top of page

Mes pamiršome tikrąją Velykų esmę

Kartą ir visiems laikams, pagaliau supraskime, ką iš tikro tą dieną turime švęsti, nes bažnyčia jau ilgą laiką praktikuoja pagoniškas tradicijas ir nesusimąsto, kaip toli į šoną yra patrauktas Kristus, o Jo vietoje yra iškeliami kiti dalykai (zuikučiai, margučiai, viščiukai, lūžtantys stalai nuo maisto ir gėrimų iki žemės graibymo).

Jėzus kalbėjo tiems, kurie myli žmogiškas tradicijas, o ne Dievo paliepimus. Jis jiems sakė:


„Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta: ‘Ši tauta gerbia mane lūpomis, bet jų širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, žmogiškus priesakus paversdami mokymu’. Palikdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių tradicijų – ...ir daug kitų panašių dalykų darote“. Ir Jis pridūrė: „Puikiai jūs paverčiate niekais Dievo įsakymą, kad tik išsaugotumėte savo tradicijas!''.Bažnyčia pamiršo savo šaknis ir vaikosi nebibliškų tradicijų bei papročių, kurios užgožia Kristų. Ankstyvieji krikščionys taip nešventė Kristaus prisikėlimo, kaip tai yra švenčiama šiandieną.

Neleiskime žmogaus tradicijoms ir pasaulietiškoms linksmybėms apvogti mūsų širdžių, kad tebematytume Kristų savo akyse. Nesiduokime pasaulio iliuzinėms linksmybėms, kurios eina ir praeina, ir niekas kita diena jų jau nebeatsimena, nes visa tai tėra tuštybė.


O, kad žmonės praleistų tiek daug laiko ruošdami savo širdis Kristaus antrąjam atėjimui, vietoj didelių ir brangių pasiruošimų tą dieną žmogiškoms tradicijoms, kurios vistiek nieko neduoda, bet tik pasotina kūniškumą, o dvasia lieka tuščia ir alkstanti.


Vietoje to, gręžkimės visa širdimi į mūsų Gelbėtoją ir dėkokime už meilę, kurią Jis pademonstravo mums, jog visgi būtume sutaikyti su Dievu ir turėtume Jo palaiminimus. Kad turėtume Jo apsaugą, ramybę, ir žinoma, artėjančios amžinybės pažadą, kurį Jis paliko mums prisikėlęs, kai išliejo savo Šventąją Dvasią, kuria esame pažymėti, jei tik tikime Juo ir laikomės Jo įsakymų.

Taigi, žiūrėkime, išlikime priimtini ir IŠTIKIMI Dievui, ir šlovinkime Jį tyrume, tiesoje, meilėje, šventume ir dorovėje. Nepamirškime į kokį pašaukimą buvome pašaukti ir nenutolkime nuo tikrųjų krikščionybės mokymų bei praktikų.


Kristaus prisikėlimo dieną, jau šį sekmadienį, visus kviečiu daryti tai, ką įsakė daryti Jėzus Kristus. Jis neliepė laikytis žmogiškų tradicijų, bet liepė laužti duonos gabalėlį ir gerti vyno ar sulčių gurkšnelį, kaip tai darė Jėzus ir Jo mokiniai per paskutinę vakarienę, kad paminėti Jo brangią auką už mus. Nes Jėzus liepė būtent tai daryti Jo atminimui, (Luko 22:19), sakydamas, kad duona, simboliškai reprezentuoja Jo kūną, kuris yra už mus atiduodamas, o vynas, simboliškai reprezentuoja Jo pralietą kraują, kuris už mus praliejamas. Tad su padėka ir su malda paminėkite Jo kančią ir prisikėlimą.

Jei turite Naują Testamentą, atsiverskite ir paskaitykite Luko 22 skyrių, kad primintumėte sau ir šeimos nariams tos dienos įvykius ir kodėl šią dieną minime Kristų.

Jei mokate, sugiedokite Viešpačiui giesmę, melskitės ir dėkokite. Atiduokite gyrių ir šlovę. Šitaip švęskite Kristaus prisikėlimą. Kelkite savo širdis Jam į aukštybes.


Linkime geros ir palaimintos jums dienos Kristuje! Dievas tesergi jus visus ir telaimina, amen.


/Jėzaus Šviesa/


Kiti krikščioniški straipsniai ir skaitiniai

182 peržiūros
bottom of page