top of page

Patyriau skriaudą, ką daryti?

Galbūt kažkas iš tavęs tyčiojasi, šaiposi ar šmeižia? Galbūt kažkas apvogė, įžeidė, sumušė, apkaltino neteisingai? Galbūt kažkas tave paliko, tavimi nesirūpino, kai turėjo? Gal kažkas pasinaudojo tavo gerumu, gal kažkas išdavė, gal kažkas išprievartavo, o gal kažkas sudaužė tavo širdį vienokiu ar kitokiu būdu?


Jei patyrėte kažkokią skriaudą, Dievas liepia nesiekti keršto ar teisingumo prieš tuos, kurie jus kažkaip nuskriaudė, bet pailikite teisingumą įvykdyti Dievui. Jėzus liepė nesivadovauti posakiu, ‘’Akis už akį ir dantis už dantį’’, bet atvirkščiai, Šv Raštas sako:


‘’Ir iš viso jums didelis pažeminimas, kad tarpusavyje bylinėjatės. Ar ne geriau pakęsti skriaudą? Ar ne geriau pakęsti apgaulę? Deja, jūs patys skriaudžiate ir apgaudinėjate, ir dar brolius! Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės?’’. (I Korint. 6:7).


Bet jeigu kenčiate nepelnytai ir neatsakote piktu į piktą, jei nesiekiate keršto ar kažkokio tai teisingumo savo atžvilgiu, bet paliekate teismą Dievui, tai yra pagirtina Dievo akyse.


‘’Girtina, jeigu kas dėl Dievo pažinimo pakelia skausmus, nekaltai kentėdamas. Menka garbė, jei jūs kantrūs, kai esate plakami už (savo) nusikaltimus. Bet kai esate kantrūs, darydami gera ir kentėdami, Dievo akyse tai verta pagyrimo. Juk jūs tam pašaukti; ir Kristus kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, kad eitumėte Jo pėdomis. Jis „nepadarė nuodėmės, ir Jo lūpose nerasta klastos“. Šmeižiamas neatsakė tuo pačiu, kentėdamas negrasino, bet pavedė save Tam (t.y. Dievui Tėvui), kuris teisia teisingai’’. (I Petr. 2:19).


Pasitikėkite Dievo ranka, kad Jis galintis atlyginti kiekvienam, tiek doriesiems, tiek nedoriesiems. Jei neteisingai teko nukentėti, nebijokite, jūs tikrai galutiniame rezultate neliksite nuskriaustas, bet Dievas ištiesų įvykdys teisingumą jūsų atžvilgiu. Tad dėl nieko nepergyvendami, palikime teismą Dievui:


‘’Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai rūstybei, nes parašyta: „Mano kerštas, Aš atmokėsiu“, – sako Viešpats. Todėl, jei tavo priešininkas alkanas, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu sukrausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu’’. (Romiečiams 12:19).


Verčiau rinkimės atleisti savo skriaudėjams ir melstis už savo priešus. Nes jei imsimės kerštauti arba griežti dantį ant jų, arba apkalbinėti juos kitiems žmonėms, reiškia mes neatleidome. O jei neatleidome, reiškia ir mums nebus atleista už mūsų pačių nuodėmes.


Jėzus kalbėjo: ‘’Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums, o jeigu jūs neatleisite žmonėms jų nusižengimų, tai ir jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų“. (Mato 6:14).


Melskime Dievą, kad padėtų atleisti visiems savo skriaudėjams, buvusiems ir esamiems. Melskime, kad Viešpats užgydytų mūsų žaizdas patikėdami savo sudužusias širdis Jam. Jis yra mūsų gydytojas ir yra galintis suteikti dvasinį pagydymą, kuris išlaisvins mus nuo neatleidimo nuodėmės ir nuo visų nuoskaudų, kad ateitume į Dievo džiaugsmą, palaiminimus ir dvasinę pilnatvę bei ramybę.


Todėl Dievas ir sako: „Jei atidžiai klausysi Viešpaties, savo Dievo, ir darysi, kas teisu Jo akyse, kreipsi dėmesį į Jo įsakymus ir laikysiesi visų Jo nuostatų, tai ant tavęs neužleisiu nė vienos tų nelaimių, kurias užleidau ant egiptiečių, nes Aš esu Viešpats, tavo gydytojas“. (Išėjimo kn. 15:26, Biblija).


Būkite palaiminti, Viešpats tebus jūsų kelrodis. Laikykitės arti Jo ir Jo įsakymų, kad viskas su jumis būtų gerai ir dvasinis išlaisvinimas ir pagydymas aplankytų. Dievas tesaugo ir telydi jus. Amen.


/Jėzaus Šviesa/


52 peržiūros

Commenti


bottom of page