top of page

Jėzus Kristus - vienintelis užtarėjas!

Visas Šventas Raštas įvardyja tik vieną užtarėją ir tai - Jėzus Kristus. Cituoju:


‘’O kadangi šis (Jėzus Kristus) išlieka per amžius, Jis turi neatšaukiamą kunigystę. Todėl Jis ir gali visada išgelbėti tuos, kurie per Jį eina prie Dievo, nes Jis amžinai gyvas, kad juos UŽTARTŲ’’.


Čia raktinis žodis - ''užtartų''. Tai reiškia, kad Jėzui yra priskiriamas UŽTARĖJO TITULAS, nes Jis kentėjo, mirė ir prisikėlė iš numirusiųjų ir yra gyvas, kad galėtų mus užtarti. Ir šie išvardyti dalykai yra reikalingi kriterijai, norint tapti žmonių užtarėju.


Tad klausimas visiems, ar neturėtume paklusti Šventajam Raštui ir melstis tik Jėzui Kristui arba per Jėzų Kristų Tėvui, kaip tai liepia Šv. Rašto mokymai?

Kodėl daugelis meldžiatės Marijai ir kitiems šventiesiems užtarimo, jeigu jie nekentėjo, nemirė ir neprisikėlė iš numirusiųjų, kad gautų ir turėtų užtarėjo titulą ir galimybę mus užtarti? Argi nežinote, kad meldimasisi kitiems, apart Dievui, tai stabmeldystės nuodėmė?


Dievas juk sako:


''Aš neduosiu savo garbės kitam ir savo šlovės stabams''. (Iz. 42:8).


Melstis kitiems, tai ne tik stabmeldystė, bet taipogi ir šventvagystė, nes šitaip yra apvagiamas Dievas ir šlovė, kuri Jam priklauso.


Ar neturėtume paklusti Šventajam Raštui, kuris yra vienintelis Dievo įkvėptas žodis ir kuris sako, cituoju:


‘’Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, (ir) auklėti teisumui,...’’. (II Timot. 3:16).Tai kodėl neklausome ką sako Šventas Raštas, jeigu tik vienintelė Biblija yra skirta mokyti tikėjimo ir tikros krikščionybės pažinimo bei jos praktikų? Kodėl nevykdome ką sako Dievo žodis? Kodėl meldžiatės Marijai ir šventiesiems, ir kaikurie, netgi, sugalvoja melstis angelams, visokiems atvaizdams ir statuloms, taipogi, saulei, mėnuliui, žvaigždėms, žemei, kūrinijai, visatai ir t.t.? Negi nežinote, kad nepaklusnumas Dievo Žodžiui yra tolygus nuodėmei?


Juk aiškiai parašyta, kad vienintelis mūsų užtarėjas yra Jėzus Kristus, kuris užtaria mus prieš Tėvą, nes sumokėjo už mūsų kaltes, stojo į tarpą tarp mūsų ir Dievo, ir tarė, Aš sumokėjau kainą, dabar Tėvas turi atsakyti į tikinčiųjų prašymus ir maldas ir padėti jiems visame kame, jeigu tik jie tiki ir laikosi įsakymų. Štai kaip mums yra duodamas užtarimas. Tai kodėl bėgate užtarimo pas tų, kurie negali jo suteikti?

Dievas yra pasakęs, cituoju:


‘’Nieko nepridėkite prie mano įstatymų ir nieko iš jų neatimkite. Laikykitės Viešpaties, jūsų Dievo, įsakymų, kuriuos jums skelbiu’’. (Pak. įst. 4:2).


‘’Laikykis.. įsakymų ir paliepimų, kuriuos tau skelbiu šiandien, kad tau ir tavo vaikams gerai sektųsi ir ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duoda visiems amžiams“. (Pak. Įst. 4:40).


Taigi, laikykimės Dievo įsakymų, Jo nuostatų ir Jo mokymų, nepridėdami nieko ir nieko iš jų neatimdami. Nepraktikuokime žmoniškų papročių. Meldimasis Marijai ir šventiesiems tai yra tik žmogiški susikurti ir prasimanyti papročiai, bet tai nėra Dievo žodis ar paliepimas. Nes tokių praktikų mes nerandame niekur Naująjame Testamente.

O Jėzus labai aiškiai pasakė, ką mano apie žmogiškus prasimanytus papročius ir žmogiškas tradicijas. Jis tarė:


‘’Palikdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių tradicijų – … ir daug kitų panašių dalykų darote“. Ir Jis pridūrė: „Puikiai jūs paverčiate niekais Dievo įsakymą, kad tik išsaugotumėte savo tradicijas! (Mork. 7:8).


Nepaklusnumas Dievo žodžiui ir žmogiškų tradicijų laikymasis yra didelė nuodėmė prieš Dievą, nes tradicijos ir žmonių pramanai yra iškeliami aukščiau Dievo žodžio. Ir kai žmogus pradeda nepaklusti Dievo žodžiui ir šitaip nusidėti, tada Dievas siunčia negandas į žmogaus gyvenimą, kurios paliečia ne tik tą žmogų, bet ir jo vaikus, artimuosius, gimines ir visą šeimą iki tolimos kartos. Tad negi jūs šito norit?

Todėl raginu, atgailaukite dėl šios sunkios nuodėmės visi, kurie taip darote, kurie kreipėtės į visokeriopus pramanytus užtarėjus, ir Viešpats bus jums gailestingas ir jums atleis. Gręžkitės nuo visų, taip vadinamų, pramanytų ‘’užtarėjų’’ į tikrąjį ir vienintelį užtarėją - Jėzų Kristų, ir tik Jam vienam melskitės, arba melskitės Tėvui, Jėzaus vardu.


Dievas teduos praregėti ir suprasti, kad nieko nėra svarbiau už Jo Žodį, kuriam privalome paklusti ir daryti tik tai, kas parašyta Naująjame Testamente, nieko nepridėjus ir nieko neatėmus iš jo..


Dievas jums tepadeda ateiti į visą supratimą ir į teisingą tikėjimo pažinimą. Amen.


/Jėzaus Šviesa/


Kiti krikščioniški straipsniai ir skaitiniai:

16 peržiūrų
bottom of page