top of page

Kad jūsų maldos būtų atsakytos...

SUSITAIKYKITE su tais, su kuriais kažkada turėjote konfliktų, ginčų ar nesutarimų, kurių metu įskaudinote, įžeidėte, pasišaipėte, išjuokėte ar apgavote kitą žmogų ir pan. Galbūt su kažkuom jau senai nebesikalbate dėl panašių kilusių susipriešinimų? Gal tai brolis, sesuo, tėvas....? O gal tai visiškai svetimas žmogus? Tai nėra svarbu.

Supraskite, Šventas Raštas sako, kad mums būtina susitaikyti su visais ir gyventi su kiekvienu taikoje, kiek tai nuo mūsų priklauso (Rom. 12:18), ir tai padės tuom, kad mūsų maldos nebebus trukdomos praeities šešėlių ir nesantaikos nuodėmės.

Ir taip darant, mūsų maldos būs priimtinos Dievui ir atsakytos.Jėzus aiškiai pasakė, kad prieš einant pas Dievą į maldą, ar prieš darant kažką dėl Dievo, mums būtina susitvarkyti reikalus su tais, su kuriais turėjome kažkokių konfliktų, jeigu tikimės kažko gauti iš Dievo. Kitaip kodėl mes tikimės, kad mūsų maldos bus atsakytos, jei nesilaikome paties meilės įstatymo, kurio laikydamiesi turime siekti taikos vieni su kitais?


Jėzus mokė sakydamas:


'' Todėl jei neši dovaną prie aukuro (eini pas Dievą kažko tikėdamasis) ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave,

palik savo dovaną ten prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su savo broliu, ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną''. (Mato 5:23)


Juk Jėzus aiškiai pasakė, kad taikdarių yra Dievo karalystė (Mato 5).


Jei mumyse nėra meilės artimui (net jei tai ir svetimas žmogus su kuriuo kažkada susipykom), tai tada mes nesilaikome Dievo įsakymų ir Jo žodis nėra mumyse. Jei nemylime savo brolio/savo artimo, tai kaip galime sakyti, kad mylime Dievą? (I Jono 4:20).


Taigi, eikite ir susitaikykite su tais, kuriuos galbūt kažkada nuskriaudėte ar įžeidėte. Atsiprašykite tų, kuriuos įskaudinote ar netokį žodį pasakėte. Kiek tai yra įmanoma ir kiek tai nuo jūsų priklauso, visomis jėgomis siekite susitaikyti su visais broliais, taip siekdami Dievo veido, Jo artumo ir Jo karalystės. Ir tada jūsų maldos nebus trukdomos. Dievas atsakys į jūsų prašymus ir būsite Jam priimtini.

Net jeigu kitas buvo teisus ar neteisus, tai nėra svarbu, susitaikymo, tarpusavio meilės ir santarvės sąlyga yra būtina visiems. Ir tai yra Dievo žodis.


Dievas tepadeda jums susitvarkyti viską, kas dar liko nepadaryta. Dievas tepadeda išsitiesinti savo širdis ir savo kelius. Būkite palaiminti Viešpatyje Jėzuje Kristuje. Amen.


/Jėzaus Šviesa/


Kiti krikščioniški straipsniai ir skaitiniai

22 peržiūros
bottom of page