top of page

Ekumenizmas veda į paklydimą.

Šis straipsnis yra skirtas tiems, kurie renkasi į tokius dvasinius susirinkimus, kuriuose dalyvauja įvairių tikėjimų arba skirtingų krikščioniškų konfesijų tikintieji, kad susibūrę pašlovintų Dievą, pasimelstų vieni už kitus, bei pasidalintų savo liudijimais.

Dalykas yra tas, kad šie tikintieji, tame nemato nieko blogo, nors tikrovė yra visai kitokia. Žmonės nesupranta, kad Dievas nepritaria dalyvavimui tokiuose susibūrimuose. Kodėl? Todėl, kad ten ,,nekvepia,, tiesa. Daugelis galbūt tai neigs, bet deja, tai yra ekumenizmo forma. Pasižiūrėkime kaipgi tai atrodo.

Ekumenizmas - kai skirtingos krikščioniškos denominacijos, ar netgi visiškai skirtingos religijos, buriasi kartu pagarbinti vieną Dievą. Ir šiandieną tai matome iš Popiežiaus Pranciškaus, kitų religijų atstovų, bei musulmonų lyderių susibūrimų, kuriuose jie kartu susirinkę, garbina Dievą, sakydami, kad tas pats Dievas yra visų religijų Dievas. Todėl nenuostabu, kad šiuo metu tai vyksta ne tik įvairiose šalyse iš vidaus, susibūrus skirtingoms religijoms arba skirtingoms krikščioniškoms konfesijoms į vieną, bet tokie susibūrimai yra organizuojami jau ir tarptautiniame lygmenyje, kai įvairių tautų žmonės renkasi kartu pagarbinti Dievą, kuris anot garbintojų, dalyvauja visose religijose bei visose bažnyčiose.

Bet tikrovė yra tokia, kad visa tai eina vienos pasaulinės religijos įkūrimo, bei įtvirtinimo link, kurios pamatas - vienas Dievas visoms tautoms/tautų religijoms.

O tai yra apgaulingas kelias, kuriuo jau daugelis pasekė. Atkreipkime dėmesį į tai, ką sako Kristus:


"Jėzus tarė: Kiekviena karalystė, pasidalijusi prieš save, tampa suniokota ir kiekvienas miestas ar namai, pasidaliję prieš save neišsilaikys". (Mt.12:25 Biblija)


Tai kaip jūs įsivaizduojate Dievą, veikiant skirtingų krikščioniškų denominacijų susibūrimuose, kai tuo tarpu tos pačios skirtingos krikščioniškos denominacijos yra susiskaldžiusios/pasidalinusios tarpusavyje ir nesutaria dėl daugelio krikščioniškų tiesų, mokymo doktrinų bei praktikų? Aš jau nekalbu apie skirtingas religijas, kurios renkasi kartu pagarbinti ar pašlovinti vieną Dievą.

Apaštalas Paulius sako, kad tikroji Dievo bažnyčia turi būti vienos minties ir sutarti vienoje tiesoje, kad visi galėtu šlovinti vieną ir tą patį Dievą, vienoje ir toje pačioje Tiesoje.


"Broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus, kad visi vienaip kalbėtumėte ir nebūtų tarp jūsų susiskaldymų, bet kad būtumėte tobulai suvienyti vienos minties ir vieno sprendimo". (1 Kor 1,10 Biblija)


Reiškia turi būti vienas Dievas, vienas tikėjimas ir viena tiesa.

Kodėl tai yra svarbu? Pateiksiu pavyzdį:

Šiuose skirtingų religijų arba krikščioniškų denominacijų susibūrimuose, žmonės dažnai dalijasi savo liudijimais. Vienas pasako: "Va man pasirodė šventoji mergelė Marija ir atėjau į tikėjimą…"Dar kitas pasakoja: " Mano močiutė man davė gabalėlį šventos Aguotos duonos ir nuo tada man ėmė sektis, taip aš įtikėjau ir atėjau pas Jėzų..".

Tokie liudijimai yra stabmeldystė ir prieštarauja Dievo Žodžiui.

Trečias sako: " Papuolus į finansinę bėdą, pažįstama davė patarimą pasimelsti Jėzui, tai ne tik, kad finansai susitvarkė, bet dabar dar ir su perteklium turiu.

Todėl nuo šiol, visiems išgyvenantiems panašias problemas, siūlau kreiptis į Jėzų.".

Tokie liudijimai yra stabmeldystė, nes tai jau yra ieškojimas Dievo iš išskaičiavimo. Jie garbina Mamoną (pinigų dievą), iškeldami Dievo dovanas aukščiau už patį Dievą.

Štai, dar kitas sako: “Draugas nusivedė į bažnyčią, ir ten nuėjęs pamačiau visokių stebuklų bei pagyjimų. Viena moteris buvo be rankos ir pastoriui besimeldžiant, jos ranka išaugo prieš pat mūsų akis. Tai pamatęs įtikėjau ir priėmiau Kristų''.

Dar kitas liudija sakydamas, kad nuėjo į tam tikrą krikščionišką bendruomenę, ir ten pamatė, kaip pastorius pamojęs ranka išguldė visą minią ant žemės, aiškindamas, jog Šventoji Dvasia tai padarė. Taip įtikėjau ir atėjau pas Kristų''.

Bet tas žmogus net nežino, kad jis patikėjo melu..Visi tie kritimai ant žemės, yra arba vaidyba arba yra tai yra daroma su Hinduizmo Kundalini dvasios pagalba.. Pasidomėkite.. . Tokie pat dalykai ir tokios pat praktikos vyksta Indijoje.

Žmonės ne tik krenta ant žemės, bet dar ima visaip nekontroliuojamai juoktis, šokinėti ir purtytis...Daugelis tokių bažnyčių, jau senai yra “išneštos” į dienos šviesą ir melagiai bei šarlatanai, senai jau yra demaskuoti, kad daro netikrus stebuklus. Nemažai įrodymų pasklidę ir internetinėje erdvėje, kad pagyjimų stebuklai yra surežisuoti. Tas pats žmogus lankosi keliose bažnyčiose ir vaidina tą patį vaidmenį, kad atseit, yra be rankos...ir po to kunigai jam išaugina naują ranką, arba kitą naują organą...Tad liudininkai šių įvykių yra tiesiog patikėję melu...

O mes žinome, kad Dievas nėra melo Dievas. Jis yra tiesos Dievas. Todėl šie žmonės gainiojasi stabmeldystės..Jiems stebuklai yra aukščiau Dievo..nes lankosi tose bažnyčiose, ne dėl Dievo, bet tam, kad praleist gerai laiką. Jiems tai tampa kaip geras televizijos šou, geras adrenalino kiekis, gerų pojūčių dozė.

O liūdniausia yra tai, kad jie visu tuo tiki. Ir taip yra todėl, kad širdy jie pasirinko sekti ne Dievą, bet savo jausmus, ir pojūčius.

Žinoma, nesupraskite neteisingai, Dievas atsako į maldas, bet būkite atsargūs dėl stebuklų gausos, nes įspėjimas dėl klaidingų mokytojų ir pranašų, kurie darys daugelį stebuklų buvo duotas Naujajame Testamente, kuriame sako, kad dauguma paseks jų mokymais, nes patikės jų melu.

Kad ir kaip skaudu tai būtų pripažinti, bet daugelyje šiandienos krikščioniškose bažnyčiose ir bendruomenėse, dvelkia klaidos dvasia. Visos turi daugiau ar mažiau savo skirtingas pažiūras į tikėjimą, i Dievo žodžio supratimą. Todėl burdamosi visos kartu, jos padalija Dievą. Charizmatui Dievas yra klestejimo Dievas - viskas yra Dievo duodama čia ir dabar, o kitos konfecijos Dievas yra tik - Meilė, meilė, meilė. Ir jei Dievo žodis jam sako: Nebūk homoseksualas, nesilenk stabams, nesivaikyk šlovės ar turtų ir pan. jis mano, kad visa tai nesiskaito kaip nuodėmė, nes juk ''Dievas yra meilė, ir Jis niekada nebaus ir nenuteis už tokius dalykus''. Supraskite, tai nėra vienybė. Dievo bažnyčia turi buti visame kame vieno mastymo ir vieno sutarimo pagal Šv. Dvasią ir tas sutarimas, neturi prieštarauti Dievo žodžiui. Kitu atveju gaunasi taip, kad Dievas turi nebe vieną Tiesą, bet daug skirtingų tiesų, suburtų po vienu stogu, kai kartu susirenka skirtingų konfesijų atstovai, lyderiai, ir tikintieji. Jeigu vyksta tokie dalykai, tai kaip mums tada reikia susigaudyti Dievo žodžio tiesose, kai gaunasi toks ''skirtingų tiesų, prieštaraujančių viena kitai balaganas''? Kas tada čia melagis? Dievas ar žmonės?

Ir štai šitaip velnias daro sumaištį, ir tai yra jo keliai, kad supainiotų žmogų.

Nes susijungus Dievo pagarbinimui su kitokį išpažinimą turinčiais žmonėmis, išeina taip, kad jūs vieningai pritariate jų išpažinimui, o jie jūsų. Ir taip padarote Dievą melagiu.

Taigi, pasiklausius tokių liudijimų suprantame, kad daugelio iš šių žmonių atėjimas į tikėjimą, neturi nieko bendro su tikruoju Dievu, todėl, kad jų liudijimai prieštarauja Šventąjam Raštui. Dievas sau prieštarauti negali. Todėl, jeigu Jis iš tiesų pakvietė žmogų į tikėjimą, tada ir liudijimas atitiks Dievo Žodį. Nes Dievo tiesa nesikeičia, ji yra ta pati vakar, šiandien ir per amžius. O silpnesnio tikėjimo, bei skurdų Dievo žodžio pažinimą turintis žmogus, sudalyvavęs tokiuose susibūrimuose bei pasiklausęs panašių liudijimų į jau minėtus šiame straipsnyje, gali būti labai greitai išvestas iš tiesos kelio.

Žinoma, šiuose renginiuose renkasi žmonės ir su tikrais liudijimais, bet jie dalyvauja apgaulingame rate, patys to nė nesuprasdami. Jie leidžiasi ganomi klaidingų mokytojų, kurie palaiko ir skatina tokius susitikimus, suburiant skirtingų konfesijų tikinčiuosius į vieną. Žmonės yra labiau linkę klausyti ką žmogus turi pasakyti ar paliudyti, negu studijuoti Šventąjį Raštą, kad įsitikinti ar niekas jų neklaidina.

Būtina visada prisiminti šį Jėzaus pamokymą, kuris sako:


"...būkite atsargūs, nes truputis raugo įraugina visą minkalą..".


O tai reiškia, kad truputis netiesos, gali visiškai išvesti jus iš tiesos kelio.

Taigi, pažvelgus į minėtus ekumeninius susitikimus, kyla šie klausimai:

Koks yra visų šių susibūrimų tikslas? Ir ką mes garbiname visų šių skirtingų denominacijų susibūrimuose? Ar vieną, visų tikėjimų Dievą, ar visgi, skirtingus atskirų denominacijų dievus? Jeigu sakote, kad tuose susirinkimuose yra šlovinamas ir garbinamas vienas Dievas, tai atsakykite, kaipgi tai yra įmanoma, kai tuo tarpu visi yra susiskaldę į skirtingas konfesijas, skirtingai išpažįsta Dievą, skirtingai aiškina Dievo žodį, skirtingai atlieka tam tikras praktikas ir t.t.?

Galiu jus patikinti, kad ten tikrai nėra garbinamas vienas ir tas pats Dievas, nes pavyzdžiui, vienos konfesijos Dievui nepatinka stabmeldystė, o kitos konfesijos Dievui tai nėra reikšminga. Tai kodėl dalyvaujantieji sako jog garbina vieną ir tą patį Dievą? Ką, ar Viešpats Dievas yra veidmainis, kad vieniems leidžia garbint stabus, o kitiems ne?

Patys savo elgesiu darome Dievą melagiu, kai ištiesų mes žinome, kas yra tikrasis melo Tėvas. Tokie susibūrimai gaunasi it dviveidystė ir tai jokiu būdu nėra vieno Dievo garbinimas.

Kitas klausimas buvo, o gal visgi, šiuose susibūrimuose yra garbinami skirtingų denominacijų dievai? Ir jeigu taip, tai kaip tikras krikščionis, dalyvaudamas šiuose renginiuose, gali vienu metu giedoti giesmę, kuri skirta ne tik jo Dievui, bet ir kitų konfesijų išpažįstamiems dievams? Argi Dievo didžiausias įsakymas nesako:


" Neturėk kitų dievų, tik mane vieną, negarbink jų ir nesilenk jiems.."?


Todėl, visai nesvarbu kaip jūs pavadinsite šiuos susibūrimus, bet tie, kurie dalyvauja juose, yra įsitraukę į apgaulingą judėjimą, kuriame nėra tiesos ir kuris pamažu įgauna didžiulį pagreitį, plisdamas po visą pasaulį. Dalyvaudami šiuose susibūrimuose jūs palaikote, šį priešo kurstomą planą, suburti visus pasaulio žmones po viena pasauline religija, kuri bus kontroliuojama Antikristo ir klaidingo pranašo, taip kaip Dievo žodis ir pranašauja Šventąjame Rašte. Ir visa tai yra pristatoma, kaip apgaulinga "Taika", pasislepiant šiame žodyje, tarp pasaulio religijų, kad tik ''skirtingų žmonių grupės nustotų kariauti bei žemėje įsivyrautų taika ir ramybė''. Bet Dievo Žodis sako, kad po apgaulingos taikos, ateis staigus žlugimas.


„Kai tik jie kalbės: ‘Taika ir saugumas!’, tada juos ištiks netikėtas sunaikinimas, tartum skausmai nėščią moterį.“ (1Tes.5:3 Biblija)


Šitaip yra statoma scena Antikristo atėjimui, kad būtų vienas pasaulinis valdymas, viena pasaulinė religija, viena pasaulinė valiuta ir viena pasaulinė politinė sistema. Ir jūs mielieji, kurie palaikote ir dalyvaujate minėtuose (krikščioniškuose skirtingų konfesijų arba skirtingų religijų) susibūrimuose, jūs prisidedate prie Antikristo sistemos statymo, patys to nesuprasdami. Ir taipogi, šitaip statydami savo tikėjimo kelią į didžiulį pavojų.


"Todėl: Išeikite iš jų tarpo ir būkite atsiskyrę, – sako Viešpats, – ir nelieskite to kas netyra. Tuomet aš jus priimsiu ir būsiu jums Tėvas, o jūs būsite man sūnūs ir dukterys, – taip sako visagalis Viešpats".(2Kor. 6:17 Biblija)


Bet jeigu iš tikrųjų norite tarnauti Dievui, tai žinokite, kad:


"Tyras ir nesuteptas pamaldumas (religija) Dievui ir Tėvui yra lankyti našlaičius ir našles jų sielvarte ir saugoti save nesuterštą šiuo pasauliu". (Jok 1,27 Biblija)


Te Dievo Dvasia jus lydės Tiesoje, Jėzaus Kristaus vardu, Amen!


/Jėzaus Šviesa/


725 peržiūros

Comments


bottom of page