top of page

Dievas bus su tavo burna

''Sėk sėklą rytą ir vakare, nes nežinai, kuri geriau užderės; o gal abi bus vienodai geros''. (Ekl. 11:6).


‼️‼️‼️DARBUOKITĖS, DARBUOKITĖS IR DAR KARTĄ DARBUOKITĖS VIEŠPATIES LAUKUOSE! Skelbkite Kristų nuo namų stogų, dalinkitės išgelbėjimo evangelija su artimu ir su draugu, su kaimynu ir su praeiviu, su pažįstamu ir nepažįstamu. Sodinkite Dievo Žodžio sėklas žmonių širdyse, kol dar yra laikas. Išlikite ištikimi Viešpaties pašaukime vykdyti Jo valią ir gelbėti sielas. Išlikite užsiėmę Jo darbais ir netrukus jums bus atlyginta septyneriopai už kiekvieną pajudintą pirštą Viešpaties karalystės labui.

Darykite darbus, kurie nenyksta ir kurie turės amžiną atlygį jūsų amžinoje ateityje!!!Viešpats telaimina jūsų rankas, Viešpats tesustiprina jus Dievo darbuose.

Ir Jis pažada eiti su jumis kartu, Jis nepaliks jūsų vieno, Jo pavedimuose. Jis visada yra ir bus šalia, tik išlikite Jam ištikimi Jo įsakymuose.

Jis gi sako mums:


„Kas sutvėrė žmogaus burną? Kas padaro jį nebylų, kurčią, matantį ar aklą? Argi ne Aš, Viešpats? Taigi dabar eik, o Aš būsiu su tavo lūpomis ir tave mokysiu, ką kalbėti“. (Išėj. 4:11-12).


Dievas pažada eiti su jumis į Jo darbus, bet taipogi, mes esame raginami nusigręžti nuo pasaulio tuštybių, jei norime, kad Dievas eitų su mumis.


''Tiesa, jūs nusikaltote, tačiau nepaliaukite sekę Viešpatį ir tarnaukite Jam visa širdimi. Nenukrypkite prie tuščių dalykų, kurie negali duoti naudos nė išgelbėti, nes yra tušti. Viešpats neatstums jūsų dėl savo didžio vardo, nes Viešpačiui patiko išsirinkti jus savo tauta''. (I Sam. 12:20-22).


Tad bėkite savo bėgimą ir Dievas bėgs kartu su jumis. Jis yra ištikimas savo pažadams, jei tik mes bėgsime paskui Jį ir seksime paskui Jo širdį.

Mylėkite Viešpatį visa savo širdimi ir visa savo siela, ir Jis niekada neapleis jūsų. Visuose dalykuose Jis pasirodys ištikimas savo pažadams ir teisingas jums, jei tik pripažinsite Jo kelius.


Dievas teįžiebia ugnį jumyse naujiems darbams. Viešpats tesuteikia išminties ir norą tarnauti Jam ir skelbti išgelbėjimą žūstantiems. Būkite tokios pat kilnios širdies, kaip ir Kristus, kuris aukojosi dėl mūsų, kad būtume išgelbėti. Nepagailėkime savo dienos laiko, aukokime savo laiką gelbėti sielas, aukokime tai kaip auką Viešpačiui, paneigdami save ir nesigainiodami tuščių dalykų.

Mat yra tokių, kurie supranta, kad turi darbuotis dėl Dievo, bet savo laiką verčiau perdėtai iššvaisto pomėgiams, kelionėms, pramogoms, ir visam, kas suteikia laikiną džiaugsmą. O Dievo darbams, jeigu ir skiria kažkiek laiko, tai visišką minimumą, arba išvis nieko.

Jėzus atidavė save VISĄ, o mes nesugebame skirti Jam savo laiko, jėgų, pastangų ir savo VISOS širdies. Gerai pamąstykime, ką nukeliavę dangun pjausime, jeigu nieko nesėsime? Koks bus mūsų atpildas?


Dievas tepadeda jums šiandieną priimti teisingus sprendimus. Ačiū Jam, kad net ir šiandieną Jis tebėra kantrus su mumis visais, ir vis dar kalbantis mums, raginantis ir suteikiantis šansą pasitaisyti. Šlovė tebūnie Dievui, Jėzaus Kristaus vardu, amen.


/Jėzaus Šviesa/


48 peržiūros
bottom of page