievo žodį (Bibliją), o kiti turėjo sunaikinti Dievo tautą. Nes kaip minėjau, kai panaikinsi šiuos abu dalykus, tada bus galima įvesti ir pastatyti naują pasaulį pagal šėtono atvaizdą, kuriame nėra

Dievo ir nėra Dievo vaikų, skelbiančių moralines vertybes. Štai koks buvo šėtono planas nuo pat pradžių.


Na, o Hitleris, manau, daugeliui kaip ir aišku, jis buvo antikristo provaizdis persekiojantis Dievo tautą. Bet žlugus nacių režimui, žydų žmonės po šios didžiulės genocido priespaudos vėl atgimė iš naujo kaip tauta, ir atgavo savo žemes Izraelyje po 2000 tūkstančių metų, kaip ir buvo pranašauta Dievo Žodyje - Šv. Rašto pranašystėse.


Tiesiog noriu pabrėžti, kad po didelio suspaudimo, Biblija ir Dievo tauta dar galingiau sugrįžo į pasaulį ir ''prisikėlė'' iš po mirties ir sunaikinimo gniaužtų. Visa tai tiesiog, buvo provaizdis to, kas dar laukia dienų pabaigoje.

(Pvz., šis žydų tautos ''prisikėlimas'' simbolizuoja išpranašautą Dievo žmonių, visų tikinčiųjų Kristumi prisikėmimą iš numirusiųjų dienų pabaigoje po didžiojo suspaudimo ir po antikristo valdymo, kuris dar turi ateiti).

Bet prie ko aš einu?

Komunizmo dienomis, Dievui nugalėjus šią kovą, o šėtonui pralaimėjus, jam (šėtonui) teko grįžti į požemius, kad galėtų persigrupuoti ir susistyguoti savo stygas. Jam reikėjo išsilaižyti savo žaizdas ir leisti, kad jo žaizda galvoje sugytų,

kaip apie tai kalbama Biblijos pranašystėse. Ir štai šiandieną šėtonas vėl sugrįžta, ir sugrįžta su trenksmu. Tik jau šį syki jis grįžta globaliu mastu ir su dar didesne komunizmo jėga per Kinijos komunizmo režimą bei socialinių kreditų sistemą. (Kas nežinote ar nesate girdėję apie socialinių kreditų sistemą, būtinai pasidomėkite).

Taigi, viskas eilinį kartą kartojasi, tik šį kartą velnias veikia iš visų pusių, pasitelkdamas ne tik komunizmo ir fašizmo jėgas priešakyje, bet taip pat pasitelkadamas ateizmą, sodomizmą, transgenderizmą, rasizmą, multikultūralizmą, feminizma, depopuliaciją ir kitas demoniškas jėgas. Taipogi mielai kviečiami prisijungti visi globalistai iš visų pasaulio šalių, tame tarpe ir ES (Europos Sąjunga) ir UN (Jungtinės Tautos). Na ir žinoma, visos šios veiklos pradininkai ir pagrindiniai trys arkliukai tai garsūs pasaulio žmonės - Klausas Švabas, Bilas Geitsas ir Džordžas Sorošas. Sudėjus visas šias minėtas jėgas ir ideologijas kartu į vieną, gauname ne ką kitą, kaip patį ŽVĖRĮ!!! Tai ir yra ta žvėries sistema, kuri yra statoma ant tokio pamato, kuris prieštarauja ir yra priešingybė Dievui.


Cituoju Jono pranašystę:

''Tada pamačiau iš slibino nasrų, iš žvėries snukio ir iš netikrojo pranašo burnos išeinant tris netyrąsias dvasias, tartum varles.O tai yra demonų dvasios, darančios ženklus; jos išeina pas žemės ir viso pasaulio karalius, kad juos suburtų didžiosios visagalio Dievo dienos kovai''. (Jono apr. 16:13).


Kaip šiandien matome, visą mišrainę velnio idėjų yra bandoma įtvirtinti mūsų visuomenėje ir iškreipti naturalią, Dievo sukurtos kūrinijos dėsnių eigą. Pasikartosiu, tai karas paskelbtas prieš patį Dievą!

Bet ir šį kartą, mes žinome, kokia bus viso to pabaiga, mat Dievas laimėjo aną kartą (vokiečių ir rusų okupacijos metu), Jis laimės ir šį kartą. Tuom net, neabejokite!


Kadangi Šėtono režimas ateina jau globaliu mastu, o nebe mažesnėje dydžio skalėje, (kaip prieš tai Rusijos komunizmo ir nacių režimo dienomis),

tai šiuo atveju mus gali išgelbėti tiktai pats Jėzus Kristus savo pažadėtu sugrįžimu dienų pabaigoje, kurioje dabar jau ir gyvename. Visas šėtono planas ir jo piktadariai tarnai bei visokie jo įrankiai bus sunaikinti.

Jėzus pažada visa tai padaryti, ir sugrįžus sunaikinti velnio statomą Babelės bokštą. Jis padarys visam tam velnynui galą, mat tik Jėzus gali sustabdyti tai, kas artėja ant viso pasaulio. Šį Jėzaus pažadą mes randame Biblijos Šventraštyje.


"Jie (pasaulio valdžios) turi vieną tikslą ir savo jėgą bei valdžią atiduos žvėriui (Ketvirtosios pramoninės revoliucijos sistemai ir komunizmui įtvirtinti). Jie kovos su Avinėliu (su Jėzumi), bet Avinėlis juos nugalės, nes Jis yra viešpačių Viešpats

ir karalių Karalius, ir su Juo visi pašauktieji, išrinktieji ir ištikimieji“. (Jono apr. 17:13).


Beje, noriu priminti ir tai, kad Hitleris vykdė medicininius eksperimentinius bandymus ant žydų tautos žmonių, kad galėtų išrasti naują žmonių super rasę, vadinamą Arijais, kuri būtų visu kuom pranašesnė už paprastą žemės žmogų.

Ir šiandieną matome vykstant lygiai tą patį. Šiandieną globaliu mastu yra daromi mediciniai eksperimentai su va..ci..nomis, pilnai jų neištyrus. Tai genų inžinerija ir genų terapija, pasak daugelio žinomų ir žymių tos srities pasaulio specialistų.

Ir jeigu tai tiesa, tai kažin koks viso to tikslas?

Atsakymas paprastas. Jie puikiai žino ką daro. Tai toliau tebesitęsiantis Hitlerio planas, kad būtų sukurtas tas pats super žmogus. Po nacių žlugimo, visi jų mokslininkai, kurie dalyvavo Hitlerio režimo medicininiuose bandymuose,

visi jie pabėgo į Ameriką ir ten buvo priglausti. Ir iš Amerikos jie toliau vykdo savo šeimininko planą. Vėl yra norima išrasti naują žmonių rasę. Bet kam gi to reikia? O gi tam, kad naujoji žmonių rasė būtų pajėgi stoti į mūšį

Kristaus atėjimo dieną, nes velnias žino, kad jis nebeturi daug laiko, ir jo sunaikinimas jau arti. Štai kodėl nėra net laukiama, kada ''va..ci..nos'' bus ''pilnai ištirtos'', nes tai net nėra vakcinos, o nauja med - technologija, kuri niekada, visoje planetoje dar nebuvo naudojama ant žmonių, ir tai tvirtina daugelis medicinos srities specialistų. Ne veltui šios ''va..ci..nos'' yra priskiriamos prie BIOmedicinos,

nes jose yra naudojama nanotechnologija vedanti žmogų transhumanizmo link. Robotizuotas "žmogus" yra visokeriopom prasmėm daug pranašesnis už paprastą mirtingą žmogų, todėl "naujoviškos rasės žmogus" sukurtas pagal naują geležinę ŽVĖRIES sistemą (pagal žvėries atvaizdą), pilnai galintis tarnauti šėtono kariuomenėje, kovojant prieš viešpačių Viešpatį, kuris iš tiesų sugrįžta.

Kristaus kova jau arti, ir būtent todėl šitaip yra skubama visus ''va..ci..nuoti'' ir su visais eksperimentuoti. Aiškiai matome, kaip yra bandoma kuo greičiau išrasti tą nemirtingumo formulę, kad Jėzui sugrįžus, velnias nebūtų sunaikintas ir taipogi kartu su juo, jo paties tarnai. Štai kas čia iš tiesų vyksta.

Kaip nebūtų gaila, deja šių eksperimentų dėka, daugelis sumokės savo gyvybėmis, kaip tai buvo žydų genocido dienomis, kai su jais buvo eksperimentuojama, norint išrasti naują Arijų rasę.

Na nebent žmogus bus tikintis, tai nors mirus šių eksperimentų dėka, jis iškeliautų į Dievo ramybę, o ne į amžinas kančias. Štai kodėl būtina dabar pat ir kuo greičiau priimti Jėzų, nes rytojus niekam nepažadėtas.


Beje, visi šie eksperimentai su žmonėmis yra daromi ne vien dėl to, kad būtų išrastas nemirtingumas, bet taipogi ir dėl to, kad naujojį žmonių rasė būtų pavaldi šėtono naujai sistemai.

Technologijų pagalba, velnias nori įsibrauti į žmogaus kūną, į jo protą ir į jo laisvą valią, kad jis būtų be savo norų, svajonių ar pasirinkimų, bet pilnai pavaldus šėtonui. Taip, kaip Dievas žino kas yra kiekvieno žmogaus širdyje

ir gali žmogų palenkti daryti gerą, lygiai taip pat ir šėtonas nori tokios pat galios žmoguje, kad žinotų kas vyksta žmogaus kūne, jo mintyse, ir prie viso to, kad žmogus jį garbintų kaip dievą.

Velnias nori galimybės skaityti visas žmogaus mintis ir manipuliuoti jo veiksmus savo naudai, pagal savo PIKTĄ valią.

Jis juk pasakė, kad jis irgi nori būti kaip Dievas..., tai štai! Viskas yra kopijuojama nuo Dievo, nes velnias pats jokių savo originalių idėjų neturi. Jis kopijuoja Tą, kuris visoje visatoje yra pats stipriausias, galingiausias ir išmintingiausias (Dievą), tik kad šėtonas nėra tas šeimininkas, kuriam būtų galima tarnauti ir turėti džiaugsmą bei ramybę jo karalystėje.

Iš šėtono visada ateina tik priespauda, vergija, skausmas ir neteisybė. Štai tokia būtų jo sumanyta imperija ir valdymas žmogui. Bet pranašystes apie eksperimentinius ir genetinius bandymus su žmogumi mes randame pranašo Danieliaus knygoje. Šią tema bus galima paplėtoti truputį plačiau kitame straipsnyje.


Taigi visa puzlės dėlionė sudėliota kaip ant delno.

Viskas, kas vyko nacių fašizmo ir Rusijos komunizmo okupacijos laikais, tai buvo tik provaizdis mažesnėje skalėje to, kas dabar turi įvykti dienų pabaigoje, kurioje ir gyvename šiandieną.

Taip, kaip Baltijos ir kitos šalys buvo vedamos į komunizmo režimą, okupaciją ir nelaisvę, lygiai taip pat vėl viskas vyksta iš naujo, tik jau globaliu mastu vedant žmones ne į fizinį, bet į skaitmeninį konclagerį. T.y. žaidžiama ta pačia korta, tik kitoje saujoje. Pasaulio žmonės šiandieną vėl yra vedami į nelaisvę, diktuojamą būtent komunizmo.


Jei pažvelgsime į Bibliją, tai pagal ją "ŽVĖRIS" simbolizuoja karalių (lyderį) arba valdžios sitemą. Rašte parašyta, kad buvo pirmasis žvėris, ir jam buvo sumušta galva. Šis žvėris yra Rusijos komunizmo režimas, kuris galiausiai sugriuvo.

Bet toliau Raštas sako, kad į to žvėries vietą stojosi kitas žvėris, verčiantis visą pasaulį garbinti pirmojo žvėries atvaizdą. Tai reiškia, kad antrasis žvėris jau yra Kinija, verčianti visą pasaulį garbinti ir priimti vėl tą patį komunizmą (t.y. pirmojo žvėries sistemą) kuri buvo Rusijos komunizmo dienomis, tik kad šį kartą, iškilęs Kinijos komunizmas yra daug kartų baisesnis ir stipresnis, todėl

yra vadinamas "GELEŽINIU ŽVĖRIMI" pagal pranašo Danieliaus pranašystę apie ketvirtąjį žvėrį (ketvirtąją karalystę).

Šis žvėris yra toks, kurio sistemos neįmanoma pramušti ir iš jos neįmanoma išsilaisvinti. Tai žvėris, trypiantis ir niokojantis visą žemę ir atimantis žmonių laisves bei teises, ką jau šiandieną matome vykstant.

Pasak pranašystes, šio režimo laiku bus įvestas Žvėries Ženklas, kurį priėmus niekas nebegalės išsigelbėti iš spąstų, į kuriuos veda šis ženklas. Jis veda ne kur kitur, bet kaip tik į vergijos sistemą ir į pražūtį. Taip kaip žydų tautos žmonės buvo suženklinti dovydo žvaigžde ir jų laisvės buvo atimtos, lygiai taip pat vėl istorija kartojasi. Netrukus vėl matysime ženklinimo sistemą, tik kad šį kartą, tai bus skaitmeninis ženklinimas. Juk ''viskas kas buvo vėl bus''.


Tad kiekvienas, kuris dienų pabaigoje priims žvėries ženklą, deja eis pražūtin, mat toks žmogus praras visą savo privatumą, visas savo teises ir bus protiškai kontroliuojamas. Jis nebeturės savo laisvos valios pasirinkti, kad bent jau mažų mažiausiai galėtų atgailauti ir priimti Dievą savo išsigelbėjimui. Jis bus visiškai pajungtas prie sistemos, tiek fiziškai tiek dvasiškai.

O jei dar neturėdamas ženklo, žmogus vis tik rinksis nepaklusti žvėries režimui, tai jis bus paliktas likimo valiai be galimybės pirkti ir parduoti, ir mirties dieną jis vistiek eis pragaran į pražūtį, nes nepriėmė tikėjimo Dievu, savo išgelbėjimui.

Praeitis - tai mūsų ateitis. Pasak Bibliją, praeityje viskas užrašyta kas mūsų dar laukia ateityje.


Jeigu kūrinijos pradžioje žmogus dvelkė ir gyveno su Dievu, tai galiu jus patikinti, būtent to link ir einame :)) Kai laikrodžio rodyklė apsisuks aplink savo ašį, ir visas ciklas ištiksės, mes vėl sugrįšime į pradžią, ten kur viskas ir prasidėjo.

Kolkas, Jėzui atėjus pirmą kartą, per Jį šiuo metu, esame sutaikyti, ir dvasioje gyvename su Dievu, bet laikui pasibaigus, mes vėl gyvensime su Juo kaip ir dienų pradžioje. Tik kad šį kartą visas ciklas pasibaigs ir mums nebereikės vėl ir vėl iš naujo išgyventi visos žmonijos istorijos, nes Jėzui sugrįžus, visas blogis bus sunaikintas kartą ir visiems laikams. :))


Jėzus tam ir atėjo, kad sustabdytų vis besikartojantį blogio ciklą. Ir tai, Jis duoda visiems, kurie Jį priėmė tikėjimu, kad jie pagaliau turėtų ramybę ateinančioje Dievo karalystėje, kuri bus įtvirtinta šioje žemėje, kai Kristus vėl sugrįš.

Bet visi, kurie nepriėmė Jėzaus, jiems blogio ciklas niekada neibaigs. Jie visą savo gyvenimą pastoviai kartos nuodėmes ir jose gyvens. O amžinybėje turės patirti vis besikartojantį blogį, kuriam nebus galo. Jis vis kartosis ir kartosis ir siela niekada neturės ramybės. Ir nebus nei vieno, kuris galėtų tai sustabdyti! Och, žūstanti karta!! Išgirskite Dievo šauksmą!


Na ir štai jums dar viena svarbi paralelė ir provaizdis iš praeities.


Jėzus pasakė, kad Jis ir Dievo Žodis yra TIESA. Viskas, kas yra tiesa, ateina tik iš Dievo. Rusijos komunizmo laikais Dievo Žodis buvo draudžiamas ir kalbama tiesa buvo tildoma.

Šiandieną turime vėl lygiai tą patį, ir matome kaip tiesa yra draudžiama bei cenzūruojama internetinėje erdvėje interneto gigantų (Facebook, Twitter, Youtube ir kt.).


Neveltui Biblijos pranašystė kalba mums sakydama:


''Jis numetė žemėn tiesą ir jam sekėsi, ką jis darė''. (Danieliaus pranašystė 8:12).


Apie ką čia kalbama? Kas tas ''jis''?


Jis - tai šėtonas ir kiekvienas, kuris tarnauja jam. Arba kitais žodžiais tariant, tai žmogus per kurį gali veikti šėtonas.


Ir šiandieną gan akivaizdu, kas trypia tiesą ir kas ją draudžia mūsų akiratyje. Argi ne tie, per kuriuos veikia šėtonas?


Pasikartosiu, Jėzus sakėsi, kad Jis yra TIESA, tad taip, kaip Kristus buvo nukryžiuotas ir pasiųstas myriop, bet prisikėlė iš mirties ir tikėjimas Juo galingai pasklido po visą pasaulį, lygiai taip pat buvo persekiojamas ir naikinamas Dievo Žodis (Biblija - TIESA) rusų komunistų dienomis, bet galiausiai Dievo Žodis prisikėlė iš priespaudos ir grįžo dar galingiau ir skleidėsi po visą pasaulį.


Tad kodėl velnias nubloškia TIESĄ žemėn? Todėl, kad jame nėra tiesos ir jis kalba tai, kas jam naturalu. Jis pats yra melo tėvas ir nekenčia tiesos. Viskas kas išeina iš jo burnos yra melas ir apgaulė, ir visi, kurie taip daro yra jo tarnai.


Apsižvalgykite kokie šiandieną vyksta informaciniai karai, būtent tarp tiesos ir melo. Vėl pasikartosiu, čia yra paskelbtas karas prieš patį Dievą, nes Dievas pats yra TIESA ir viskas, kas yra tiesa, ateina tik iš Dievo.

O velnias kovoja prieš TIESĄ, ir prieštarauja jai todėl, kad tiesa yra priešinga jo ''prigimčiai''. Tiesa yra jo priešas.


Štai ką Jėzus kalbėjo:


''Kodėl gi nesuprantate, ką jums sakau? Todėl, kad negalite mano žodžių klausyti. Jūsų tėvas – velnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus.

Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba tai, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas.

O kadangi Aš kalbu tiesą, jūs netikite manimi''. (Jono 8:43).


Tie, kas netiki Dievu, tie tiki velniu bei jo melais ir juos vykdo. O tie, kas tiki Dievu, tiems yra duota pažinti tiesą ir jie tiesą kalba.


Tad štai ir visa plano paslaptis, išdėstyta su aiškia baigtimi, nuo pradžios iki pabaigos. Tereikia suprasti, kad kova tarp Dievo ir Liuciferio tebesitęsia iki pat šių dienų dėl tos pačios priežasties, t.y. dėl to, kad velnias pats panoro tapti dievu. Būtent iš to ir galime aiškiai suprasti kas ir kodėl vyksta visame pasaulyje per eilę metų iki pat šių dienų.

Velnias žino ir supranta, kad tik ištrynus Dievą iš visuomenės atminties, panaikinus tikėjimą ir sunaikinus visus krikščionis,jis gali turėti realų šansą įtvirtinti savo karalsytę. Štai kodėl jis viso to siekia visomis jėgomis ir bet kokiais būdais. Ne veltui į pasaulį buvo atnešta evoliucijos teorija ir bandoma ištrinti Kūrėją nuo pat pirmos pamokos mokykloje.

Visas švietimas, sveikata, kultūra ir politika buvo infiltruoti velnio melais ir apgaule, nes būtent melagystės yra velnio stiprioji pusė, kurią jis išnaudoja visur ir visaip, kad tik pavergtų žmonių sielas ir būtų garbinamas vietoj tikrojo Dievo.


Šėtonas visada nori diktuoti savo sąlygas žmonijai, vedant juos į visišką kūno, proto ir širdies vergiją. Na, o Dievas iki pat šių dienų kovoja dėl žmogaus laisvės ir dėl jo sielos, nes Jis myli žmogų, tik deja, ne visi tai mato ir supranta.

Juk būtent dėl to Kristus atėjo ir atidavė save mūsų vietoje, kad teismo dieną būtume išteisinti, net jei ir prisidirbome nuodėmių bei neteisumo darbų dėl velnio apgavysčių ir melų, brukamų mums nuo pat pirmo klasės suolo.


Tad jeigu ne į tikėjimą, tai apeliuoju į jūsų logiką.

Dievas netrukus pakils ir grįš teisti viso pasaulio, todėl kol yra laikas, raginu visus susitaikyti su Dievu, atgailauti ir tikėti Jėzumi kaip savo asmeniniu Išteisintoju ir Išgelbėtoju. Daugelis, deja to nepadarys, ir savo atžvilgiu nesulauks teisingumo, net jei ir bus priešo nuskriausti. Išgelbėti ir apsaugoti nuo viso pikto, bus tiktai tie, kurie iki paskutinės minutės tikėjo Dievu ir Jo neišsižadėjo.


Šiuo metu yra norima statyti ''Naują pasaulį'' ant priešingo Dievui ir kūrinijai pamato. Pasaulį, kuris tarnautų ir garbintų šėtoną. Tad rinkimės savo šeimininką. Kiekvienas, kuris atsisakys tarnauti Dievui, bus atiduotas tarnauti šėtonui,

vienokiu ar kitokiu būdu. Mat visi nepaklusę Dievo tiesai ir Jo valiai, anksčiau ar vėliau vistiek priims žvėries ženklą ir tarnaus šėtonui vergystėje. O jei nepriims ženklo, tai anksčiau ar vėliau žmogus vistiek numirs, ir vistiek jo galas bus amžinoje kančioje, nes netikėjo Jėzumi savo išgelbėjimui ir išteisinimui. Tad dabar yra laikas visiems apsispręsti kam norime tarnauti. Aš renkuosi tarnauti Tam, kuris mane pamilo ir atidavė savo gyvybę už mane. O jūs?


Taigi, Biblija sako, ''viskas, kas buvo ir vėl bus'', todėl pažvelgus į istoriją ir palyginus visa su tuom, kas vyksta šiandieną, panašu, kad Dievo Žodis (Biblija) nemeluoja ir jis yra tikrų tikriausia TIESA, nes viskas pildosi kaip iš natų.


Bet visiems tikintiesiems sakau, praeitis rodo, kad Dievas visada nugali, ir jeigu mes tikime Jėzumi kaip savo vieninteliu Gelbėtoju, tai viso ko pabaigoje, mes džiaugsimės Kristaus pergale, kuri nugalėjo mirtį!

Jis mielai pasidalins ja su mumis! Savo atėjimo dieną Jėzus apvilks mus nemirtingumu ir mes valdysime visas tautas žemėje kartu su Kristumi tūkstantį metų. Toks yra Jėzaus pažadas visiems mums, kurie tikime!

Laikykitės ir iškęskite visus sunkumus, nes tas, kas ištvers iki galo, tas gaus šlovės vainiką, kaip pažadėta!!! Tai Dievo Žodis!


Jėzus tarė:


''Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!“ (Jn 16:33).


''Bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas''. (Mato 24:13).


Ir štai dar viena Rašto vieta, duodanti mums viltį ir pažadą apie Jėzaus sugrįžimą į žemę.


Po savo prisikėlimo Jėzus pasirodė apaštalams ir jiems kalbėjo: ''Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių“. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis Jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai (angelai) baltais drabužiais ir tarė: „Vyrai galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tas pats Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip Jį matėte žengiantį į dangų“. (Apaštalų darbų 1:11).


Apaštalui Jonui Jėzus apreiškė viziją. Štai, ką ji sako:


''Aš pamačiau sostus ir juose sėdinčiuosius, kuriems buvo pavesta teisti. Taip pat regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries, nei jo atvaizdo, ir neėmė ženklo sau ant kaktos ar rankos. Jie atgijo (prisikėlė iš numirusiųjų) ir viešpatavo su Kristumi (žemėje) tūkstantį metų. O visi kiti mirusieji neatgijo (neprisikėlė), iki pasibaigiant tūkstančiui metų. Šis yra pirmasis prisikėlimas. Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikėlime. Šitiems antroji mirtis neturi galios; jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir valdys su Juo tūkstantį metų''. (Jono apreiškimo kn. 20:4).


Apaštalas Paulius taip pat rašė savo laiške tesalonikiečiams mokydamas juos apie Kristaus sugrįžimą į žemę antrą kartą.


''Aš nenoriu, kad jūs, broliai, liktumėte nežinioje dėl užmigusiųjų (dėl mirusiųjų) ir nusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties (kurie yra netikintys)...

Ir tai jums sakome Viešpaties žodžiu, jog mes, gyvieji, išlikusieji (žemėje) iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų (mirusiųjų).

Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia,

paskui mes, gyvieji, išlikusieji (givi žemėje), kartu su jais (su prikeltaisiais iš numirusiųjų) būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu. (I Tesalonik. 4:13).


Kokią nuostabią viltį turi visi, kurie tiki ir laukia Jėzaus sugrįžtant! Tik Jėzuje yra mūsų išgelbėjimas ir pergalė prieš visas tamsos ir blogio jėgas, kurios kyla dabar į karą prieš patį Dievą ir Jo žmones!


Gelbėkitės visi, kurie galit!!!


Na o tiems, kurie juokiasi ir netiki Biblijos pranašystėmis ir jos tiesomis, tai priminsiu jums Dievo žodį, kuris sako:


''Nebesityčiokite, kad jūsų pančiai nebūtų stipriau suveržti!'' (Izaijo 28:22).


Tad sukluskite, ir susimąstykite kokiuose pančiuose randatės.


Geros ir palaimintos visiems dienos. Telaimina ir tesaugo jus Dievas ir mūsų Viešpats Jėzus Kristus!


P.s. Visų labai prašome pasidalinti šiuo straipsniu ir su kitais. Ačiū.


/Jėzaus Šviesa/


144 peržiūros

Comments


bottom of page