top of page

Instrukcijos išsilaisvinimo link, nuo įvairių negalavimų

Instrukcijos išsivadavimo link, nuo prakeikimų, apsėdimų, demoniškų naktinių atakų, ligų, depresijos, streso, nemigos, šizofrenijos priepuolių, nerimo, valgymo sutrikimų, nuo žalingų įpročių (rūkymo, alkoholizmo, kvaišalų, pornografijos, azartinių lošimų), nuo betkokio burtininkavimo, baltosios ir juodosios magijos ir nuo New Age praktikų padarinių (tiems, kurie praktikavę hinduizmą, jogą, meditacijas, kundalini, reiki, kristalus, čanelingą, manifestacijas, čakras, zen, matreiją, šambalą, psichodelikus, astrologiją, taro kortas, praktikas su energetika ir kt.).Žmonės susidūrę su minėtais negalavimais ir negalėdami iš jų išsilaisvinti, neretai ieško pagalbos pas įvairius burtininkus, šamanus, aiškiaregius, hipnotikus, magus, reiki meistrus, biolauko valytojus, holistikos gydytojus ir egzorcistus. Bet išbandę viską ir išleidę nemažai pinigų ant įvairiausių paslaugų ir kelionių, taip ir grįžta namo nieko nepešę. O jeigu savijauta kažkiek ir pasikeičia, paprastai tai būna trumpalaikiai pokyčiai arba trumpalaikis pagerėjimas, po kurio, netrukus, žmogui tik dar labiau pablogėja. Ir taip yra todėl, kad šių minėtų ‘’gydytojų gydymai’’ nėra Dievo palaiminti, nes tie gydymai buvo atlikti nuodėmėje. T.y. Dievas draudžia naudotis visokių burtininkų, aiškiaregių ir stabmeldžių paslaugomis, nes visa tai skaitosi nuodėmė (pgl. Šv. Raštą tai Dievo draudžiami užsiėmimai) ir tai automatiškai tuoj pat užtraukia prakeiksmą. Net ir egzorcistai, labai dažnai negali padėti apsėstiesiems, nes arba patys gyvena nuodėmėse arba apsėstasis tebegyvena nuodėmingą gyvenimą.


Supraskite kartą ir visiems laikams, kad visos ligos, negalavimai, depresijos, apsėdimai ir žalingi įpročiai, visa tai yra nuodėmės pasekmė, nes Dievas sako, kad ‘’Nuodėmės kaina yra mirtis’’ (Rom. 6:23), (mirtis tai nebūtinai žmogaus mirtis, tai taipogi visokios negandos, fizinės ir dvasinės sveikatos pablogėjimai, susirgimai, depresija, alkoholizmas, narkotikai, manijos, apsėdimai, sveiko proto netekimas ir t.t. Įvairiapusė mirtis įvairių aspektų).

Na, o visus šiuos negalavimus ir ligas, kuriuos žmogus tik patiria, juos sukelia netyrosios dvasios, atakuodamos žmogų arba iš išorės arba iš vidaus. Tad jeigu jūs manot, kad koks nors energetikos gydytojas, burtininkas ar egzorcistas spragtels pirštais ir kažkokiu tai stebuklingu būdu jus išvaduos, tai jūs labai klystate. Taip nebus, nes tiek fiziškai, tiek dvasiškai sergantis žmogus vis dar tebėra savo nuodėmėse ir jose toliau tebedalyvauja lankydamasis pas ‘’gydytojus’’, kurie kviečia jus toliau dalyvauti nuodėmingose praktikose. Dažniausiai, būtent todėl ir neateina išgyjimas ar išlaisvinimas. Tai dėl nuodėmingo gyvenimo būdo.


Apaštalas Paulius todėl ir sako, kadangi nuodėmiaujame, todėl mūsų tarpe yra labai daug silpnų, dvasiškai ir fiziškai ligotų bei mirštančių. (I Korint. 11:30).


Bet jeigu, kažkokiu tai būdu, per Dievo malonę, žmogus sulaukia pagalbos, tarkim per maldą arba per medicinos daktarų konsultacijas ir medikamentus, ir pasveikęs žmogus toliau tebevaikšto savo nuodėmėse, tai nenuostabu, kad po kurio laiko, tam žmogui vėl viskas atsinaujina arba atsiranda kitos bėdos, ir jam po to būna dar sunkiau negu buvo pirmiau.


Štai ką mokė Jėzus apie tai, kas nutinka žmogui, kuris tebevaikšto nuodėmėse po to, kai būna išvaduotas nuo netyrosios dvasios, kuri sukelia fizines ir dvasines ligas arba apsėdimus:


„Netyroji dvasia, išėjusi iš žmogaus, klaidžioja bevandenėse vietose, ieškodama poilsio, ir neranda. Tada ji sako: ‘Grįšiu į savo namus, iš kur išėjau’. Sugrįžusi randa juos tuščius, iššluotus ir išpuoštus (tai išgydytas arba išvaduotas žmogus). Tada eina, pasiima kitas septynias dvasias, dar piktesnes už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma’’. (Mato 12:43).


Taigi, šiame straipsnyje pateiksime visas instrukcijas, ką reikia daryti, kad išsivaduoti nuo viršuje jau paminėtų visų problemų ir negalavimų, kurie yra sukeliami netyrųjų dvasių.

Žinoma, tai ne vienadienis procesas, bet jei tvirtai užsispirsite laikytis to, kas bus nurodyta daryti, Dievas tikrai padės ir atsakys į jūsų prašymą, nes tik su Dievu yra įmanoma viskas, net ir dalykai, kurie mums atrodo neįmanomi.


Šventas Raštas sako, kad Jėzuje Kristuje yra paslėpti visi žmogaus poreikiai: tai amžinas gyvenimas, sveikata, pagyjimai, įvairūs išvadavimai, išgelbėjimas, sveikas protas ir visos kitos geros dovanos, galinčios padėti žmogui pereiti iš tamsos į šviesą.

Taigi, mūsų taip norimas vaistas yra Jėzaus rankose. Jis yra mūsų didysis Gydytojas, todėl turime kreiptis į Jį.

Nes juk norint pasveikti nuo betkokio negalavimo, žmogus paprastai eina pas daktarą. Jis pasipasakoja apie savo negalavimus, leidžiasi apžiūrimas, darosi tyrimus ir galiausiai prašo gydymo. Šitaip tarp paciento ir daktaro atsiranda tarpusavio ryšys ir bendravimas, ko pasekoje prasideda gydymas, kuris paprastai trunka kurį laiką. Gydymo metu, daktaras stebi pacientą, jų bendravimas tęsiasi toliau, o pacientas, kiekvieną dieną vykdo daktaro nurodymus per visą gydymo laiką, kad ir kiek tai besitęstų.

Taigi, lygiai taip pat viskas veikia ir su mūsų dangiškuoju Gydytoju, su mūsų Dievu.

Supraskite, kad jūsų visos problemos yra surištos su dvasiniais dalykais (t.y. dėl nuodėmės), todėl mes ir turime eiti pas dvasinį Gydytoją, kuris gali pagydyti ne tik sielą, bet ir kūną. Tik Jėzus Kristus gali išvaikyti visas netyrąsias dvasias ir išlaisvinti nuo visokių ligų, negalavimų, apsėdimų, žalingų įpročių ir betkokios nuodėmės, kuri mus fiziškai ir dvasiškai pančioja ir sargdina.


Taigi, ką daryti, kad gautume Dievo malonę ir pagydymą bei išvadavimą?

Tai, kas bus nurodyta, darykite namuose.


1. Pirmiausia, turite pripažinti, kad esate nusidėjėlis ir jums yra reikalingas gelbėtojas, kuris gali ne tik nuplauti jūsų visas nuodėmes, bet taipogi išvaduoti nuo nuodėmės padarinių, kuriuos dabar patiriate ir kenčiate.


2. Antra, jeigu jau pripažinote, kad esate nusidėjėlis ir jums reikalingas gelbėtojas, tada jums būtina įtikėti, kad Jėzus Kristus, yra vienintelis žmonijos gelbėtojas, kuris sumokėjo nuodėmės kainą savo mirtimi. (Nes nuodėmės kaina yra mirtis, Rom. 6:23). Šitaip Jis atpirko jūsų nuodėmes, būdamas nubaustas jūsų vietoje, kad jums nebereiktų kentėti dėl savo nuodėmės padarinių (t.y. ligų, negalavimų, apsėdimų) ir dėl bausmės (teismo dieną). Tikėkite, kad Jėzus Kristus sumokėjo pilną kainą už jūsų nuodėmes ant kryžiaus, ir trečią dieną prisikėlė iš numirusiųjų ir yra gyvas, todėl galintis čia ir dabar jus girdėti, išklausyti ir jums padėti. Kiekvienas, kuris tikės Juo ir vykdys Jo įsakymus, tas gaus palaiminimus ir apsaugą šiame gyvenime ir amžinybę kitame gyvenime.


3. Trečia, jeigu priimate tikėjimą Jėzumi Kristumi, kaip savo asmeniniu gelbėtoju, tai tada eikite prie sekančio žingsnio ir pakvieskite Jėzų Kristų į savo gyvenimą ir į savo širdį. Atgailaukite ir atsiprašykite Jėzaus už visas (kurias tik prisimenate) nuodėmes, kad Jam teko kentėti jūsų vietoje ir prašykite, su visu širdies nuolankumu, kad Viešpats duotų jums savo Šventąją Dvasią, kad Jis (Šventoji Dvasia) apsigyventų jumyse, nes Šventoji Dvasia ir yra tai, kas gydo, apvalo, išvaiko visas netyrąsias dvasias.


Jeigu nežinote ar nemokate kaip viso šito melsti, galite melstis kad ir šia malda, kuri irgi tinka, tik maldos metu, išvardinkite nuodėmes, kurias tik prisimenate.


ATGAILOS MALDA

Viešpatie, Jėzau Kristau, aš ateinu pas Tave būdamas toks, koks esu. Pripažįstu, kad esu nusidėjėlis ir stokoju Tavo šlovės ir garbės. Aš atsiprašau, kad ėjau savo keliu be Tavęs. Ačiū, kad mirei ant kryžiaus už mano nuodėmes ir mano savanaudiškumą. Tikiu, kad trečią dieną prisikėlei iš numirusių ir esi gyvas šiandieną. Tikiu, kad šiuo metu esi šalia manęs. Viešpatie, esu kaltas prieš Tave ir vertas pragaro bausmės. Atleisk man už visas mano padarytas nuodėmes ir kaltes, nes per jas turėjai kentėti neapsakomas kančias. Atleisk man, meldžiu!!! Atveriu Tau savo širdies ir gyvenimo duris – būk maloningas man ir pripildyk mane savo Šventąja Dvasia. Tapk mano gyvenimo Viešpačiu. . Savo šventu krauju nuplauk mane nuo viso, kas mane buvo suteršę ir surišę. Savąja Dvasia įeik į mano širdį ir į mano gyvenimą. Padaryk mane Dievo vaiku ir dovanok man amžinybę. Aš priimu Tave dabar, jog būtum mano gyvenimo centras ir savo širdimi tikėdamas, lūpomis išpažįstu Tave savo sielos GELBĖTOJU ir VIEŠPAČIU. Lydėk mane tuo keliu, kuriuo turiu eiti pagal Tavo valią. Būk nuo šiol man pats svarbiausias, būk mano Mokytojas ir Vedlys. Pakeisk mane taip, kaip Tu to nori. Pasižadu nuo dabar, ne tik tuščiai kalbėti, jog tikiu, bet tikėti tvirtu ir tikru tikėjimu, taip, kad mano gyvenime atsispindėtų šventumo ir doros kelias, pagal Tavo mokymus ir paliepimus. Nes tik taip atrodo tikras ir nesumeluotas tikėjimas, kurio Tu nori. Stengsiuosi laikytis Tavo įsakymų kiekvieną dieną ir apie juos galvoti, jog nepamirščiau, bet vykdyčiau. Padėk man juos pažinti. Pasitikiu Tavimi, kad man padėsi. Dėkoju Tau ir šlovinu Tave už tavo gailestingumą ir meilę, kurią pademonstravai ant kryžiaus dėl manęs. Ačiū, Tau!!! Būk palaimintas per amžių amžius, amen.


Beje, kai sakome prašyti, jog Šventoji Dvasia apsigyventų jumyse, tai nėra kažkokia poezija ar grožinė literatūra ar eilinė metafora. Tikrai ne. Bet paprašius Šventosios Dvasios apsigyventi jumyse, Šventoji Dvasia, tikrąja ta žodžio prasme, būtent tai ir padaro, įeidamas į mūsų kūną, jame apsigyvena. (Tai Jėzaus Dvasia, todėl Šv Dvasia yra vyriškos giminės asmuo. Tai byloja Šventas Raštas pgl. įv. klb. vertimus).

Šitaip mūsų kūnas tampa Dievo šventykla, kurioje pradeda dvelkti ir gyventi Dievo Dvasia. Iš ten Dievo (Šv.) Dvasia pradeda mus vesti, mokyti, konsultuoti, valyti, vaduoti, guosti, patarti ir t.t. Žmogus yra keičiamas iš pikto į gerą. Ateina išlaisvinimas nuo įvairiausių dalykų, žmogus kasdieną yra šventinamas.

Taigi, kasdieną savo maldose prašykite, kad Jėzaus Kristaus Dvasia, kuri yra Šventoji Dvasia, apsigyventų jumyse ir jūsų kūnas tada taps Dievo šventykla, nes Šventas Raštas sako:


‘’Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau?’’ (I Korint. 6:19).


‘’ Ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir Dievo Dvasia gyvena jumyse? Jei kas Dievo šventyklą teršia, tą Dievas sunaikins, nes Dievo šventykla šventa, ir toji šventykla – tai jūs!’’. (I Korint. 3:16-17).


Taigi, nepaliaudami, su tvirtu tikėjimu, nedvejodami melskitės ir prašykite Dievo Šventiosios Dvasios dovanos ir išlaivinimo ir Dievas atsakys, jei tvirtai tikėsite ir seksite tolimesniais nurodymais. Bet labai svarbu yra tikėti be jokių dvejonių, nes raštas sako:


‘’Bet tegul prašo tikėdamas, nė kiek neabejodamas, nes abejojantis panašus į jūros bangą, varinėjamą ir blaškomą vėjo. Toksai žmogus tenemano ką nors gausiąs iš Viešpaties, – toks svyruojantis, visuose savo keliuose nepastovus žmogus’’. (Jok. 1:6-8).


‘’ O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai Jo ieškantiems atsilygina’’. (Hebr. 11:6).


Taip pat būtina yra suprasti tai, kad pradėjus eiti Dievo link, pradėsite jausti netyrųjų dvasių pasipriešinimą. Tai suprasite iš to, kai tarkim, situacija, liga ar apsėdimas, rodos, dar labiau paūmėjo arba paaštrėjo. Bus bandoma įvairiais būdais atgręžti jus atgal nuo siekio išsivaduoti einant tikėjimo link. Mat velnias paprastai be kovos niekada nepasiduoda ir nepaleidžia savo aukos, todėl žinokite ir turėkite omeny, kad jums tikrai teks pakovoti.

Ir nesvarbu kas benutiktų, net jei situacija imtų tikrai darytis beviltiška, tokiu momentu jūs ypač privalote dar labiau stengtis ir artintis Dievo link: einant į maldą, laikantis savo tikėjimo ir laikantis Dievo paliepimų, kurie bus nurodyti toliau.

Tad taip paprastai nepasiduokite, kai velnias ateis, bandydamas jus visaip išmušti ar atbaidyti nuo tikėjimo, nes jis žino, kad gyvas tikėjimas Dievu, gali išlaisvinti jus nuo velnio gniaužtų.

Atakoms padidėjus, nenustokite laikytis savo kurso. Būkite tvirto ryžto ir su visu kruopštumu bei stropumu priešinkitės velniui. Kiekvieną dieną nusistatykite širdyje melstis Jėzui ir prašyti Jo atleidimo už visas jūsų nuodėmes, kurias tik prisimenate. Prašykite Jo Šventosios Dvasios, kad apsigyventų jumyse. Laikykitės Dievo mokymų (kuriuos galite rasti Naujame Testamente, bet apie tai pakalbėsime netrukus). Galiausiai, šėtonas (netyrosios dvasios), matydamas, kad negali į jus įkibti dėl jūsų tvirto tikėjimo ir paklusnumo Dievui, tada jis pats apsisukęs bėgs nuo jūsų. Ir tada iš šios kovos išeisite nugalėtojas, jūs pasiimsite savo prizą. Dievas patenkins jūsų prašymus.


‘’Todėl atsiduokite Dievui; priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų. Artinkitės prie Dievo, ir Jis artinsis prie jūsų… Nusižeminkite prieš Viešpatį, ir Jis jus išaukštins (padės jums)’’. (Jok. 4:10).


4. Ketvirta, privalu įsigyti Kanoninę Bibliją ir skaityti Naują Testamentą, pradedant nuo Mato arba Jono evangelijos, kad susipažintumėte su Jėzaus Kristaus mokymais, kurie yra būtini jūsų tikėjimo kelionei. Kiekvienam yra privalu žinoti, ko Dievas reikalauja iš mūsų, jog gautume Dievo malonę ir būtume Jam priimtini. Kad mūsų prašymai ir maldos nebūtų atmestos. Kasdieną, asmeniškai skaitykite, studijuokite ir mokykitės laikytis to, ko moko Jėzus Kristus ir apaštalai, ir jūs būsite pakeliui į savo išlaisvinimą ir pagydymą.

Jeigu neturite Biblijos, tai tada Kanoninę Bibliją galite nusipirkti betkokiame knygyne arba internetinėje parduotuvėje. Štai nuoroda, kur galima užsisakyti: https://www.biblijatau.lt/naujausi-leidiniai/189-biblija-125-x-185-cm-kanonine-lanksciais-virseliais.html?fbclid=IwAR0wIdwb7P_TLxQvqDcmh4wtCOpp6Ir7BUVUCGXZhocsQsNOqr1Nc8stjh8


5. Penktas žingsnis, tai susirasti žmonių, kurie yra tikintys krikščionys ir paprašyti jų, kad jie pastoviai melstusi už jus, kad išliktumėte tvirti ir nepajudinami savo tikėjime, kad ateitų atgaivos laikai ir kad būtumėte išlaisvinti nuo savo problemų su kuriomis kovojate. Tai gali būti pavieniai tikintys žmonės, kaip pvz., jūsų artimieji, draugai, pažįstami (jeigu tik jie yra tikintys), arba žmonės iš geros, Biblija besivadovaujančios krikščioniškos bendruomenės.

Būtų gerai, jei galėtumėte, karts nuo karto, susiburti kartu su tais, kurie už jus meldžiasi, kad jie dėtų ant jūsų rankas ir melstų Dievą jums pagyjimo ir išvadavimo, patepant jūsų kaktą aliejumi, kaip tai mokė daryti apaštalas Paulius:


‘’Kenčia kas iš jūsų? Tesimeldžia…Kas nors pas jus serga (fizinėmis arba dvasinėmis ligomis)? Tepasikviečia [brandžius tikinčiuosius], ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties (Jėzaus) vardu. Ir tikėjimo malda (-os) išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusidėjęs, jam bus atleista’’. (Jok. 13:15).


Jei šiuo metu neturite kas už jus galėtų pasimelsti, rašykite asmeninę žinutę su maldos prašymu ir jūs būsite palaikomas mūsų maldose. Prie viso to, taipogi rekomenduojame prisijungti prie šios labai geros maldos šioje nuorodoje: https://www.youtube.com/watch?v=Q_YU76XRNb8&t=4s


6. Šeštas žingsnis, priėmę tikėjimą ir susipažinę su Kristaus mokymais iš Naujojo Testamento, būtinai pasikrikštykite. Krikštas galimas įvykdžius jau išvardintus pirmuosius keturis punktus.

Susiraskite brandų krikščionį, kuris gyvena dievotą gyvenimą ir laikosi Biblinių mokymų, pagal Jėzų ir apaštalus. Toks žmogus gali jus drąsiai krikštyti, nes būtent taip ir buvo daroma ankstyvosios krikščionybės laikais.

Krikštas gali būti atliekamas upėje, ežere, jūroje, baseine, vonioje. Betkur, kur tik galima pilnai panerti po vandeniu. Krikštykitės taip, kaip krikštyjosi Jėzus Kristus, apaštalai ir visi pirmieji krikščionys. Jeigu esant sunkiai fizinei būklei, žmogui to padaryti neįmanoma, tai tada pakanka vandeniu aplieti kaktą.

Betkuriuo atveju, krikštas turi būti atliekamas Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Tada žmogus panardinamas po vandeniu ir iškeliamas iš po vandens, arba esant sunkiai būklei, žmogaus kakta apipilama vandeniu.

Paprastai, krikšto metu, Dievas ir duoda Šventąją Dvasią, kuri apsigyvena žmoguje ir pradeda gydymo ir išlaisvinimo procesą. Nors būna, kad Dievas duoda Šventąją Dvasią ir anksčiau. Bet tai nevyks nei anksčiau, nei po krikšto tol, kol nepradėsite gyventi ir nuoširdžiai vaikščioti pagal Dievo mokymus, kurie aprašyti Naujame Testamente.

Jei nežinote, kas galėtų jus pakrikštyti, kreipkitės į mus rašydami asmeninę žinutę, pasistengsime padėti.


7. Septintas žingsnis. Po krikšto nenustokite toliau melstis ryte ir vakare, ir kiek tik įmanoma per dieną mintimis būkite ryšyje ir bendravime su Dievu. Kuo dažniau skaitykite ir mokykitės iš Šventojo Rašto, Naujojo Testamento. Žinokite ir atminkite, kad gydymo procesas toliau tebesitęsia ir Dievas padarys kiekvienam pagal jūsų tikėjimo dydį ir pagal jūsų paklusnumą Jo paliepimams. Vieniems pagalba ateina greičiau, kitiems užtrunka kurį laiką, bet nenuleiskite rankų ir nenusiminkite. Jeigu visomis jėgomis ir su visu stropumu atsiduosite paklusti Dievui, tai ir pagydymas bus pilnas ir greitas, bet jei tik dalinai pasišvęsite paklusti Dievui, tai jūsų pagydymas ir išvadavimas bus tik dalinis ir jis gali užtrukti kol tai įvyks. Todėl būtina įdėti visas jėgas ir pastangas, kiek tai priklauso nuo jūsų. Tai kelionė, ir per vieną dieną viskas neįvyks, bet jeigu tvirtai nusistatysite savo širdyje siekti Dievo nurodyto kelio, tai Jis galiausiai suteiks jums išgelbėjimą. Nes Dievas sako:


„Jei atidžiai klausysi Viešpaties, savo Dievo, ir darysi, kas teisu Jo akyse, kreipsi dėmesį į Jo įsakymus ir laikysiesi visų Jo nuostatų, tai ant tavęs (Aš, Dievas) neužleisiu nė vienos tų nelaimių, kurias užleidau ant egiptiečių, nes Aš esu Viešpats, tavo gydytojas“.(Išėj. 15:26).


Jėzus sako: ‘’Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva“. (Mato 11:28-30).


Ir atminkite, kad nuo tos minutės, kai tik nuspręsite sekti šiomis instrukcijomis ir eiti savo išlaisvinimo link, Jėzus bus su jumis nuo pat pirmos akimirkos, kai tik tikėjimu pakviesite Jį į savo gyvenimą. Jis bus su jumis nuo pat pradžios ir eis per visą šį procesą kartu su jumis.

Tad nesijaudinkite ir žinokite, kad jūs nesate vienui vienas visame šiame reikale. Viešpats pats ves jus ir rodys jums kelią, nes Jis sako:


‘’Aš būsiu su tavimi ir tave saugosiu, ir lydėsiu visur… nepaliksiu tavęs, kol įvykdysiu tai, ką esu pažadėjęs“. (Pr. 28:15).


‘’Atsimink, ką įsakiau, – būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok! Aš, Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi“. (Joz. 1:9).


Tad stiprybės jums. Pasitikėkite Dievu visa širdimi ir Jis išves jus į dienos šviesą, nes tokia yra Dievo dovana visiems, kurie artinasi Jo link, ieško Dievo veido bei Jo kelių pažinimo.


‘’Gėrėkis Viešpačiu, ir Jis suteiks tau, ko geidžia tavo širdis. Pavesk Viešpačiui savo kelią, pasitikėk Juo, ir Jis veiks’’. (Psalm. 37:4-5).


Nusikopijuokite, išsirašykite arba išsisaugokite šias instrukcijas. Galbūt jos kažkam pasitarnaus, o galbūt jos yra reikalingos jums, todėl skaitykite jas dar ir dar kartą. Užsibrėžtai vykdykite kiekvieną punktą. (Vienintelis penktas punktas yra neprivalomas, jeigu nėra kaip tai įvykdyti).

Labai prašome dalintis ir bendrinti šį straipsnį, nes tai gali išlaisvinti betkurią sielą iš juodžiausios tamsos. Tad pabūkite ištikimais Dievo tarnais ir gelbėkite vieni kitus dalindamiesi ir skleisdami šiuos pamokymus ir instrukcijas.

Dėkojame iš anksto už betkokią jūsų tarnystę ar pagalbą žmogui, Dievas telaimina ir telydi jus. Amen.


Jeigu turite daugiau klausimų, galite rašyti mums emailu: jezaussviesa@gmail.com arba galite rašyti mums žinutę į feisbuką šioje nuorodoje: https://www.facebook.com/DievasJezusKristus


/Jėzaus Šviesa/400 peržiūrų

3 commentaires


edita sėkmė
edita sėkmė
17 févr. 2023

Dėkoju Dievui, kad buvo išgirstos maldos ir su jų pagalba radau JUS !!!

Apsivalymo tema ypač aktuali man šiai dienai, nes buvau pakliuvusi į itin klastingas pinkles... per nežinojimą...

Ir kai pradėjau melstis Dievui, nuo kurio buvau nutolusi, ir tuo pačiu, tvirtai tikėdama, kad esu lydima Kristaus, ir taip buvau klastingai užliūliuota meile.. šiai dienai, atgailaudama, esu be galo Dėkinga tiek žmogui, kuris ištiesęs ranką atvėrė mano akis ir, pasikartosiu, Dievui, kuris lydėdamas mane atvedė iki Jūsų. Pradžioje per YouTube (klausausi ir kartoju kas vakarą jūsų keletą maldų), ir šnd. - čia. Ačiū, kad esate! Kokia laimė, kai pasitvirtino mano intuityvi malda su apgailestavimu už nuodėmes (ir tą patį perskaitau čia) ir su mintimis apie bendraminčių, tyrų, tik Dievo/Kristaus lydi…

J'aime
edita sėkmė
edita sėkmė
19 févr. 2023
En réponse à

Dėkoju 🥰

J'aime
bottom of page